ഭാഗ്യമുള്ള കുട്ടൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ 1 (updated)

Posted by

ഭാഗ്യമുള്ള കുട്ടൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ 1[updated]

BHAGYAMULLA KUTTANTE ANUBHAVANGAL BY SURESH

H^p SpX¡Nm^Wv S¶ s_kyqhnWv Wµn. Wn§apsX NsfâpNÄ fWÊn sk¨v dm¡n FjpSp¶p. F³tKm]v.

H^pbmXv N¼n NTNÄ km]n¨n«ps*¦n`pw BUyfm]nXv B\v NT FjpSps¶. sl^n¡pw H^pbmXv Wà NTNÄ KoknS¯n D*mkpsf¦n`pw km]n¨n«pÅ b` NTNapw cmWvXhn ssX¸v B]n^p¶p. At¸mÄ sâ AWpek§Ä Cu kjn]n`qsX H¶p ss{X sI¿\sf¶v tSm¶n. FWn¡v Ct¸m k]hv 25 B]n. F´ms\¶p A_n]nà Np«sâ emPyw sNm*m]n^n¡\w knknV S^¯n`pÅ shN-vhv dÔ¯n GÀs¸Xm³ FWn¡v hmVn¨n«p*v. ASpsNm*v Ss¶ Cu NT b` emP§Ä B]n bn^n¨p FjpSm³ s{lfn¡mw.

Mm³ h-vNqan bYn¡p¶ Nm`¯p Fsâ ko«n Fsâ Nhn³ tI¨n D*m]n^p¶p. AkÄ CkvsX¶ Wn¶m\v bYn¨Sv. Fsâ timÀtfm¬hv Hs¡ Sna]v¡p¶ Nm`w BUyfm]nXv shN-vhv bmY§Ä A_n]p¶Sv CkÄ kjn]m\v. tI¨n Wà tg¸v DÅ Np_¨p {du¬ h-vNn³Zv B]n^p¶p. D´n] fp`]pw Iµn]pw B{]p¶p {bVmW A{«m£³. MWpw tI¨n]pw B]n^¶p H^p _qfn NnX¶n^pt¶. ^m{Sn Bkpt¼mÄ M§Ä B _qfn NnX¡pw. B ssXfn B\v Fsâ BUys¯ shN-vhv bmY§Ä bYnt¨ Mm³. At¸mÄ NqXpS tdmÀ AXnbn¡msS SpX§pktÃ?

A¶v MmWpw tI¨n]pw bSnkptbms` NnX¶p. Np_¨p Njnªp Ft´m hzbvWw N*p Mm³ D\À¶p. Wà Wn`mkv DÅ Unkhw B]n^¶p A¶v. tWm¡n]t¸m tI¨n Wà D_¡w. H^p »m¡v dWn]Wpw fª bmkmX]pw B]n^¶p AkapsX tkgw. Ft´m Wà hzbvWw B]n^p¶p Mm³ N*sS¶v tSm¶p¶p Nm^\w Np«³ cpÄ B]n Wo¡kpfms]¶p. Mm³ tI¨ns] D_¡¯n F¶tbms` ssN k]än sk¨v sN«nbnXn¨p. At¸mjpw Wà D_¡¯n Bt]m*v H^p kvSyhkpw k^msS D_§pkm]n^p¶p AkÄ. k]än sk¨v ssN Mm³ bSps¡ AkapsX gnÀ«nsâ fpNan NqsX fp`]nt`¡v Wo¡n. Wà hvtbmWvKv tbms` C^n¡ps¶ fp`. Mm³ ASn sfsà sM¡n tWm¡n. D_¡¯n lzmhw knXp¶SnWv fmäw H¶pw CÃm¯SpsNm*v Mm³ ^*p fp`]pw gnÀ«nsâ bp_¯qsX sM¡n sM¡n ^hn¨p. F¶n«v bSps¡ bSps¡ Fsâ ssN AkapsX Njp¯nt`m«v Wo¡n. AkapsX S\p¯ Njp¯nsâ Smsj Fsâ kn^`pNÄ HmXn¨p Mm³. sbs«¶v lzmhw knXp¶Sn t´m kySyhw k¶tbms` FWn¡v tSm¶n. tbXn¨p tbm] Mm³ sbs«¶v ssN FXp¯p. Np_¨p tW^w fn*msS NnX¶n«p ko*pw AkapsX Njp¯n ssN sk¨v Mm³. F¶n«v AkapsX dWn]sâ Njp¯nsâ emP¯m]nXv kn^ HmXn¨p sfsà fp`]psX fpNan sSm«p. F´m b_t]t* Wà hvtbmWvKv tbms` DÅ fp`. Mm³ ko*pw ANt¯¡v Fsâ ssN NX¯n. AkapsX gn½]pw {dm]pw Fsâ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.