രാജി രാത്രികളുടെ രാജകുമാരി 4 [Smitha]

Posted by

രാജി രാത്രികളുടെ രാജകുമാരി 4

Raji Raathrikalude Rajakumaari 4 bY Smitha | PREVIOUS PART

^mKn A£ft]msX dmdpknsW Nm¯n^p¶p. k^m´]n Nth^]n Nth^]n`n^p¶v- AkÄ bp_t¯ Wn`knt`¡v tWm¡n]n^p¶p. l^o^w Ip«psbmÅpN]m\v. M^¼pNÄ k`nªvfp_pNn GSv tW^kpw sbm«ns¯_n¡p¶ bmNfm]n«p*v. kÃm¯ Umiw F{S Sk\ skÅw NpXn¨psk¶v AkÄ¡v WnÝ]fp*m]nÃ. Wo^KnsW hz]wtemPw sI¿n¨Sv, ASpNjnªv ftignsW N*Sv, AsSÃmw AkapsX knNm^w kÃmsS]na¡n. B HmÀ½]n AkÄ ssWän¡v fpNan`qsX bq_n³s_ emP¯v H¶v- Sn^p½n.
“”tfmsa´m NnX¡ms¯?””
sbs«¶v- bn¼n Wn¶v- dmdpkn³s_ A¨³ bUvfWme³s_ lÐw AkÄ tN«p. AkÄ sbs«¶v- ssN bn³k`n¨p A]msa tWm¡n.
A]mapsX UoÀQ^qbw AkapsX bn¼n k¶p Wn¶p. AXp¯pk^pt¼mÄ Wà IµW¯n³s_, ^p{Um£¯n³s_ PÔfm\v tf khv{Sw V^n¡m¯ Bt^mPUrZPm{SWm] S³s_ A½m]nAÑWn Wn¶pw F¶v- ^mKn A_nªp.
fpNans` bj]sS¦n`pw D_¸pÅ, CuXpÅ, bj]f«n b\nS koXn³s_ Njpt¡m`pNÄ UrZfm] ssNNapsX N^p¯v HmÀ½s¸Xp¯n. skÅnk^NÄ kos\¦n`pw Wà ewPn]pÅ CXSqÀ¶ fpXn. ASv Ft¸mjs¯]pw tbms` Wà BNÀgNfm]n IoNn sk¨n^n¡p¶p. ¢o³ tgkv B\v Ft¸mjpw. skän` fp_p¡v CÃ, bpNk`n]nÃ, fUybmWfnÃ. Ft¸mjpw skap¯ fp*pXp¯v, tSman skap¯ H^p tSmÀ¯pfp*n«psNm*v H^p N^ {bfm\ns]t¸ms` UoÀQ^qbn]m] bUvfWme³ WX¶p tbmNpt¼mÄ BapNÄ Ahq]t]msX tWm¡n Wn¡pw.
^mKn AÑsW¡*p sbs«¶v- Nth^]n Wn¶v- ImXns]jpt¶äp.
“”dmdptk«³ k¶nÃtÃm AÑm. A½]pw CknXnÃ. kÃSpw fn*ow b_ªpw C^n¡mw F¶v sk¨m Pn^ogpw CknXnÃ. ASpsNm*v D_¡w k^p¶nÃ,””
A]mÄ Aksa tWm¡n bp©n^n¨p.
bp©n^n A]mapsX Pmweo^yw Nq«n]msS]pÅq.
“”N`ym\w Njnªn«nt¸mÄ sNm_¨tÃ]m]pÅq tfmsa. At¸mÄ FÃm^pw A§sW]m,””
A]mÄ b_ªp.
“”FÃm^pw F¶v- b_]*.””
Nth^]n Sn^nsN]n^p¶psNm*v ^mKn b_ªp.
“”dmdptk«³s_ Nm^y¯n Hjn¨v,””
“”AsS´m tfmsa A§sW b_sª,””
AkapsX N®pNan tWm¡n A]mÄ tImUn¨p. ^mKn¡v hwl]w tSm¶n. A¨³ S³s_ tUit¯¡v Iqjv¶p tWm¡p¶pt*m? AkÄ A]mÄ Nm\msS N®pNÄ Smjv¯n fm_nt`¡v tWm¡n. Culz^m, sk_psS]Ã. H^p gmÄ CsX*mSm]n^p¶p. ssWän¡v fpNan`qsX S³s_ AhmfmWy k`n¸fpÅ fp`NÄ A§sW Sp_n¨p koÀ¯p NnX¡p¶Sv BÀ¡pw Nm\mw. kas^ t`m N«v ssWän]m]mSnWm S³s_ k`n] ¢otkKpw bp_¯p Nm\mw.
AkÄ AknsX ssNsNm*v f_¨p.
bUvfWme³ ASv N*v– In^n¨p.
“”H^p gmÄ C«m N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.