എന്‍റെ കസിന്‍ സിസ്റ്റര്‍ നീന ചേച്ചി 1 [മനു ലാളന]

Posted by

എന്‍റെ കസിന്‍ സിസ്റ്റര്‍ നീന ചേച്ചി 1

Ente Cousin Sister Neena Chechi Part 1 | Author : Manu

GsS¦n`pw H^p tNmtaKn AZvfng³ Nn«n]ntàko«pNm^psX Io¯ tN«v f^n¡pw F¶pw N^pSn FÃm]nX¯pw H^p hoäv AtWzgn¨p Unkh§Ä SÅnWo¡p¶SnWnX]n B\v him]kpw B]n A¦nÄ k¶Sv. A½]psX tI«³ B\v. FWn¡v k`n] dÔw H¶pw Csæn`pw ko«pNmÀ S½n Wà _nt`g³ B]Sp sNm*v bpÅn¡m^³ Bt^msXm b_ªv FWns¡m^p AZvfng³ l^n]m¡n S¶p. F´m]m`pw ko«pNm^psX kngfw fm_n.

tNmtaKv Np_¨p Uqs^ Bs\¶pÅSv– FWn¡v H^p t{bm»w B]n^p¶nÃ. F´m]m`pw CknXp¶p ^£sbXmftÃm.. ASpw CSpw HmÀ¯p MmW§nsW C^p¶p.

“”fWq, AknXn^p¶v hzbvWw Nm\msS Ct§m«p kt¶..”” A½]m\v, ^mkns` Ss¶ Fs´¦n`pw Db{Ukkpw sNm*pÅ k^km\v.

“”F´m As½..””

“”FXm A¦nan³s_ tfmÄ WoWs] WnW¡v HmÀf]ntÃ.. AkÄsX ihvdâv Updm]n¡v tbmkp¶p.. sskNn«v GjntWm ftäm B\v cvss`äv..””

“”Wo ASpks^ H¶p tbm]n Aks^ FÃm¯nWpw H¶p him]n¡v.. Wn³s_ A¦nÄ Cs¸m knan¨n^p¶p.. ASymklyw B]n Ft§mt«m tbmkm³ D*t{S.. ASp sNm*v WotWsX AkntX¡v sIÃm³ bänÃm¶p.. Ak^p ^*mapw fm{Sw Asà AknsX cv`mänÂ..””

“”Wo H¶v sI¶p Ft´`pw him]n¡v.. WnW¡v CknsX bns¶ {btSyNn¨v b\n H¶pw CÃtÃm””

“”^*p Unkhw AknsX tbm]n Wn¡v.. A¦nÄ fä¶mÄ Sn^nsN k^pw. ASv ks^ WoW¡v Nq«m]n AknsX Bt^`pw tkt*..””

As¸m ASm\v–.. FWn¡v l^n¡pw b\n S^m³ tk*n Ss¶]m.. WoW tI¨ns] N`ym\¯nWv N*Sm\v.. kÃt¸mjpw Nm\ptNw fn*ptNw Ds*¶ÃmsS k`n] H^p AXp¸w H¶pw CÃ.

“”B tI«Wv AknsX Ss¶ GtSm N¼Wn]n tKm`n Bs\¶v b_ªnt«m? PÄcn tbmkp¶Sv F´nWm?”” Mm³ Sn^¡n

“”B N¼Wn]n Ss¶]m, Ak^psX GtSm {dm©nt`m«p tbmkp¶Sm.. Wo sIÃt§m«p..””

“”As½ FWn¡v Aks^ ASnWp k`n] b^nI]w H¶pw CÃtÃm.. “” Mm³ F§ntW`pw Du^ns]Xp¡mw F¶p N^pSn b_ªp.

“”B, CknXn^p¶m b^nI]w BknÃtÃm.. At§m«v– sIÃv.. C§nsW Ss¶]m BÄNms^ b^nI]w Bkp¶Sv.. Wo F³s_ BÎnk FXp¯p sbm]vt¡m.. Um, CSp sbt{XmanWp skt¨m..””

^*p Wq_n³s_ tWm«pw sk¨v Wo«n A½ ANt¯¡v tbm]n.

Wmlw.. Cu him]w him]w F¶p b_]p¶Sv sb«n Ipf¡mWpw AknXw kr¯n]m¡mWpw Hs¡ Bkpw..

M§sX ko«n Wn¶pw GSm*v ^*p f\n¡qÀ tk\w Ak^sX hnän]n DÅ cv`män F¯m³.. NXk{´ FknsXt]m B\v.

b*m^w.. Mm³ tbm]n {ZÊv– N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.