ഡേർഡെവിൾ 2 [AKH]

Posted by

ഡേർഡെവിൾ 2

Dare Devil Part 2 bY AKH | Previous Parts

 

“”F´m G«m H¶pw fn*m¯Sv “”

kjnNÄ Np_¨p bn¶n«t¸mÄ B^y l^¯ntWmXv B]n tImUn¨p.

“”H¶p`ym Zn “”

“”Aà Ft´m D*v– G«sâ fpOw N*m A_n]mw Ft´m G«sâ fWÊn Ds*¶p “”

fn__n bSn]p¶ l^¯nsâ fpOw tWm¡ns¡m*v B^y b_ªp.

“”ti]v Mm³ Hmt^m¶p Bt`mIn¨p C^p¶Sm “”

“”AsS´m? “”

“”AsSm¶pw CsÃXn… Mm³ Ip½m Ht^m Nm^y§Ä HmÀ¯Sm.. “”

“”Dw . F¶m sl^n “”

AkÄ ASpw b_ªp ss{ZknwPn {l²tN{µnN^n¨p.

Np_¨p Uqs^ bn¶n«t¸mÄ l^¯v B^y ]psX CXSp tSman S` sk¨n«v AkapsX sIkn«n bSns] tImUn¨p.

“”B^y Mm³ H^p Nm^yw tImUn¨m hSyw b_]ptfm? “”

“”AsS´m G«m A§sW tImUn¨Sv Mm³ G«tWmXv hSyw b_]mSn^p¶n«pt*m “”

“”ASnÃ. F¶m`pw “”

“”G«³ F´ms\¶p sk¨m ssV^yfm]n tImUnt¨mÅq G«sâ fp¶n FWn¡pw H¶pw Han¡m³ Cà “”

“”Dw…., AsS Mm³ tKm`n¡v tbmNp¶Sn WnW¡v Sm`vb^yw Dt*m? “”

“”A§sW tImUn¨m MmWnt¸m F´m b_]pN, “”

“”Wo ssV^yfm]n b_ “”

“”Dw F¶m b_]mw, FWn¡v Cu CX]m]n G«³ B tKm`n¡v tbmNp¶Sn sI_ns]m^p Cãt¡Xv D*v– “”

“”F¶n«v F´m Wo Cu Nm^yw Ft¶mXv b_]mªSv? “”

“”ASp G«m.. Mm³ fWxbqÀkw b_]mSn^p¶Sv B\p B Nm^yw “”

“”Dw, F´m “”

“”Mm³ G«tWmXv b_ª FÃm B{Pi§apw FWn¡v G«³ hmVn¨p S¶n«ntà “”

“”Dw D*v– “”

“”ASpsNm*m Mm³ ASp b_]mSn^p¶Sv.Mm³ b_ªm G«Wv B Nm^yw Cãw Asæn NqXn F«³ FWn¡v tk*n ASp AWph^n¡pw A§sW WX¶m Mm³ G«tWmXv sI]p¶ Gäkpw k`n] k©W B]n^n¡pw ASp..,G«sâ KoknSmen`mgw Mm³ B]n«v CÃmSmNnà “”

“”Dw ,.. As¸m WnW¡v B tKm`nt]mXv DÅ Cãt¡tXm? “”

“”FWn¡v Fsâ G«³ tbm`ohv Bs\¶v b_]m³ B\p Cãw,bns¶ sI_ns]m^p Cãt¡Xv tSm¶n]Sv A¶s¯ tbXn]n B\p N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.