ഒരു കൊയ്തുകാല ഓര്‍മ്മകള്‍ ഭാഗം 5

Posted by

ഒരു കൊയിത്തുകാല ഓര്‍മകള്‍ 5

Oru Koithukaala Ormakal Part 5 bY kamadhipan | PREVIOUS PART

lln Nmk`nWp k^p¶Sv ks^ MmWpw sPu^n]pw tIÀ¶n^p¶p Hmt^m NphrSnNÄ N«n hf]w sbm¡n. sPu^n]psX bqWnW¡mÄ Fs¶ f¯p bnXn¸n¨Sv AkapsX fp`NÄ B]n^p¶p. ASpsNm*pSs¶ Fsâ ssN AknsX¯s¶ B]n^p¶p. B fp`N¶pNapsX ^qbw Abm^w. bn¶]pw bn¶]pw ASv Nm\mWpw I¸Wpw tNmSn bq*p. AkÄ Mm³ sN«pw F¶In´]n b`Spw b_]p¶p. ASnWnX]n B\v HmfW tI¨n]psX HmÀf N]_nk¶Sv. C¶nWn H^p Nan¡v fqZv– CÃ. ASv Akt^mXp F§sW b_]pw F¶m\v Mm³ In´n¡p¶Sv. hmiI^yw tbms` sI¿mw F¶p_¨v sPu^n]psX fp` bnXp¯w SpXÀ¶p. sb«¶v sPu^n tImSn¨p. ^kn Wns¶ HmfWtI¨n ka¨p b^nbmXn H¶pw sI]vSntÃ. hSyw b_]\w Aks^ FWn¡_n]mw. Wns¶ knXnà AkÀ. C¶tàWmsa ASp*mNpw. D_¸m. sI_n] bntÅs^ AkÀ fpS`m¡pw. b*v Ak^psX dÔ¯n DÅ H^p sNm¨p sI_p¡sâ Np® DufvdnsNmXp¯ NT lm´ b_ªn«p*v. hSyw B]n^p¶p. ASv Npfmt^«³ (HmfW tI¨n]psX eÀ¯mknsâ tbÀ){blvWw B¡n]Sm. Mm³ A¶v 9 bYn¡pkm. ASpsNm*v Wns¶]pw AkÀ¡v tWm«w Nm\pw.

Mm³. bns¶… AsSm¶pw CÃ.

sPu^n. AkÀ Wn³s_ AXp¯v k¶m Wn F´v sI¿pw.

Mm³. Mm³ WÃ Nan Nan¨p Ak^psX NXn fmän sNmXp¡pw. H^p Sfmltbms` Mm³ b_ªp.

sPu^n. Wn³s_ N^p¯p ASnWp fSn]mNnÃ. Wns¶ AkÀ dm¡n sk¡nÃ.

Mm³. Ak^pw H^p sb®Ãnt]m. Ak^psX NXn]pw fm_t*.

sPu^n; l^n]m. NXn SpXªn]m bmXm\v bnXn¨p Wn`v¡m³. Mm³ Ss¶ F{S Sk\ In´n¨p Wn³s_ NqsX k¶p NnX¶mt`m F¶v. fp_Npan Njn§p H^p 5 Unkhw sbXmbmXv sbXp¶pMm³. Wmat]m fä¶mtam fp_ sSäpw. bns¶ k]_p tkUW]p*m¡pw. ASv Njnªm H^p BjvI bmXm\v. Cu {bmknlyw Wn Fsâ NXn fmän S^\w. bs£ D_ C«p tk\w. Ctàb\n bmapw. Wn CÃm¯ H^p KoknSw CWn FWn¡v tk*.

Fsâ ssUktf… F´v NT. Ckam C¶s` ks^ Fs¶ NXn¨p No_m³ k¶kÄ. fWpgsâ Hmt^m ^oSnNapw S^w tbms` fm_p¶Sv A´w kn«p Nv*vXn«p*v. H^n¡`pw {bSogn¡m¯ NanNÄ CknsX WX¶Sv.

Mm³. Wn b_ªnÃ, HmfW tI¨n ^m{Sn k¶m Mm³ Aks^ F´v sI¿\w.

sPu^n. Wn tN_n Np\]v¡\w. AÃmsS bn´n^n]^pSv. H^p Nm^yw bntä¶v Ft¶mXv b_]\w. kÅn bpÅn knXmSv. h½Snt¨m?

Mm³ h½Sn¨p.

Uq^ Wn¶pw tXmÀ¨nsâ sk«w N*p. ASv lln]m\v. Wà knl¸pw Umikpw D*v. H¶v Npan¡\w bns¶ k]_p Wn_¨p Sn¶mWpw NqXn Njnªm C¶s¯ Nm^yw NplmÂ.

fj Ct¸mapw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.