എന്റെ അമ്മയെന്ന മിസ്സ്ട്രെസ്സ് 5

Posted by

എന്റെ അമ്മയെന്ന മിസ്സ്ട്രെസ്സ് 5

Ente Ammayenna Mistress Part 5 bY  AMITHA | Previous Part

Nm^y§Ä ssN kn«v tbmkpN]m\v Fs¶Wn¡v fWÊn`m]n .CsSÃw NqXn FknsXs¨¶p AkhmWn¡psft¶mÀ¯p Mm³ AknsX NnX¶p_§ntbm]n .^mkns` ‘A½ knans¨jpt¶`vbn¨p ,C¶v hvfnS tbmNpftÃm Ft¶mÀ¯t¸mÄ FWn¡v Np_¨mlzhw tSm¶n .hvfnS ^mkns` e£\w Njn¨n_§m³ SpX§n]t¸mÄ sbs«¶v Fs¶ k¶v sN«nbnXn¨psNm*v b_ªp .
hvfnS :””C¶s` ^m{Sn FÃmw N*ntà Wo ,f_¡* ,Wnsâ bqÀ AsSWn¡pÅSm “”
B^pw tNÄ¡msS Fsâ sIkn]n`m\v b_ªSv .NãNm`¯nWv Mm³ C¶s` A_n]msS Fsâ W¼_pw sNmXp¯ptbm]n .Mm³ AknsX bN¨pWn¡p¶Sv N* A½ Ft¶mXv tbm]n Npan¨p s_Zn Bkm³ b_ªp .C¶v FÃmk^pw NqXn N_§m³ tbmkpN]m\v .Wmsa t^gvfntI¨n tbmNpkm\tÃm .Cs¶´m]m`pw CWn AsSms¡ Bt`mIn¨p fqZv Na]* Ft¶mÀ¯v Mm³ Npan¨p s_Zn B]n k¶p .Mm³ NpanNjnª k¶t¸mÄ Fsâ sdZv–_qfn t^gvfntI¨n Wn¸p*m]n .
{lo] :””F´m tI¨n ?””
^lvfn :””H¶p`ymXn ,Wo s_Zn B]ntà F¶v tWm¡m³ Wnsâ A½ b_ªpkn«Sm “”
Mm³ H^p tSmÀ¯pXpSv Wn¡pN]m]n^p¶p .
{lo] :””F¶m¸ns¶ A½t]mXv k¶v s_Zn A¡n¯^m³ b_ ,H^p hmkNmlw Sm “”
^lvfn :””Hmiv C§sWm^p Nm´m^ns¸®v ,F¶m Mm³ s_Zn]m¡n S^mw “”
t{l] :””F¶m k¶v s_Zn]m¡v “”
Mm³ H^p Sfml ^oSn]n`m\v b_ªsS¦n`pw tI¨n tkPw k¶ Fsâ tSmÀ¯n Np¯n¸nXn¨p .
t{l] :””tI¨n ,Mm³ H^p Sfml b_ªSm “”
^lvfn :””B]nt¡ms« ,C¶s` ^mkns` W½Ä H^p hmVWw dm¡n sk¨ntà ,ASv SoÀ¡t* “”
M§Ä C¶s` Ipwdn¡m³ SpX§n]t¸mjm\tÃm ‘A½ tN_nk¶Sv .FWn¡v Ct¸mjpw tI¨n]psX Ip*pNsa Wn^hn¡m³ tSm¶n]nà ,Mm³ SmtW tI¨n]psX ssNNan A`nMv tI^p¶Sv tbms` FWn¡v tSm¶n .tI¨n Fs¶ tNm^ns]Xp¯p Ip*v tIÀ¯p I¸nk`n¨p .Mm³ ASv BhzUn¨p .Fsâ bq_n skÅw H`n¡m³ SpX§n ,Mm³ bqänt`¡v kn^ N]än]t¸mÄ tI¨n SXªp .
t{l] :””F´m tI¨n ,bvaohv FWn¡v Wn]{´n¡m³ bäp¶nà “”
^lvfn :””SSvNm`w hf]fnà tfmsa ,Mm³ CX¡v k^mw ,Wns¶ MmsWsâ hz´fm¡pw “”
t{l] :””C§sWm^p B{Piw Ds*¦n bt* b_]m]n^p¶ntà “”
^lvfn :””AsS§sW]m ,At¸mtj¡pw Wo F_\mNpat¯¡v sN«ns]Xp¯ntà “”
At¸mjm\v A½ tkPw s_Zn BNm³ b_ªSv .tI¨n H¶pNqXn Fsâ Ip*v I¸nNpXn¨n«v bp_t¯¡v tbm]n .Ct¸mjm\v tI¨n tbmNp¶SntWmXv FWn¡v AhinWo]fm] kngfw tSm¶n]Sv .Mm³ H^pknV¯n s_Zn B]n C_§n .M§Ä FÃmk^pw hnWnf¡pw bmÀ¡n`pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.