അനിത ഹരികുമാർ നൽകിയ മധുരകൽക്കണ്ടം 1

Posted by

അനിത ഹരികുമാർ നൽകിയ മധുരകൽക്കണ്ടം 1

ANITHA HARIKUMAR NALKIYA MADHURAKALKKANDAM

Np_¨p Nm`§Ä¡p tlgw Fs¶ Mm³ Han¸n¨v– sk¨n^n¡p¶ Fsâ Csf]n Sp_¶p tWm¡p¶SnWnX]n`m\v bs*t§m k¶p sNm*n^p¶ H^p tb^ntWmXv hmfyfpÅ tb^n H^p htµlw NnX¡p¶Sv {l²]nÂsb«Sv …

AWnS i^nNpfmÀ þ hdvKÎv it`m

BNmwgt]msX Mm³ ASv Sp_¶p tWm¡n]t¸mÄ Duiw sSän]nà . . Nm`§Ä¡p fpt¶ Mm³ NT FjpSn SpX§n] Nm`¯v Csf]n kjn b^nI]s¸XmWm]n k¶n^p¶ AsS H^p kyàn Ss¶]m\v Ct¸mÄ Cu htµlw A]¨n^n¡p¶Sv .

it`m ^MvKn¯v ,
Fs´Ãmfp*v Wnsâ kntlgw , Fs¶ HmÀ½Nm\pw Fs¶m^p knlzmhw sk¨m\v Cu sf]n WnW¡v A]¡p¶Sv . Cu Csf]n Wo {l²n¡m_pt*m Fs¶m¶pw FWn¡nt¸mÄ A_n]nà . Mm³ Wnsâ bpSn] NTNÄ Ft´`pfpt*m F¶_n]p¶SnWm]n In` hf]§an W½psX bj] sshän N]_n tWm¡m_p*m]n^p¶p ….. bs£ Wnsâ NTNÄ H¶pw Mm³ N*nà , CWn bpSn] tb^n`mt\m Wnsâ Fjp¯v F¶pw FWn¡_n]nà .

WnW¡v Cu Csf]n Nn«pw ASv Wo km]n¡pw Fs¶m^p knlzmhw sNm*v fm{Sfm\v MmWnt¸mÄ CS]¡p¶Sv . Nps_ Nm`s¯ CXtka]v¡v tlgw WnW¡v Mm³ sf]n sI¿mWpÅ Nm^\w F´mkpw F¶m]n^n¡pw Wo In´n¡p¶Sv .
Wfp¡nX]n W½Ä b^nI]s¸XmWm]n Dbt]mPn¨n^p¶ B bj] Csf]n Mm³ Dtb£n¨p A¶v Ss¶ , Mm³ Sn^nsN Fsâ eÀ¯mknsâ Ø`t¯¡v tbmkp¶Sv D_¸n¨ hf]fm]n^p¶p . eÀ¯mknsâ NqsX Mm³ fwP`mbp^w B]n^p¶p . BÄ¡v Ø`fmäw Nn«n]t¸mÄ Fs¶ bpÅn BapsX ko«nt`¡v NX¯n ASv sNm*v Ss¶ Np_¨p Nm`w SrlqÀ B]n^p¶p –

Wo Ct¸mÄ sNm¨n]n Ss¶]mt\m ? N`ym\w Njntªm ? Mm³ Ct¸mÄ Cu Csf]n A]¡m³ Ss¶ Nm^\w FWn¡v Wns¶ sNms*m^p him]w Bklyfp*v . Mm³ sNm¨n]nt`¡v k^pN]m\v H^p sI_n] dnÊnWÊv SpX§n]n«p*v . ASnsâ Np_¨p Bkly§Ä¡m]n Mm³ sNm¨n]n Nm\pw Np_¨p Nm`w . Cu Csf]n N*m FWn¡v H^p NmÄ sI¿pN W¼À Mm³ Smsj sNmXp¡p¶p ! 98 8

{bSo£t]msX
AWnS

CSm]n^p¶p B sf]n`nsâ {bVmW emP§Ä ; bjs]m^p kyàns] Sn^n¨p Nn«n] ht´mgtfm Ft´m Mm³ H«pw sskNmsS Ss¶ AWnSs] knan¨p –

A¸p_s¯ sshZn Wn¶pw it`m ; B^m\v
Mm³ þ AWnS]mt\m ?
AWnS þ AsS AWnS]m\v CSm^m\v
Mm³ þ Fsâ tb^v ^MvKn¯v ; fWhn`mt]m
AWnS þ At¿m l^n¡pw ? Mm³ H«pw {bSo£n¨nà C]mapsX knan .. Sm³ CsSknsX]m\v Mm³ sf]n N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.