അമ്മയുടെ ചക്കര കുട്ടൻ 2

Posted by

അമ്മയുടെ ചക്കര കുട്ടൻ

Ammayude Chakkarakuttan Part 2 bY Jin | Previous Parts

 

Njnª emP¯nWv WÃ s_hvtbm¬hv D*m]n^p¶p. Wµn. Wn§apsX t{bmÕmiWfm\v ko*pw FjpSm³ t{b^n¸n¡p¶Sv . ..

A½ Fs¶ S«n knan¡p¶Sv tN«m\v Mm³ F\oäSv. F\oäp _qfn tbmXm ,Aѳ k^m_m]n . FWn¡v FÃmw H^p hzbvWw tbms` B\v tSm¶n]Sv . Fsâ Np® N¼n B]n NnX¡p¶p .BsN sfm¯w Han¨p Npafm]n NnX¡pkm\v . `p¦n sfm¯w WWªp . Mm³ A½s] tWm¡n. A½ Fs¶ F\o¸n¨n«p AXp¡a]nt`m«v tbm]n^n¡p¶p . D¨¡v WX¶Sv Bt`mKn¨t¸mÄ FWn¡v FWn¡v BsN tbXn B]n. Mm³ Fs´ms¡]m sI]vSSv. fWÊn Nan¡\w Fs¶ms¡ D*m]n^p¶p .N¼n¡p«³ km]n¡p¶ FÃm^n`pw DÅ knNm^w .bs£ sb«¶v WX¶t¸mÄ BsN H^p sX³g³ . At½sW CWn F§sW tchv sI¿pw. Mm³ tkPw FjptWäp Fsâ _qfn tbm]n NnX¶p . FWn¡v A½s] tchv sI¿m³ kÃm¯ fXn]m]n^p¶p . sXNv XNv ….. Mm³ sb«¶v sM«n tbm]n Aѳ k¶p NSNn fp«p¶p. Mm³ BsN SoÀ¶p tbm]n .CWn AÑsW§mWpw A_nªp Nm\ptkm ……….. F¶m Mm³ C¶p Ss¶ WmXv knXpw. ….

Njn¡m³ kmXm … .Aѳ D_s¡ knan¨p. .. .. Vm k^p¶p. .. Mm³ F§sWms¡t]m b_ªp kn«p . Ct¸mjm\v C¯n^n lzmhw ko\Sv … Mm³ Njn¡m³ tbm]n .. A½ hmVm^\ tbms`]m\v sb^pfm_p¶Sv. FWn¡v Blzmhfm]n. . Nan]pw In^n]pw Hs¡]m]n e£\w Njn¨p Njnªp .. . Np_¨p tW^w NjnªSpw Aѳ NnX¡m³ tbm]n … _qfn tN_n NSNp Im^n NnX¶p. .. .. . A½ AXp¡a]n bm{Sw NjpNp¶p .. … A½ sfsà Fs¶ H¶v Sn^nªp tWm¡n .. .. .A½¡v Ft´m b_]m³ DÅSv tbms` FWn¡v tSm¶n .Mm³ AXp¡a]nt`m«v WX¶p. .. Mm³ H¶pw fn*n]nà .. A½]psX AXp¯v fn*msS Wn¶p .. .

A½ : Wo F´mXm C§sW fpOw koÀ¸n¨p Wn¡ps¶ .. .. Wnsâ Ft´`pw tbmt]m. ..

Mm³ : At½ thm_n .. ..

FWn¡v BsN N^¨n Hs¡ k¶p

Mm³ : D¨¡v Mm³ A_n]msS. .. ….. bänt¸m]n

sb«¶v A½ Sn^nªp Fsâ tWs^ Wn¶p

A½ : tbms« tfmsW … Fsâ emP¯pw sSäp*v MmWpw sb«¶v FÃmw f_¶ptbm]n … Wo kngfn¡* tfmsW .CSv W½Ä AÃmsS tks_ H^mÄ A_n]^pSv.. .. .

Mm³ : CÃt½ …. t{bmfnhv .

A½ : D¨¡v A_n]msS bän]Sms\¶v FWn¡v tSm¶p¶nà In` hf]§ans` Wnsâ tWm«w Hs¡ Mm³ Nm\m_p*v ..

A½ In^n¨p

Mm³ : ASpbns¶ At½sW N*m B^m tWm¡m¯Sv. …

A½ : tbmXm N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.