ഞാൻ ഒരു വീട്ടമ്മ ഫാൻ വേർഷൻ

Posted by

ഞാൻ ഒരു വീട്ടമ്മ ഫാൻ വേർഷൻ

Njan Oru Veettamma Fan Version bY ManuH

In` Fjp¯pNÄ D*v AS§p fWÊn Wn¡pw… ASv tbms` H¶m\v MmsWm^p ko«½.. t`tO¨n hpOn¸n¨p hpOn¸n¨p A§v WnÀ¯n. MmsWm^p Fjp¯pNm^WÃ. bs£ B NT AknsX WnÀt¯* H¶Ã F¶v tSm¶n] sNm*v Mm³ FjpSp¶p.. t`tO¨n]psX A{S]pw Njnknà FWns¡jpSm³.. F¦n`pw Mm³ A§v FjpSp¶p.. t`tO¨n]psX NT ]ns` In` NTmbm{S§sa Mm³ NXw FXp¡pN B\v.. hpiv–_]pw Kngv\pkpw NqsX Nan ¡p¶Sv t`tO¨n tWm¡n Wn¡p¶nX¯m\ B NT WnÀ¯n]Sv.. B NT Njnªp ^*p fmhw Njnªp WXt¶¡mkp¶ Nm^y§Ä B\v Mm³ FjpSp¶Sv.. t`tO¨n sbm_p¡\w Cu hmihw.. km]W¡m^pw..

Nm`w NX¶p tbm]n.. gmcn Ct¸mÄ k^m_nÃ.. AkWp Wn`¼qÀ FknsXt]m tKm`n Nn«n tbmt]¡pN B\v.. hpiv–_ ]pw Ct¸mÄ k^m_nÃ.. B Kngv\p H^p bmXv shäv Abv Hs¡ DÅ Bam\v–.. Akant¸m AksWmt¸mw WmXv fpjpk³ WX¶p Nan¡pN B\v.. Aksâ hpir¯pNÄ¡pw Akav sNmXp¡m_p*s{S.. fWlm{Sw bYn¨p bYn¨p Wm«ns` FÃktâw ss`wPnN lmhv{Sw bYn¨p AkÄ..

hpVnt]«sâ AWn]¯n {bhkn¨p.tfmtaw Nq«ntNmjnt¡mtX¡v tbm]n Sn^n¨p k^p¶ kjn B]n^p¶p Mm³. N®qÀ tNm]¼¯qÀ t`m¡Â s{X]nWn N]_n…Wà Sn^¡v.. tfmsa AknsX H^p k]Ên SÅ fXn]n C^p¯n. t`m¡Â s{X]n³ B\v.. Mm³ ^*p hoäpNaptXw WXpkn B]n A§v Wn¶p.. H^p Ipk¶ Ip^nUm_pw skÅ s`¤n³hpw B]n^p¶p tkgw. kmj Nm¼v SpXNapw NpXw Nfjv¯n] tbm`s¯ WnSwdkpw kyàfm]n Nm\mfm]n^p¶p.. `vPtPKv sk¡p¶ hoänWv fpNan bnXn¨p sNm*m\v Mm³ Wn¶Sv. C¯n^n Njnªt¸mÄ B\v Mm³ H^p Nm^yw {l²n¨Sv. Mm³ Wn¡p¶Sv skÅ fp*pw fX¡n Np¯n C^n¡p¶ H^p B\nsâ Nm`pNÄ¡nX]n`m\v Fsâ ^*p Nm`pNapw A]mapsX Nm`pNÄ¡nX]n B\v. bs£ emPyw fpO¯v H^p Xuk Ipän Wà D_¡¯n B\v.. C§sW H^p Bä³ I^¡v A]mapsX WPvWfm] Nm`pNÄ¡nX]n C^n¡p¶Sv bmkw A_nªn«nÃ. FWns¡m^p NphrSn tSm¶n. Mm³ sfsà Fsâ s`¤n³hv C« N\¦m`v A]mapsX t^mfmkrSfm] N\¦m`n sfsà Wo¡n. Bt^m Ft´m Fs¶m¶pw A_n]nÃ.. gmcn A¶v tN_n tfªSn bns¶ A§Wm\v.BÀ¡p tk\sf¦n`pw sNmXp¡pw F¶ AkØ B\v..B skÅfp*v DXp¯ksâ N\¦m`n Nm`p D^¡p¶ CX¡v B\v N_pt¸«sâ Nm^yw HmÀ¯Sv..

A¶s¯ Unkhw f_¡m³ bäm¯ B Unkhw…gmcn A¶v F¶n tN_n C_§n] Unkhs¯ Bt`mIn¨p sfsà A¸w SXkn hpOn¨p Wn¡pt¼mjm hpVnt]«sâ NmÄ.. FXo Mm³ H^p `mbv A]¨n«p*v.. Np«sâ As{ZÊv Â.. Wo tbm]n km§q.. H¶^ Nnt`m foäÀ WX¡\w N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.