ഒരു തണുത്ത വെളുപ്പാന്‍കാലത്ത് 2 [Vichu]

Posted by

ഒരു തണുത്ത വെളുപ്പാന്‍കാലത്ത് 2

Oru Thanutha Veluppan kalathu Part 2 | Author  : Vichu | Previous Part

ssUktf….. C¶v hf]w tbmNpw.. hpNptk«³ bntÅs^ H^p ¡n]n«p*mkptfm… {loK tkPw WX¶p.. ko«n sI¶t¸mÄ Np«nNÄ tbmNm³ H^p§n Nm¸n NpXn¡p¶p hpNptk«³ Npans]ms¡ Njnªp s_Zn BNp¶p. {loK tkPw sI¶v WW¨ {ZÊv– FÃmw Aj]n C«p bns¶ tbm]n hpNpknWv Nm¸n FXp¯pk¨n«p knan¨p b_ªp .. hpNptk«m Mm³ {ZÊv– fm_m³ tbmNpkm Nm¸n k¨n«p*v NpXnt¨m… AkÄ tbm]n A`fm^ Sp_¶p.. AkÄ¡p Gäkpw CãfpÅ H^p fª NaÀ DÅ Ip^nUmÀ FXp¯p.. ASnt`¡p Np_¨p tW^w tWm¡n Wn¶p bns¶ Ft´m In´n¨n«v ASv AknsX k¨p H^p hm^n FXp¯p DXp¯p. fpXn]n sN«n]n^p¶ tSmÀ¯p Ajn¨p fpXn H¶pNqXn SpkÀ¯n… F¶n«v Npan¸n¶Â sN«n.. sI_n] H^p k«s¸m«v sSm«p.. fpO¯p Np_¨p sbuZÀ FXp¯n«n«p N®mXn]n tWm¡n… F´m tNm`w AkÄ¡p h¦Xw tSm¶n.. k]hm] tbms`.. N®nWp Smsj FÃmw N_p¸v bX^p¶p… AkÄ N®mXn]psX fp¶n Wn¶pw fpOw fmän… AkÄ tbm]n Njn¡m³ C^p¶p.. hpNp Njn¨p Njn¨p So^m_m]n.. hpNptk«m t`m¬ AX¡m_m]n tNt«m.. hpNp H¶v fqan… N_âv– dnÃv k¶n«p*v… ASpw AX¡\w.. {loK b_ªp… Fsâ sbm¶p {los] WnW¡v Cu Nmlnsâ Nm^yw fm{Stf b_]m³ HÅq……
bns¶ b_]mWpÅSv b_]t* hpNptk«m…. B AX¡mw Wo IqXmktÃ… hpNp F\näp…. {loK]pw sb«¶v Njn¨n«v F\näp… {loK t¹äpw NjpNn k¨n«v dmPpw FXp¯p k¶t¸mav¡pw hpNpkpw bntÅ^pw C_§n]n^p¶p…. CWn bntÅs^ h-vNqan kn«n«p hpNptk«³ B kjn Zyq«n¡v tbmNpw…. {loK dhv tÌm¸nt`¡v WX¶p…. tbmNp¶kjn S¼n A]mapsX b_¼n tWm¡n Wn¡p¶Sv N*p AkÄ… fpOw Sn^n¨p WX¶p…. DÅn sk_p¸m\v tSm¶n]Sv… dhv–tÌm¸nt`¡p F¯n]t¸mta¡pw Wà Nq«w D*v… h-vNqavNp«nNapw tKm`n¡v tbmNp¶k^pw B]n…. ANs` Wn¶pw dhv k^p¶p*v.. dhn`pw Wà Sn^¡m]n^p¶p.. tÌm¸n C_§n]t¸mÄ Ss¶ N*p Nm¯p Wn¡p¶ BWntI¨ns].. AkapsX BsN]pÅ H^p Nq«vB\v BWn… ^*ptb^pw tim«`nt`¡v WX¶p.. F´mXn C¶v H¶v H^p§n]]n«p*tÃm…. H¶p tbm.. tI¨n… H^p sbm«v sSmXm³ tbm`pw bmXntÃ..
Wo H¶pw sSm«ntÃ`pw Wns¶ Nm\m³ WÃSm.. At¸mÄ Wo H^p sbm«pw sSm«p Np_¨p buZ_pw C«m F´m ewPn…. {loK]psX fpOw Ipk¶p.. H¶p tbm tI¨n AknXp¶v……
fw……. sb®nsâ Ca¡w Mm³ Nm\p¶p*v.. B sI¡³ kt¶ bns¶ WÃ Im«fm sb®nWv…..
tI¨n CSv B^psX Nm^yfm b_]pt¶..
N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.