വെടിമുല്ലയുടെ രാത്രി 4

Posted by

വെടിമുല്ലയുടെ രാത്രി 4

Vedimullayude Rathry 4 bY Author : അർച്ചന |  PREVIOUS PARTS

 

 

A§sW M§Ä B ^*p Unkhkpw W¶m]n Nan¨p….. AkÄ bntä¶v Sn^n¨p tbm]n…. tbm]nN Np_¨pWmÄ Npj¸sfm¶pw FWn¡v tSm¶n^p¶nÃ…… bs£ Np_¨pWmapNÄ Njnªt¸mÄ AkÄs¡t¶mXv AN¨ tbms` FWn¡v co sI]vSp….. ASv NqXn NqXn k¶p Nm^yw fm{Sw FWn¡v A_n]nÃm]n^p¶p…

A§sW Mm³ kngfn¨n^p¶ hf]¯p Akapsfm¯pÅ tcmt«m Mm³ kimXvhm¸n`v C«p….. Mm³ b_ªtÃm FWn¡v B¬Np«n]psX hzemkw Bs\¶v…. ASnWm Fsâ fn¡km_pw I¦pw B\vNp«nN B]n^p¶p……

B tcmt«m N*p Fsâ I¦v hn²p Ft¶mXv tImUn¨p…..

“”Zo WnW¡nksa F§sW A_n]mw””

“”Fsâ sdÌv {c*v B\v sâ KqWn]À F´mXm””

“”ti]v H¶pfnÔ”

“”b_]v””

“”Zo CkapsX N¼Wn Wo knt«¡v sl^n]Ô”

“”´pbän]X Nm^yw b_]v””

Fsâ sW©v bXbXm CXn¡m³ SpX§n…..

“”Aà Cka{S sl^n]à Cu G^n]]n B\v Smfhw……CknXs¯ fn¡km_pw b¿·mÀ Aksa t{bfn¨n«p*v……Aksa Nan¨n«p*v Fs¶ms¡ b_]p¶p…..F´m]m`pw AS{S sl^n]m] N¼Wn Aà knt«¡v””

CXnsk«v GäSv tbms` Mm³ Wn¶p……Mm³ tkPw Ss¶ Hm¬ss`³ Wn¶pw tbm]n……

Mm³ hvtWin¨ sb®v……….sk_pw skXn]m]n^p¶p Ft¶mÀ¯v Mm³ kÃmsS h¦Xsb«p ….. . B h¦Xw bn¶oXv bN]m]n fm_m³ AVnNWm tk*n k¶nÃ…..

A§sW Aksa Wn^o£n¡m³ tk*n B G^n]]n DÅ Fsâ I¦pNsa Mm³ GÀ¸mXv B¡n…….

CsSm¶pw A_nªSm]n Mm³ emkn¨nÃ.. bj] tbms` Ss¶ AktamXv– fn*m³ {lfn¨psNm*n^p¶p….. AkÄ At¸mjpw Hjnªpfm_nsNm*n^p¶p……

bn¶oXm\v FWn¡v Aksam^p N¯v sNmXp¯p kn«Sv MmWSv Sp_¶p km]n¨p……

Zn]À A¨p,

CknsX ko«n Fsâ N`ym\w D_¸n¨p WnW¡_n]mtÃm FWn¡v AXp¯ kÀgw 18 SnN]pw… ASpsNm*v C¸tj N`ym\w D_¸n¨p ASm\v Wn¶n Wn¶pw Mm³ Hjnªp fm_n]Sv…. Ft¶mXv £fn¡q Mm³ sskNnt¸m]n…. F¶m`pw Mm³ Wns¶ Ct¸mjpw Ft¸mjpw hvtWin¡p¶p

F¶v Nrgv\…..

Mm³ ASpkm]n¨p In^n¨p…… Wo Fs¶ hfÀ°fm]n Hjnkm¡n F¶v Wo knIm^nt¨m…. Fsâ Nan Wo Nm\m³ tbmNp¶tS DÅq ASpks^ Wo Wnsâ Nj¸v SoÀt¯m N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.