വെടിമുല്ലയുടെ രാത്രി 5

Posted by

വെടിമുല്ലയുടെ രാത്രി 5

Vedimullayude Rathry 5 bY Author : അർച്ചന |  PREVIOUS PARTS

im]v Nq«pNms^ ht¸m^vXnWp Wµn…… Cu bmÀ«nsW Np_n¨pÅ Wn§apsX Aen{bm]w Nfâv– B]n CXm³ f_¡^pSv…….

Fsâ fpOw N*p AkÄ sM«n S^n¨p Wn¡pkmWv… sskP Nm\msS Aksa tWm¡n Mm³ N®n_p¡n……

sskP Fs¶ Sn^nªp tWm¡n….. tbXn¡* F¶ f«n Mm³ Aksa tWm¡n… Fs¶ AÛpUs¸Xp¯n] Nm^yw AknsX BsN H^p WnlÐS bXÀ¶p F¶m\v….. Mm³ Nrgv\t]mXm]n b_ªp…

“”Wo H¶v km FWn¡v Np_¨p hwhm^n¡\w….. sskP Wo tbm]n Im] CsXXm…

F¶n«v sskPt]mXv fm{Sfm]n b_ªp…..

“”tbXn¡msS Cs¸m SoÀ¡pw Mm³ FÃmw””

Mm³ Nrgv\s]]pw sNm*v _qfn tbm]n…..sskP AXp¡a]nt`¡pw…..

Aksam^p {bSnf N\s¡ Fsâ NqsX k¶p…..Mm³ _qfn sI¶v kmSn`X¨p Npän]n«p…..

A{SWmapw Fsâ DÅn NnX¶ bNt] Mm³ sN«jn¨p kn«p…….

Wn_¡t®msX S`NpWn¨pWn¶ AkÄ¡p bX¡w sbm«p¶ H^p AXn]m]n^p¶p Fsâ BUys¯ hzoN^\w…

AkÄ tk¨p N«n`nt`¡v ko\p…..

AkapsX Nknan Np¯n bnXn¨p Mm³ tImUn¨p……

“”FXo bq_ntfmsa B^psX N`ym\fmXn ssft^ D_¸n¨Sv..G……Wnsâ AÑsâ]mt\m….””

N®oÀ fm{Sfm]n^p¶p AkapsX f_pbXn……

“”tfm§mtSXn ssft^..Bs^Nm\n¡mWm\v Wnsâ {bNXWw…….””

Mm³ AkapsX tfs` tN_n C^p¶p…… AkapsX {ZÊv– k`n¨pNo_n…k`n¨p No_n] s{Zhn`qsX AkapsX fp`]psX fpjp¸v Mm³ N*p ASnt`¡p sNmSnt]msX tWm¡n]n«v Mm³ SpXÀ¶p……

“”FXn WnW¡pÅ b\n]m]nXv Ss¶]m\v Mm³ Wnsâ tI¨ns] ka¨Sv..bs£ Wns¶ tbms` Aà Aksa¶p FWn¡v fWhn`m]n…… 5 fnWnäv Fs¶ Nm\mSmNpt¼m knan¡pw AkÄ FknsX]m\v F¶v tImUn¨p…..ASm\v {b\]w…..Wns¶ tbms` Nj¸v SoÀ¡m³ fm{SfÃ.Wo H^p Nm^y¯n tbXn¡* tNt«mXn…Aksa Mm³ ISn¡nà H^n¡`pw…Aiv bns¶ Mm³ C¶nknsX Nm\pw tNt«m….dm¡n WnW¡v bn¶oXv fWhn`mNpw……””

AkapsX tfs` C^p¶p H^Xn NqXn Mm³ Bªp sNmXp¯p……..

“”s{ZsÊXp¯n«v N®pw SpX¨p C_§n km WÃNp«n]m]nXv….CknsX WX¶Sv H¶pw Aka_n]* tN«tÃm……

CSpw b_ªp Mm³ _qw Sp_¶p C_§n……sskP N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.