രേഷ്മി അമ്മ 2 [AnithA]

Posted by

രേഷ്മി അമ്മ 2

ENTE RESHMI AMMA  ENTE BHARYA PART 2 BY ANITHA | Previous Parts

 

 

അമ്മെ ഞാന്‍ പറയാം

ഓഫീസില്‍ എന്റെ കീഴില്‍ 2 സെക്ഷന്‍ ഉണ്ട് ഒന് drawing മറ്റേതു esstimate അവള്‍ 2 സെക്ഷനില്‍ ആണ് അവിടെ 2 സിസ്റ്റം ഉള്ളത് ഒരെണം അവളും മറ്റേത ഞാനും . drawing സെക്ഷനില്‍ 4 പേരുണ്ട് .

ˇ

CWn NT]nt`¡v k^mw . Mm³ tKm]n³ sI]vSp BUyw HWpw kÃy AXpbw D*m]n` Aksa FÃmk^pw C¯ F¶p knÅnNm^v MmWpw A§sW SmsW. AkÄ AUnNw Bt^mXpw fn*mtSmWpfnà AsS Np_n¨ fäpÅkÀ b_ªtbmÄ B\v Mm³ A_nªSv AkapsX ihv f^n¨p tbms]Wpw AkÄNv 2 Np«nNÄ D*v 5 k]hpÅ tfmapw 3 k]hpÅ tfmWpw . AsSbän Mm³ AktamX HWpw tImUn¨nà Mm³ kas^ tWmÀf B]n AktamX CXsb«p .bnsW A½Nv A_n]mt`m FsW Mm³ CXNv Sfml]pw Nm^y§apw Hs¡ B]n Ak`]näv AXp¯v. AkapsX kÀ¡v– Hs¡ MmWpw sI]vSp sNmXp¡pw AkÄ FWn¡v CXNv sI]vSp S^pw 3 fmhw Njnªtbms`Npw Mm³ s{bmKNväv– fmtWKÀ B]n. bnsW Cks^Ãmw Fsâ Nojn`m]n.

B ASv FWn¡v HmÀf]p*v ASnsW sI`kv Asà Wn FtWw sNm*v cpÄ tZ N_§n]Spw hnWnfNv tbm]Spw ..

AsS. ASnWp tlgw FÃm k^vNpw Mm³ sI¡v– sI]\w .A§sW AkapsX FÃm k^vNpw Mm³ tWm¡pw Aksa ASn FÃmw Mm³ him]n¡pw bnsW Akapfm]n NpXpS CXb]N³ bän ASn WnWpw Aksa bän AkÄ FtWmUv FÃmw b_ªp ihv Np«nNÄ FÃmw AkÄ AkapsX ko«n B\v Wn`vNpWSv AknsX kb]pw D½]pw fm{Sw fpdnsX AWn]¯n D*v AkÄ sN«n¨pkn« ko«n B\v bnsW H^p AWn]³ Ak³ Ctbm PÄcn B\v.

AkapsX Np«nNsa tWm¡m³ tk*n]m\p AkÄ NãsbXpWSv FtWmsN ….Mm³ Aksa NpXpS AXp¯ A_nªtbmÄ FWn¡v AktamX k`¯ H^p Cãw Hs¡ tSm\n . M§Ä Sfn AXp¯v Wà hp{ivSpNÄ A]]n AkÄ AkapsX FÃm Nm^y§apw FtWmXv b_]pw . Fsâ N¼Wn AkÄ WW]näv Cãs¸«p .2 tZ AkÄ Hmcohn kWnà knÅn¨tbmÄ bWn]m\v ASpsNm*m\v k^ªSv F¶pw AkapsX Np_IvNv kÀ¡v dmNn D*v AkÄ k¶n«v sI]vSp S^mw FtWmsN b_ªp. Mm³ Hmcohn kn«p tWs^ AkapsX koXns`Nv tbm]n

Mm³ sI¶v sd AXn¨p H^p D½ kWv kmSn Sp^Wv ASv AkapsX D½]sWWp FWn¡v fWhn`m]n B^m

Mm³ tPmPp fpdoW CSmsX Hmcohn DÅSm

Bt\m k^q N]_n C^nNv. Mm³ Aksa knanNmw . Mm³ N]_n iÅn C^p¶p .tfmsa fpdn WnsW Nm\m³ Hmcohn WnWpw H^mÄ kWn^nNp¶p .

B^m D½ Mm³ V k^p¶p . F¶pw b_ªp AkÄ iÅns`Nv k¶p .B^m CSv NnXv¨ptkm F´mXm Fs¶ Nm\m³ k¶Smt\m . FknsX t^mNns] Nm\m³ kmWn_v {cpXvhv .

{cpXvhv Mm³ km§n]S bnsW Mm³ SmsW ¯nWp . F§sW D*v C¯ bWn.

Np_kp*v

timhvbnä`n tbm]ns`…

A tbm]n f^p¶pw km§n Wn C^nN Mm³ skÅw FXpNmw .

At¿m tk* Mm³ Ip½m kW¯

tbmXm N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.