ചേച്ചീടെ കടി എന്റെ സുഖം

Posted by

ചേച്ചീടെ കടി എന്റെ സുഖം

CHECHIDE KADI ENTE SUKHAM BY BAHUBALI

im]v {c*vhv …..
Mm³ BUyfm]n H^p NT FjpSm³ So^pfmWn¨n^n¡pN]m\v .FWn¡nSv FjpS\w F¶v tSm¶m³ Nm^\w Mm³ fn¡ UnkhkpwN¼n¡p«³.sWän NT km]n¡m_pÅSv sNm*m\v .A§sW GSv NT FjpSpw F¶v Bt`mIn¡pt¼mÄ B\v Fsâ fWÊn Fsâ AWpekw Ss¶ NX¶pk¶Sv . MmsWm^p NTmNrt¯m¶pw Aà F¦n`pw Fs¶ sNm*v Bkp¶Sv Mm³ FjpSpN]m\v …CsSm^p _n] tÌm_n B\v Np_s¨ms¡ Nq«nt¨À¯n«pfp*v NT km]n¨ tlgw Wn§apsX Aen{bm]w A_n]n¡\w F¶mt` FWn¡v fpt¶m«p tbmt\m tk*t]m F¶v So^pfmWn¡mWmkq… F¶m SpX§mw ….
Fsâ tb^v hMvKp …
Fsâ koXv f`¸p_w B\v .Mm³ ¹hvXp Njnªp skÂZnRv kÀt£m¸n B\v tKm`n sI¿p¶Sv .AknsX WX¶ hwek§Ä B\v Mm³ CknsX knk^n¡m³ tbmkp¶Sv .CSv H^p 4kÀgw fp¼v WX¶ NT]m\v As¶Wn¡v 18 k]Êm\v MmWknsX kÀ¡nWv– N]_pt¼mÄ 3tbÀ AknsX kÀ¡nWv– D*m]n^p¶p . kÀt£m¸nsâ AXp¯v Ss¶ H^p koXp*v AknsX Wn¶m\v M§Ä NpXn¡m³ Hs¡ skÅw FXp¡p¶Sv .B ko«n H^p tI¨n D*v .ASm\v W½psX NTmWm]nN …tI¨n F¶v b_ªm H^p 22 k]hp*mNpw Wà kXnskm¯ l^o^w B^pw N*m sNmSn¡p¶ Np*n]pw bns¶ fp`]psX Nm^yw b_ªm eÀ¯mkv H«pw bnXn¨p Nan¨n«nà F¶v tSm¶ntbmNpw H«pw Sq§n«nà tI¨ns] Ip^nUm_n Nm\pt¼mjm\v FÃmk·mÀ¡pw Ca¡w k^m_v NqXpS`pw l^o^¯n H«n NnX¡p¶ Ip^nUmÀ B\v tI¨n V^n¡m_pÅSv . AVnNw b_]mWms\¦n em^y ho^n]`ns` WXn frUp` knKs] tbms`]n^n¡pw .Cu emPs¯ FÃm^pfm]pw Wà N¼Wn]m\v tI¨n¡v .In` hf]§an In` BapNapsX tWm«kpw emkkpw N*m fm{Sw fSn Wfp¡pSs¶ km\w tbmkpw..B ko«ns` tI«³ tI¨ns] N`ym\w Njn¨p sNm*pk¶Sm\v. tI¨n]psX koXv k]WmXv B\v .CknsX kÀ¡v– tgm¸n FÃm^pfm]pw tI¨n Wà N¼Wn B\v .ko«n tI¨n]pw tI¨n]psX eÀ¯mknsâ AÑWpw bnt¶ H^p 2k]hpÅ Np«n]pw fm{Sfm\v DÅSv .ASpsNm*v NqXpS hf]kpw tI¨n M§apsX H¸w B]n^n¡pw .tI¨n]psX eÀ¯mknWv PÄcn`m\v tKm`n fq¶p fmhw NqXpt¼mÄ Wm«n k^pw .tKm`n]psX tbs^m¶pw FWn¡v A_n]¯nà .Mm³ kÀ¡nWv– tbm] ssXfnt`ms¡ Wà kÀ¡v– D*m]n^p¶p .bns¶ bSns] bSns] kÀ¡v– Np_ªp SpX§n .Nps_ WmÄ kÀ¡v– Np_ªt¸mÄ NqsX D*m]n^p¶ b\n¡ms^ms¡ WnÀ¯n tbmkmWpw SpX§n .A§sW C^n¡pt¼mjm\v fj¡m`sf¯n]Sv AtSmsX BsN D*m]n^p¶ sshäv kÀ¡pNapw Wn¶p .ssZ`n kÀ¡v– tgm¸n HSp§n .b\n¡ms^ms¡ tbm]tSmsX AkhmWw MmWpw tks_ H^p¯Wpw fm{Sfm]n.Ak³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.