വെടിമുല്ലയുടെ രാത്രി 6

Posted by

വെടിമുല്ലയുടെ രാത്രി 6

Vedimullayude Rathry 6 bY Author : അർച്ചന |  PREVIOUS PARTS

im]v Nq«pNms^ S¶ ht¸mÀ«nWp Wµn tNt«m………Cu {bmklykpw Aen{bm]w Nfâv– B]n CXm³ f_¡^pSv….

kmSn AX¨SnWp tlgw MmWksa sNmSnt]msX tWm¡n…….

“”Wnsâ S`]v¡p Hmafmt\m kmSn Sp_Nv A¨p…Aksa´m knIm^n¡pN””

“”Aksa´p knIm^n¨m`pw FWns¡m¶pfnÃ….kmSn Sp_¡p¶SnWv fp³bv FWn¡v In`Sv A_n]mWp*v””

“”F´m\v b_””

AkapsX tSman bnXn¨p sNm*v Mm³ tImUn¨p……

“”WnW¡v Fsâ NqsX]pÅt¸mÄ F´m\v co sI]p¶Sv””

AkapsX fpOt¯¡v N®nfsk«msS Mm³ tWm¡n……

sSanªp Wn¶ BNml¯p NmÀtfQw D^p*p NqXn] tbms` AkapsX fpOw C^p*p……

sb¿m³ sk¼p¶ fj tbms` AkapsX N®n WoÀ¡§Ä Spap¼n……..

“”G]v– Fsâ hpµ^n Np«n N^]pt¶m…Ct{S]pÅq Fsâ sskP””

Mm³ AkapsX fpOs¯ Fsâ ^*p ssN sNm*pw tNm^n FXp¯p..

“”Wo……Wo……F´v fmKnNv– B\v F¶n {bt]mPn¨Sv F¶v FWn¡v H^p bnXn]pw Nn«p¶nà A¨p…bs£ Hs¶Wn¡_n]mw B¬Np«nNsa sk_p¯ FWn¡v Ct¸mÄ Wo sl^n¡pw H^m¬Np«n Bs\¶v tSm¶p¶p…..Mm³ hvtWin¡p¶ knlzhn¡p¶ Fsâ sI¡³……Wnsâ NqsX Mm³ kÃm¯ hp^£ AWpekn¡p¶p…….kÃm¯ tN_nRv Hs¡…

sF `kv ]q……. “”

Akan{S]pw b_ªt¸mÄ Fsâ DÅn FkntXt]m ASv sNm*p…….A_n]msS Fsâ N®pw Wn_ªptbm]n.. Aksa km^n¸p\À¶p Mm³ b_ªp…..

“”H^p sI¶m]v¡pw Mm³ Wns¶ kn«psNmXp¡nÃ…..Wo CWnfpS Fsâ ssN¡pÅn B]n^n¡pw…..””

AkÄ Fsâ sW©n Im^n sbm«n¡^ªp………MmWm Njp¯n`pw sIkn]n`pw fpXn]n`psfms¡ D½ sk¨p….

sl^n¡pw At¸mÄ Nmffà Fsâ DÅn Wn_ªSv…..H^p sb®nsW Fsâ ssN¡pÅn hp^£nS B¡n WnÀ¯n F¶ tSm¶`m\v…..

Akapw Fsâ Njp¯n`qsX ssN]n«p Fsâ sIkn]ns`ms¡ D½ sk]vNpkm\v…

MmWkapsX fpOw Fsâ fpOt¯mXv tIÀ¯p…..F¶n«v b_ªp

“”sskP sF `kv ]q _o`n…..””

A{bSo£nSfm]n AksaWns¡m^p h½mWw S¶p Fsâ Ip*nÂ….AkapsX Ip*v sNm*v…..

WWp¯ sI_pIqXpÅ B Ip*pNÄ Fsâ Ip*n fp«n]t¸mÄ H^p sskUypSn {bkmiw GäSv tbms`]m\v FWn¡v tSm¶n]Sv……..

AkÄ sb«¶v ASv S¶t¸mÄ Mm³ sM«n……bns¶ Mm³ H¶pw tWm¡n]nà AN¶p tbmNm³ H^p§n] N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.