വിനുവിന്റെ അമ്മായി അമ്മ

Posted by

വിനുവിന്റെ അമ്മായി അമ്മ

VINUVINTE AMMAYI AMMA BY VINU

Fsâ tb^v knWp. 36 k]hm]n 6 AXn sbm¡fp*v. Fsâ KoknS¯n WX¶Spw Ct¸mÄ WX¶psNm*n^n¡p¶ hwek§am\v Mm³ b_]p¶Sv.

Fsâ knkmiw Njnªn«v b¯v kÀgfm]n. Ct¸mÄ FWn¡v em^y]pfm]n dÙsbXm³ k`n] SmÂb^yfnÃ. A§sW Mm³ bpSn] H^msa S¸n WX¡p¶ hf]¯m\v Fsâ em^y]psX A½]psX In` tWm«§apw fp«`pNapw Mm³ {l²o¡p¶Sv. bn¶oXt§m«v F§sW A½s] H¶v I¸n NpXn¡mw F¶Sv fm{Sfm]n Fsâ In´. A§sW]n^ns¡ Fsâ em^y ^*mfs¯ Np«ns] {bhkn¡mWm]n timhvbnä`n AZvfnäm]n. Wà fj hf]fm]n^p¶SnWm Fsâ Np«³ fpjpk³ hf]kpw N¼n]m]n Ss¶]m\v Wn¡p¶Sv.C hf]¯v A½m]n A½ H^p ssWän]n«m\v Wn¡p¶Sv. Fsâ fp¶n k¶v H^p fXn]pfnÃmsS NpWnªv Fs´¦n`pw FXp¡pt¼mÄ ^*p fp`Napw kyàfm]n Nm\mfm]n^p¶p. timhvbnä`n k^p¶ hµÀlN^ms\¦n FÃmw NnXp I^¡pNam\v AtSmsX Mm³ tks_ H^p t`mN¯m]n. H^p Unkhw A½ Npan Njnªv bp_¯pk¶Snsâ bp_sN fq{Ssfmjn¡m³ dm¯v _qfn N]_n] Mm³ sM«nt¸m]n. A½]psX gZn]pw {dm]pw AknsX Sq§n NnX¡pN]m\v.A½ ASv FXp¡pkm³ f_¶p tbm]v. FWn¡vNv BsN H^p kn_]Â. kn_]v¡p¶ ssN sNm*v Mm³ gZns]Xp¯v H¶v f\¯pp tim kn]À¸nsâ f¯pbnXn¸n¡p¶ f\w. Mm³ ASnt`¡v H¶v tWm¡n.Fsâ N®pNÄ¡v knlzhn¡mm³ hmUn¡pp¶nà A½f]psX N´v D^]p¶ emPw tWm¡n b^Snn. At¸mjm\v Mm³ Nm\p¶Sv N´v sNm*v D^ªvvsI_pSm]n Sp\n No_n]n^n¡p¶p. Ipk¶vW Na_pÅa A emPw Mm³ bSn]sW Fsâ Ip*ntWmXvv AXp¸n¨p.A½]psX N´pw fp«]pw D^ªv sI_pSm]n No_n] AemP¯v Mmm³ Fsâ Wm¡v Dbt]mPn¨v H¶v W¶m]n W¡n. Wà D¸v ^hw Mm³ BÀ¯nt]msX I¸n I¸n NpXn¨p. CSnWnX]n {dm FXp¯v tWm¡n]t¸mÄ fp` N®v fp«p¶ Ø`¯v bm`v tbm`pÅ Ft´m k¶v WWªn^n¡p¶p. bns¶ H¶pw tWm¡n]nnà Fsâ Np´w tbm`s¯ hmUWw ssN¿ns`Xpp¯v b\n SpX§n. FÃmw Njnªv dm¯v _qfnsâ bp_¯n_§n]t¸mÄ A½]psX fpO¯vv H^p I½Â. Fs¶ tWm¡n sI_pSm]nn H¶v In^n¨p. MmWpw sI_pSm]n In^n¨p.ASnsâ bp_sN A½m]n A½ dm¯v _qfn N]_ngZn]pw {dm]pw FXp¯v dmPnn k¨p. F¶n«v ^q£fm]n Fs¶ H¶v tWm¡n]n«v H¶p C^p¯n H^p In^n]pw In^n¨p.

Unkh§Ä NX¶p tbm]n em^y {bhkn¨p ^*v Unkhw Njnªt¸mÄ A½m]n A½ Ft¶mXv b_ªp Wfp¡v H¶p koXp ks^ tbmNmw H¶v koXv AXn¨v Sq¯n«v sb«¶v k^mw CknsX Ct¸mÄ A¸³ D*tÃm F¶v. FWn¡v BsN ht´mgfm]n. Mm³oh b_ªp. M§Ä Nm_n ]m{S SpXÀ¶p. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.