കുരുതിമലക്കാവ് 11 [ Achu Raj ]

Posted by

കുരുതിമലക്കാവ് 11

Kuruthimalakkavu Part 11 bY Achu Raj | PREVIOUS PART

 

 

hf]¡p_kp fq`fm\v NT sskNp¶Sv fWhn`m¡psf¶v knlzhn¡p¶p .

lymfnsâ km¡pNÄ¡m]n ^fy NmtSmÀ¯p..
lymw S³s_ Wnt]mPw AktamXv– b_]mWm]n S¿ms_Xp¯p …
hfhvS KokKm`§apw {bNrSn]pw lymfnsâ knVn]_n]m³ NmtSmÀ¯p..
hpWµs] D·q`Ww sI¿m³ ssUkw AkWm]n N^pSnk¨ BkWmjn]ns` ]p² S{´§Ä tNÄ¡m³ IokoXpNÄ tbm`pw WnlÐfm] B Wnfngw
lymw b_ªp SpX§n.
“”””^fy W½psX knVn]pw KoknSkpsfÃmw Bs^Ãmtfm BUytf FjpSnk¡s¸«Sm\v , B Hjp¡n Kokn¨pt¸mNm³ fm{Stf Wfp¡v AkNmlfpÅq.”
lymfnsâ hwhm^w H¶pw fWhn`mNmsS Wn¶ ^fy bs£ AktWmXp NqXpS tImUy§Ä tImUn¡msS AkWp tk*n NmtSmÀ¯p.
“”””KWn¨ A¶pfpS A½]psX {bmÀTWNapw f{´Kb§apw tN«v kaÀ¶SpsNm*mNmw FWn¡v Ft¸mapw hvbn^n¨p h]³hntWmXv F¶pw NuSpNkpw BNmw£]pw FÃmw.,,, F¶pw Mm³ N* b` cn£³ hnWnfNÄ tbms` Fs´¦n`pw F³s_ KoknS¯n`pw hwekn¨n^ps¶¦n F¶v In´n¨n^p¶p.”
lymw H¶v WnÀ¯n ^fys] tWm¡n, At¸mapw AkÄ H¶pw fWhn`mNmsS Wn¡pN]m\v.
WX¶ Nm^y§Ä F§sW ^fys] b_ªp knlzhn¸nNpw F¶ In´]m\v lymfnWv B kng]¯nt`¡v NX¡m³ k`n] k`n] fpOkp^NapsX Bklyw k^p¶Sv.
“”””b_ lymw .. sSan¨p b_ FWns¡m¶pw fWhn`mNp¶nÔ
lymfnsâ In´Nsa D\À¯ns¡m*v ^fy Bklw sNm*p.
“”””^fy Ct¸mÄ ASpt¸ms`m^p Nm^yw F³s_ Aà W½psX KoknS¯n WX¡m³ tbmNpN]m\v.. ASv F§sW Wnt¶mXv b_ªp S^\w F¶ kngf¯n`m\v Mm³ ‘
“”lymw Mm³ b_ªntà F´v Ss¶ B]m`pw hin¡m³ Mm³ S¿m_m\v ‘
^fy]psX Bßknlzmhw fWhn`m¡n] lymw bs£ At¸mapw kngf¯n`m]n^p¶p,
F¶n^p¶m`pw ^fyt]mXv FÃmw b_]m³ Ss¶ So^pfmWn¨p_¸n¨ lymw H¶v UoÀQ lzmhw kn«psNm*v ^fy]v¡v FSn^m]n Sn^nªp Wn¶p..
fq¸sâ NpXn`nWp fp¶n bqKNÄ¡]pÅ H^p¡§Ä SpX§n Njnªn^p¶p
lymw BUyw Np^pSnf`¡mknsâ SmW_nª I^n{Sw Hä lzmh¯n F¶t¸ms` b_ªp SoÀ¯p..
Sm³ CknsX k¶SpfpS C¶s` ks^ hwekn¨ Nm^y§Ä lymw b_ªt¸mÄ bs£ Sm³ N* NmftNanNÄ lymw F´psNmt*m f_¨p k¨p NqsX S³s_ Wnt]mPkpw.
FÃmw tN«v S^n¨p Wn¶ ^fy]psX N®pNan NqXn N®pWoÀ HjpNn.
^fy fuWfm]n N^ªp.
lymw ^fy¡v tWs^ Sn^nªp.
Wn`mknsâ]pw Np_¨¸p_¯m]n N¯nsNm*n^n¡p¶ kna¡pNapsX]pw {bNml¯n ^fy]psX N®p WoÀ H^p hzÀ\ I^Xpt¸ms` Nm\s¸«p .
lymw ^fy]psX N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.