ഉണ്ണിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ

Posted by

ഉണ്ണിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ

Unniyude Anubhavangal bY Coobrin

D®n]psX AWpek§Ä

CsSsâ BUys¯ t{lffm\v .sSäv Npä§Ä s£fn¡pN Fsâ AWpek§an Wn¶pw A_nªSpw bYn¨Spw AWpekn¨Spfm] Nm^y§ÄNp_¨ ASnlt]mNv–Sn NqXn tIÀ¯v B\v CSn`qsX Mm³ b¦p k]v¡p¶Sv .

Fsâ tb^v D®n .H^p fnZn ¢mhv cmfn`n]n KWn¨p kaÀ¶p.FÃm^pw b_]p¶ tbms` AfmWpgnN k`n¸w DÅ Np®s]m¶pw FWn¡nÃ.BsN]pÅSv Bt^mXpw F´pw tN_n hwhm^n¡mWpw SÅmWpw A_n]p¶ Wmkm\v .Fsâ ¹hv k®ns` H^p AWpekfm\v Mm³ CknsX b_]p¶Sv.Sn^pkW´bp^s¯ A_n]s¸Xp¶ H^p tdm]vhv h-vNqan`m\v Mm³ ¹hv H¶nWv bYn¨Sv.FÃm^pw Cw¥ogv fm{Sw hwhm^n¡p¶ AknsX Gs_¡ps_ Häs¸« ss`cv B]n^ps¶ FtâSv.A§sW B h-vNqans` h-vNqÄ scÌv ks¶¯n.A¶v hnäns` A_n]s¸Xp¶ h-vNqans` FÃmk^pw t{bm{PmwhnWp AknsX F¯pw.KWpk^n]ns` H^p lWn]mjvI]m\v t{bm{Pmw.shWnÀhpfm]n Wà AXp¯ N¼Wn B]SpsNm*v FWn¡v t{bm{Pmw WX¡p¶ HmZntäm_n]¯nt`m«v {btklWfnÃm]n^p¶p .Znhv–hn¹nsW Zyq«n F¶pw b_ªp bp_¯p Nmk`m]n^p¶p tKm`n.A§sW H^p F«p f\n¡v H^p sb¬Np«n Fsâ AXpt¯¡v k¶p .AkÄ Wà hvssä B]n«v Ft¶mXv Cw¥ogn tImUn¨p “”sk]À Cuhv U s_hv__v _qw ?”” AsS´m\v hSyfm]n«pw FWn¡v A_nÃm]n^p¶p.bns¶ Wm\t¡sXm¶pw tWm¡msS Mm³ Sp_¶p b_ªp fWhn`m]nà FWn¡v Cw¥ogv A{S klfnà F¶v.AkÄ sI_pSm]n H¶v In^n¨p.F¶nXv tImUn¨p dm{Sqw B\v tImUn¨sS¶v. At¸mjm Mm³ sl^n¡pw I½n]Sv , ASptbm`pw A_n]nÃtÃm Ft¶mÀ¯p.A§sW Mm³ AkÄNv dm{Sqw Nm\n¨p sNmXp¯p.bs£ AknsX Np_¨ C^p«v DÅ Ø`fm]n^p¶p.ASpsNm*v AkÄ Ft¶mXv NqsX k^psfm¶v tImUn¨p.dmSv_qfns` ANt¯¡Ã bp_¯p ks^.sb¬Np«nNtamXv Hä]v¡p Wn¶v hwhm^n¨m Ss¶ hoWn]Àhv N`n¸mNpw ASpsNm*v M³ AktamXv ASv b_ªp.bs£ AkÄNv Hä]v¡p tbmNm³ tbXn B]SvsNm*v AkÄ hoWn]À k¶m b_tªmamw t{bm»w H¶pw D*mNnsöv D_¸v S¶p.A§sW Mm³ AkapsX NqsX tbm]n.bp_¯p Wn¶t¸mjpw FWn¡v sSäm] In´Nsam¶pw CÃm^p¶p.Ak·mÀ Nm\msS AkÄ sbs«¶v H¶v tbm]m fSns]¶m]n^p¶p.A§sW Np_¨ Njnªt¸m AkÄ bp_¯n_§n.FWn¡v tWs^ ssN Wo«nsNm*v AkÄ b_ªp “”Mm³ Nrgv\ “”.MmWpw ssN sNmXp¯p …….F¶m\v tbs^¶v b_ªp.AkÄ Ft¶mXv Fs¶ Np_n¨ Sn^¡n.Mm³ B h-vNqan k¶p sb«ptbm]Sms\¶pw Cw¥ogv H¶pw A{S bnXn]nsöpw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *