ദീപ്തം 3 [ വൈഗവ് ]

Posted by

ദീപ്തം 3 [ വൈഗവ് ]

DEEPTHAM PART 3 BY VYGAV | PREVIOUS PART


Mm³ tWs^ timÌ`n tbm]n Npan¨p {ZÊv FÃmw fm_n ko«nt`¡v knan¨p A½]pfm]n hwhm^n¨p C¶s` Hmcohn Wà Sn^¡m]n^p¶p ASpsNm*m\v knan¡msS C^p¶Sv tI¨n]pw D*m]n^p¶p sskNn]t¸mÄ tI¨n]psX ko«n NnX¶p ^mkns` B\v timÌ`nt`¡v k¶Sv At¸mjm\v tI¨n]psX NmÄ k¶Sv As½ tI¨n knan¡p*v Hmcohn tbmkm³ hf]fm]n Mm³ bns¶ knan¡mw

Mm³ tI¨ns] Sn^n¨p knan¨p tfmsW Wo timÌ`n Wn¶v C_§nt]m ?

CÃm tI¨n F´pbän?

H¶pw Cà Mm³ ko«n knan¨t¸mÄ A½ b_ªp Wo tbm]n F¶v ASpsNm*p knan¨Sm Mm³ timÌ`n F¯mWm]n Wo bp_t¯¡v

km l^n tI¨n

Mm³ kmSn bq«n C_§n tI¨n Fs¶]pw Nm¯p Nm_n D*m]n^p¶p foänwPv Njntªm ??

F´m]n^p¶p C{S]pw AÀKâv foänwPv ASpw tI¨n C§sW H^p AkØ]n C^n¡pt¼mÄ Hjnkm¡mfm]n^p¶ntà ?

FWn¡pw B{Piw D*m]n^p¶p A{S¡pw k`n] H^p foänwPv B]n^p¶p GSp WX¶m W½Ä CknXw kn«v fsäm^p hnän]nt`¡v Smfhw fm_pw

WX¶p Nn«n]m W½Ä ^£sb«p ASnWp tk*n B\v Mm³ hSognsâ N¿n Wn¶v 50 `£w Nymgv B]n km§m³ b_ªSv

tI¨n BsN fm_n]n^n¡p¶p C¶s` N* Bta AÃ

tfmsW Mm³ C¶s` ^m{Sn]n H^pbmXv Bt`mIn¨p Fs¶ tk*m¯ H^mÄ¡v tk*n Mm³ F´nWv Nm¯n^n¡\w
hSognWptk*n Mm³ H^pbmXv NãvXsb«n«p*v

23 dBw k]hn B]n^p¶p Fsâ]pw hSognsâ]pw knkmiw A¶pfpS C¶v ks^ FWnt¡m f¡Ät¡m H^p Wà khv{Sw tbm`pw hSogv km§n S¶n«nÃ.

bn¶oXv 3 kÀgw Njnªm\v Pu^ns] Mm³ {bhkn¡p¶Sv. hz´w NpªnsW Nm\m³ 5 Unkhw Njnªm\v hSogv k¶Sv timhvbnä In`kpw FÃmw kin¨Sv Fsâ A½]m\v Aѳ f^n¡pt¼mÄ `en¨ Cgp_³hv SpN]psX WsÃm^pemPw hSognWv hv{So VWw B]n WÂNn]Sm\v A½¡v– AÑsâ sb³g³ DÅSpsNm*v fm{Sfm\v M§Ä B hf]¯p Kokn¨n^p¶Sv–

A§sW F{St]m Nm^y§Ä Fsâ f¡Ä fm{Sw B\v Fsâ hSogpw B]pÅ KoknS¯n Wn¶pÅ h¼mUyw

W½Ä A¶v N* hÀUmÀKn Ctà A]mapsX H^p sI_n] N¼Wn sNmXp¡m³ D*v ssbh]psX {blWw sNm*v B\v A{S]pw ssbh CÃm¯Sp sNm*m\v Mm³ bänà F¶v b_ªn^p¶Sv C¶v hSogv ssbh S¶m W½Ä B N¼Wn km§pw

Zo WX¶m W½Ä bqsW hnän]n Wn¶v tembm hnän]nt`¡v b_n¨p WXpw

Mm³ Bt`mIn¨t¸mÄ ASpSs¶]m\v WÃSv F¶v tSm¶n FÃmw Hjnkm¡n N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.