ശനിദശയിൽ ഒരു ചന്ദ്രസ്പർശം

Posted by

ശനിദശയിൽ ഒരു ചന്ദ്ര സ്പർശം – 1

SANIDASHAYIL ORU CHANDRASPARSAM BY MADHAN MISHRA

fp¶m_ns` ^mKpNpfm^n]ns` tSm«¯nt`¡v Ko¸n B]n^p¶p ]m{S.
Nps_ hv{So sSmjn`manNapw D*m]n^p¶p NqsX. fp¶m_ns` tSm«¯n tKm`n sI]p¶ sb®p§sa Nm\m³ {btSyN ewPn Ds*¶v ^SognWv tSm¶n. Nps_ Unkhfm]n fWÊn ^£sbXmWpÅ sk{bmafm]n^p¶p. sb®p§apsX hmfnbyw AkWn Nmf knNm^w D\À¯n . AVnNkpw HSp§n] l^o^fpÅ hpµ^nNÄ. kym]mf sNm*pw Aeymh fp_sNm*pw D_¨ Ssâ l^o^¯nt`¡v Ak^psX N®pNÄ k^p¶Sv AkWv {l²n¨p . Wà D]^kpw fpO{lo Ds*¶v SWn¡ps*¶v AkWp A_n]mfm]n^p¶p .

tfs` sImÆ]ns` H^p hiN^\ tÌm_n tKm`n sI¿pN B]n^p¶p. bmÀ«n {bk¯Ww D*m]n^p¶p. sSänÃm¯ knUymeymhkpw. H^p ^m{ão] sNm`bmSN¯n sb«v tbm]n. Wn^b^mVn B]n«pw AksW A_n]mfm]n^p¶ sNmÃs¸« BapsX dÔp¡Ä FSns^ sfmjn sNmXp¡pN B]n^p¶p. bmÀ«nNmÀ B\v ^ihyfm]n Ct§mt«¡p NX¯n]Sv.
A¼Sv G¡À DÅ G` tSm«¯n fp¸Sv b\n¡mÀ B\pÅSv. eq^n emPkpw sb®p§Ä .

S¦½ F¶v tb^pÅ H^p hv{So B\v hq¸ÀsskhÀ. Ak^pw FÃm b\n]pw sI¿pw , Wà D]^fpÅ ASnsWm¯ k®fpÅ Nm\m³ sSänÃm¯ ….Np_¨p bu^pgw DÅ hv{So , Wm`vSbSptWmXv AXp¯v {bm]w k^pw .

^Sogv A§sW b\n SpX§n . ssN sNm«v sNm*pÅ b\n B]n^p¶p AkWv. NqsX ^*p tb^v D*m]n^p¶p. fnWn]pw goW]pw.
^*p tb^pw N`ym\w Njn¨kÀ . fnWn¡v fp¸Spw goW¡v Fsâ {bm]¯ntWmXv AXp¯v– Nm\pw . fnWn eÀ¯mkpfm]n sSä`n Bs\¶v AkWv– fWÊn`m]n . ^*ptb^pw Ssâ l^o^¯nsW sNmSnt]msX tWm¡p¶Sv Ak³ A_nªp . goW hmfmWyw skap¯n«m\v . Wà HSp¡fpÅ l^o^fpÅ H^p lm`oW hpµ^n , AVnNw D]^w CÃy .
fnWn C^pWn_¯n Nm\m³ sSänÃm¯ Wà fpjp¸pÅ hv{So B]n^p¶p .

AkWv– Cu b\n klfnsöp AkÀ¡p ^*v– tbÀ¡pw hq¸À sskhÀ S¦½ ¡pw fWÊn`m]n.,

AkWv– CX]v¡p fq{Sw Hjn¡m³ fp«n . Ak³ tbmNm³ SpX§n]t¸m …..
“”Ft§m«m ? “” fnWn tImUn¨p .
Ak³ kn^Â sNm*v BwPyw Nm\n¨p.
“”Np_¨p At§m«v fm_n]n«v B]nt¡m “” fnWn Ø`w Nm\n¨p sNmXp¯p .
Ak³ At§mt«¡v WX¶p . S¦½]pw Ak³ Ft§ms«¶v A_n]mWm]n bn_sN Wo§n.
A¯n f^¯nsâ Nojn Hjn¡m³ SpXp§p¼Â . ASm b\n¡m^n H^pkÄ fq{Sw Hjn¨v sNm*v N_p¯ sg[n CXp¶p , Ak³ AkapsX SpXNapw I´n]pw fn¶m]w tbms` N*p, AkapsXl^o^t¯¡mÄ Wn_kpw SpXn¸pw D*v AkapsX SpX¡v–.
{bm]w H^p fp¸¯nsW Smsj k^pÅq .

Aksâ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.