ശിശിര പുഷ്പ്പം 4 [ smitha ]

Posted by

ശിശിര പുഷ്പം 4

shishira pushppam 4 | Author : SMiTHA | Previous Part

sgÃn]psX FÃm {lf§apw b^mK]s¸Xp¶ kmÀ¯]m\v gmt^m¬ tN«Sv. fm{Sfà bmÀ«n foänwPn sgÃns¡Sns^ làfm] knfÀlWfp]À¶p. Gäkpw CtfKpÅ bmÀ«n{bkÀ¯N^ns`m^mÄ F¶ Wn`]n KW_Âsh{N«_n Asæn sI]Àfm³ tbmÌnt`¡v b^nP\n¡mWm\v bmÀ«n]psX tW^s¯]pÅ So^pfmWw. Cu tbm¡v tbm]m `nÌn Wn¶v- Ss¶ In`t¸mÄ tb^v Wo¡w sI]vsS¡psf¶v- ]qWnäv sh{N«_n “”Ìm`n³”” F¶_n]s¸Xp¶ kntWmUv NpfmÀ AksWA_n]n¨p.
“”]q dm¡v Hu«v sgÃn.””
kmÀ¯ tN«v gmt^m¬ kngmUt¯msX, S³s_ fXn]n S`sk¨p NnX¡pN]m]n^p¶ sgÃnt]mXv, b_ªp.
“”Nm^yw Ct{Sw N¿o¶v tbmNq¶v- N^pSoà sgÃn. Wn³s_ bmÀ«ow Hs¡ WnWs¡Snt^ Wn¡pkmt\ CWn Aksa W¶m¡m³ Wo tbmN*Xm,””
sgÃn A¸tW^w In´mfPvWWm]n.
“”AsSms¡ knXv Wo. CknsX Ct¸m C§sW Wn³s_ fXo sNX¡p¼w Mm³ H^p bmÀ«osW¸äow In´n¡p¶nÃ,””
dyq«nhvtbm«ns` H^p tUkUm^pkn³s_ Ipk«n`m]n^p¶p AkÀ.
fp¼n b¨Wn_¯n eqfn]psX ftWmim^nS bp`v¯mjzm^fm]pw ASn^n`pw HSp¡pNan`pw Wn¡p¶ NmämXn f^§am]pw ASnWpf¸p_¯v D]À¶p]À¶p tbmNp¶ f`Wn^Nam]pw {b\]n¡p¶ks^ sNmSn¸n¨v Wn¡p¶p. BNmlknSmW¯n Wn_s] sk¬tfQ d`q\pNÄ Sq§n¡nX¡p¶p. tW^n] fªp bX`§Ä Uqs^ tUkUm^p¡Ä¡nX]n {b\]nNsa {bt`men¸n¨v Nm¯n^n¡p¶p.
gmt^m\pw HmÀ¯p. sgÃn b_ªSv l^n]m\v. BNmlkpw eqfn]pw Nmäpw hq^yskan¨kpw C§sW ssUkhm¶nVyfm]n Ipäpw Wn_]pt¼mÄ WnÊm^fm] Nm^y§Ä Aà In´nt¡*Sv.
bns¶´m\v?
t{bfw?
Sm³ Bs^s]¦n`pw t{bfn¡p¶pt*m?
gmt^m¬ hz]w f_¶v- S³s_ fXn]n fpOffÀ¯n¡nX¡p¶ sgÃn]psX S`fpXn]n SjpNn. ASn³s_ hpO¯n Ak³ N®pNÄ bSns] AX¨p. l^o^¯n³s_ fpjpk³ em^kpw H^p Sqk Smtj¡v b_¶n_§nt¸mNp¶Sv tbms` bSns] bSns] tWÀ¯v– tWÀ¯v– CÃmsS]mNp¶Sv Ak³ A_nªp…
sgÃn]v¡v hwl]w tSm¶n. Ak³ sbs«¶v- N®pNÄ Sp_¶p. AkapsX fXn]n AfÀ¶n^p¶ fpOw bSns] I^n¨p Aksa tWm¡n.
knUq^S]nt`¡v tWm¡n sfuWn]m]n^n¡pN]m\v gmt^m¬. Ak³ sbs«¶v- Fjpt¶äp. AkÄ¡enfpOfm]n C^p¶p. AkapsX N®n WWkpt*m? Ak³ kn^ Wo«n AkapsX N®n hvbÀln¨p.
“”F´mXo?””
DÅp`¡p¶ hvtWit¯msX Ak³ tImUn¨p.
“”sWWs¡¶m skgfw?””
AkÄ AksW tWm¡n. bp©n^n¡m³ {lfn¨p.
“”A_o¯nà sgÃn. sF tZm*v tWm …km«v– …””
km¡pNÄ ko*pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.