സിനി എൻ്റെ ഭാര്യ 2

Posted by

സിനി എൻ്റെ ഭാര്യ 2

SINI ENTE BHARYA PART 2 BY TOM | Previous Part

 

10 fnWnänWpÅn M§Ä Ak^psX A¸mÀ«vsfâns` NmÀ bmÀ¡n§ns`¯n. ^mKoknsâ WnÀtUl{bNm^w M§Ä sPÌv bmÀ¡n§n Nm_v bmÀ¡v sI¿vSp. Nm_n Wn¶pw BUyw bp_¯n_§n] Mm³ hnWn tZmÀ Sp_¶v bp_t¯¡v C_§p¶ NmjvI]m\v N*Sv. Nm_n Wn¶pw C_§p¶ hf]¯v hnWn]psX hm^n fp³bv kl¯v Wn¶v Np_¨v sS¶n fm_n]n^p¶p. At¸mÄ hnWn]psX fp`]pw, k]_pw l^n¡pw Nm\m³ bäpfm]n^p¶p. ASv N*v Mm³ l^n¡pw sM«n. Nm^\w sbm¡nanWp Smsj k¨m\v hnWn hm^n DXp¯n^n¡p¶Sv. l^n¡pw AkapsX kX Nm\p¶ ^oSn]n . ‘slXm bs*m¶pw C§sW ks Nm\n¨v CkÄ hm^n]pXp¯n«nÃtÃm, bns¶s]´m C¶v C§sW? §m bntÅs^ms¡ B]t¸m Wm\w fm_n¡m\pw ASm]n^n¡pw’ F¶v Mm³ fWÊn b_ªp. H¸w Mm³ fWÊn knIm^n¨p ^mKnkv C¶nkapsX sbm¡napw, fp`]psX sg]vs¸ms¡ Nm\pftÃms]¶v.’ AtSmÀ¯t¸mÄ Ss¶ Fsâ hmVWw H¶W§n. M§Ä `ncväv tN_n Ak^psX A¸mÀ«v sfânsâ fp³bns`¯n. tZm_n fp«m³ SpX§n]t¸mta¡pw ^mKnkpw Ak^psX Np«nNapw NqsX tZmÀ Sp_¶p M§sa hznN^n¨p. M§saÃmk^pw NqXn ANt¯¡v N]_n. M§apsX Np«nNÄ Ak^psX s{cZvhv sW N* ht´mg¯n M§sa kn«v Ak^psX Nq«¯n`v Nan]m]n. M§Ä sI¶v thmc]n C^p¶v ^mKnkpfm]n kÀ¯fmWw b_¯n^p¶p. Np_¨v tW^w Njnªn«pw Wngs] Nm\m¯Sp sNm*v M§Ä Wngs] bän Sn^¡n. At¸mÄ ^mKnkv b_ªp “”AkÄ cpZv D*m¡n sNm*n^p¶v s`]väv B]nt¸m]n, Npan¨v s_Zn]mkm³ Ct¸ma§v tbm]tS]paq””

Np_¨v tW^w Njnªt¸mÄ “” thm_n, Wn§Ä k^p¶SnWv fp¼v s_Zn]mk\w F¶p N^pSn]Sm, s`]väv B]nt¸m]n , bns¶ F´p*v kntlg§Ä”” F¶pw tImUn¨v Wng bp_t¯¡v k¶p. Wng W¶m]n H^p§n]n«p*m]n^p¶p. Ip^nUmÀ B]n^p¶p Wng V^n¨n^p¶Sv. gmÄ C«n^p¶nà ASpsNm*v Wng]psX fp` bp_t¯¡v SÅn Wn`v¡p¶Sv l^n¡pw Nm\mfm]n^n¶p.

Wng: WÃ hm^n]m\tÃm hnWn. WnW¡v hm^n W¶m]n tI^pw.

hnWn: H¯n^n Wmam]n DXp¡\ sf¶v knIm^n¡\v. C¶m bän]Sv.

M§Ä Np_¨v tW^w kÀ¯fmWw b_ªn^p¶SnWv tlgw tN¡v N«v sI¿m³ Np«nNsas]Ãmw knan¨p. tN¡v N«v sI¿p¶ hf]¯v Mm³ Wngs] AXnfpXn H¶p Wn^o£n¨p. Wà SXn¨ Ip*mkÄ¡v. fp`]ms\¦n AVnNw DXªn«náv tSm¶p¶p. N*n«v Akav Wà Nj¸pÅ Nq«¯n sb«Sm\¶v tSm¶p¶p. dÀ¯vtZ tPÄ tN¡v N«v sI¿vSSnWv tlgw Wng M§Ä¡v tk*n tN¡v sI_n] Ngv\§Ä B¡m³ SpX§n. At¸mÄ hnWn]kpap sX AXpt¯¡v sI¶n«v b_ªp”” N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.