രമയുടെ ദാഹം 2 [Malayalam Writer]

Posted by

രമയുടെ ദാഹം 2

Ramayude Daaham Part 2 bY Malayalam Writer | Previous Parts

^f NnX¶p NnS¡pN]m]n^p¶p ; Ak^psX sW©nXn¸nsâ Smaw b©m^ntfaw sNm«p¶Sv tbms` tNÄ¡mfm]n^p¶p ; C`¯maw bnXn¡p¶Sv tbms` Ak^psX fp`NÄ Im©mXp¶p . Mm³ Aks^ bSns] fpSpNn ssN¯m§n tWs^ WnkÀ¯n C^p¯n .
F´mXn ^tf skÅw tbm]t¸mÄ So^vt¶mXn Wnsâ Nj¸v .. fpt¶ AkÀ Ft¶mXv tImUn¨Snsâ {bSnNm^sft¶m\w Mm³ Ak^psX sIkn]n tImUn¨p .
AkÀ FWns¡m^p sI_n] bp©n^n S¶n«v b_ªp
FknsX So^m³ Wo tW^s¯ b_ª tbms` Wnsâ sNm¼n Fs¶ tNmÀ¡X ssft^ ; Wnsâ Bklyfm]n^p¶Sv Ct¸mÄ Fsâ]pw NqXn Bklyfm]n SpX§n sI¡m

Mm³ Aks^ Wn`¯p tWs^ NnX¯n ; F¶n«k^psX sWän]n Ip*n Nknan Njp¯n FÃmw Wmkpw Ip*pw sNm*v W¡n]pw Ipwdn¨pw Np_¨p tW^w A^nN¯v NnX¶p …

F´mXm sI¡m Wo C§sW NnX¶p Bt`mIn¡p¶Sv

H¶pfnà As½ ;
F´mXm Wo Fs¶ knant¨ As½ Ft¶m ? CWns]¶ A§sW Wo knan¨pNqXm .. B dÔsfms¡ Cu AXp¡a]n AkhmWn¨p
Mm³ H^p sM«t`msX Aks^ tWm¡n Fs´¶ tImUyw Fsâ fpO¯v kyàfm]n^p¶p
AkÀ Fsâ Nknan kn^ sNm*v bSns] tSm*n b_ªp
F´mXm Wo tbXnt¨m A§sW b_ªt¸mÄ
Mm³ CWn Wnsâ A½]à ; Fs¶ Wo ^tf F¶v knan¨m fSn
Wnsâ em^y]psX A½s]¶ bUkn H¶pw FWn¡nWn tI^nà ; Mm³ sk_psfm^p hv{Sofm{Sfm]n WnW¡v fp¶nÂ
{b\]w H¶pfnà ; bs£ Fsâ DÅns` Nmfw Wo D\À¯n .. Nm`§am]n AX¡n sk¨n^p¶ Fsâ knNm^§am\v WnW¡v fp¶n Mm³ Hjp¡n SoÀ¯Sv

WnW¡_n]ptfm ; Wnsâ em^ys] {bhkn¨SnWv tlgw Fs¶ Nm^yfm]n hwSrbvSns¸Xp¯Sm³ At§À¡p Njnª«nà ; Asæn Ss¶ D*m]n^p¶nà D*m]n^p¶Sv NqXn Wãfm]t¸mÄ BsN f^kn¸m]n^p¶p Fsâ KoknS¯nÂ
l^o^¯nsâ Umiw ANäm³ Njn]msS b` ^m{Sn]n`pw Mm³ N^ªn«p*v . S`SÃn]n«p*v .

Bsas¡m*v W¶m]n H¶v N]än sI¿m³ Njn]pfm]n^p¶nà ; e]¦^ NnS¸pw £o\kpfm]n Fs´ms¡t]m sI]vSp skÅw tbms]¶p k^p¯n NnX¶p D_§m_m\v bSnkv .
M§Ä hv{SoNÄ¡v Wn§apsX skÅw tbm]Sv sNm*v H¶pfmknsöp A_nªqsX ; A§sW b` ^m{SnNÄ ;

F¶m bns¶ Wn§av¡v Hä]v¡v hwSrbvSns¸Xp¯nNqXm]n^pt¶m ; Mm³ CX]n N]_n tImUn¨p

Hä]v¡v sI¿m³ H¶pw SmSvb^yfnÃm]n^p¶p ; Ft´m FWn¡SntWmXv t]mKn¡m³ Njn]pfm]n^p¶nà . Mm³ {lfn¨n«nà F¶Ã {lfn¨n«p*v bs£ FWn¡v Ft´m tfmapsX tbms` AS{S BhzUn¡m³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.