അശ്വമേധം 3 [Aswin]

Posted by

അശ്വമേധം 3 [Aswin]

ASWAMEDHAM PART 3 BY ASWIN | PREVIOUS

Mm³ dm¯v _qfn tbm]nk^pt¼mtj¡pw tI¨n AXp¯ Nan¡v S¿mÀ B]n Njnªn^p¶p. B fp`Nan Mm³ bSns] W¡n]pw MknXn]pw tI¨n IqXm]n k¶p tI¨n bSns] NpWnªp Fsâ Nq¬\m km]n`m¡n ASnsW]pw A¦¯nWv S¿m_m¡n. BUyw Mm³ tI¨n]psX fpNan NnX¶p Nan¨p bns¶ Mm³ Nm«o`n Wn¶pw Smsj]n_§n tI¨ns] N«o`n fp«qNp¯n WnÀ¯n bn¶n`qsX Fsâ Np¬\ AkapsX bqänt`¡v NX¯n A§tW N]än]t¸mÄ sI_n] C_p¡w M§av¡v AWpeks¸«q Fsâ k`SpN¿v AkapsX fp¶n`qsX NX¯n Nm´n SXknsNm*n^p¶p ASnsâ hpOw AkÄ kas^ sb«¶q Ss¶ {bNXn¸n¨p AkÄ¡v h-vNm`Ww B]n ASv Fsâ N¿ns`¡p H`n¨n_§n. B kjpkjp¯ N¿qsNm*p Mm³ AkapsX NqSn]n bSns] SXkn AkÄ tI^n] H^p M^¡w fm{Sw skan]nt`¡v k¶p. At¸mjm\v AknsX]n^p¶ Wnkn] {Now Fsâ N®o sb«Sv. Aksa A§sW WnÀ¯nsNm*v Ss¶ Mm³ N¿F¯n¨p ASpFXp¯v Np_¨p {Now Fsâ CX¯pN¿psNm*p tNm^ns]Xp¯v BapsX NqSn]n tS¨v bns¶ H^p N¿v fp¶n`qsX N´n`pw fm_pN¿psX WXpkn^ Nq¯n¯pa]n]psX Ipäpw N_v¨n Mm³ Aksa hpOv¸n¨p sNm*v WXpkn^ AkapsX Nq¯n¡pÅo N]än ASv DÅo N]_pt¼mÄ AkÄ H¶p M^§n]n^p¶p WXpkn^aosX tkPw NqXn]t¸mÄ Ak¡v ASnsâ hpOw fWhn`m]n CSnWnsX Mm³ Fsâ H^p kn^`pwNqXn Np¯n]n N]än ASnsâ k`n¸w Nq«o. Np¬¶ ¸qän`pw kn^apNÄ Nq¯n]n`pw So^v¯ kn^p¶v AkÄ l^n¡pw BhzUn¨v SpX§n]t¸ma Mm³ bSns] Np¬\ N]äm³ {lfw SpX§n H¶p ^*p {bmklyw {lfns¨¦n`pw WX¶nà A`v¸w NqXn {Now Np¬Wm]psX fpNan`pw AkapsX Nq¯n]n`pw SXkn]tlgw Np¬\ Nq¯n]psX fpNan kmImªp SmÄao. Wà C_p¡t¯mXpNqXn ASv DÅnNv-]_n. AkÄ tkUW hin¡m³ bämsS Nm«n NnX¶ S`]n\ NXn¨p bnXn¨v fNpXw AN¯p N]_o]Spw Mm³ H¶p AW§msS Wn¶p bns¶ A¸tW^w AkapsX fpNant`¡p NnX¶psNm*p k`SpN¿v fq`Nan`pw CX¯pN¿v N´n`pw SXknsNm*n^p¶p. AkapsX tkUW fm_n]t¸mÄ AkÄ bSns] NpÞn fp¶nt`¡pw bn¶nt`¡pw Sų SpX§n ASnsWm¸n¨v MmWpw bSns] fp¶nt`¡pw bn¶nt`¡pw AWm¡n SpX§n]t¸mÄ Fsâ Np®]n H^p tkUW AWpeks¸«q DÅnt`¡v tbmNpt¼mÄ Ft´m k`n]p¶Sptbms`]pw Woä`pw AWpeks¸«q. F¦n`pw Mm³ Np® skan]n FXp¡msS b®oSpX§n b®`nsâ tkPS fm_o AkapsX Np*n]n Fsâ fp³klw CXn¡p¡pt¼mÄ lÐw k^m´pX§n At¸mjpw Fsâ H^p Nm]v AkNqsX fq`]n`pw H¶p N´n`pw Smaw C«qsNm*n^p¶p AkÄ kas^ tkPw ^SnfqÀ¨m]n AkÄ sk«o]nXSptbms` N«o`n kojm³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.