കോബ്രാഹില്‍സിലെ നിധി 10 [Smitha]

Posted by

കോബ്രാ ഹില്‍സിലെ നിധി 10

CoBra Hillsile Nidhi Part 10 | Author :  SmiTha   click here to all parts

NSNn Bt^m SpXÀ¨]m]n fp«p¶ lÐw tN«m\v t_mhv–`n³ D_¡fp\À¶Sv.
BUyw AsSm^p tSm¶`ms\¶v AkÄ AWpfmWn¨p.
F¶m ko*pw làn]m]n fp«p¶ lÐw SpXÀ¶t¸mÄ AkÄ ssNs]¯n¨p sdZv `m¼v Hm¬ sI]vSp.
bns¶ en¯n]ns` t¢m¡nt`¡v tWm¡n.
^*p f\n!
AkapsX sWän]n IpankpNÄ ko\p.
AkÄ hwl]t¯msX bSns] Fjpt¶äp.
bns¶ hzn¨n«p.
B^m]n^n¡mw Cu hf]¯v?
AkÄ Km`NSnWXps¯¡v tbm]n.
lÐw tNĸn¡msS ASn³s_ H^p bman Sp_¶p.
bns¶ ASn`qsX NSNn³s_ emPt¯¡v tWm¡n.
“”Cutlmt]!””
AkÄ hw{eft¯msX f{´n¨p.
fpäs¯ Wn`mkn , tIm^]pw Ajp¡pw Wn_ª khv{S§tamsX H^mÄ NSNn Im^n Wn¡p¶Sv– AkÄ N*p.
A]mÄ NnS]v¡p¶ lÐw SWn¡v tNÄ¡mw.
H^p Wnfngw S³s_ irU]¯n H^p fn¶Â¸n\À NX¶ptbmNp¶Sv AkÄ A_nªp.
S³s_ Nq«pNm^n BÀt¡m b^n¡v bän]n^n¡p¶p!
AkÄ SnXp¡¯n NSNnWXps¯¡v Wo§n.
VrSn]n AkÄ NSNv Sp_¶p.
Sp_¶p k¶ NSNv bmanNÄ¡¸p_¯p Wn¡p¶]msa¡*v H^p Wnfngw AkÄ e]¶p.
hn²mÀ°³!
tIm^]n WWªpNpSnÀ¶ gÀ«pw bmâhpw.
fpO¯pw tUiw Wn_s]]pw fp_nkpNÄ.
Ak³ lzmhw Njn¡m³ kngfn¡p¶ps*¶p AkÄ¡v tSm¶n.
t_mhv–`n³ Wnj ko\pNnX¡p¶ b^nh^§ant`¡v tWm¡n.
“”hn²q! F´m]nSv?””
AkÄ Ak³s_ ssN¿n bnXn¨p.
“”Unky …Unkys]…K]Nrgv\³…””
t_mhv–`n³s_ N®pNÄ e]¯m knXÀ¶p.
Ak³ kojm³ SpX§p¶tbms` AkÄ¡v tSm¶n.
AkÄ AksW Sm§n¸nXn¨p.
bns¶ AkÄ AksW ANt¯¡v WX¯n¨p.
ko\ptbmNm³ Ak³ b`Sk\ SpX§ns]¦n`pw t_mhv–`n³ AksW tIÀ¯pbnXn¨v NnX¡]psX A^nNnt`¡v WX¯n.
“”t_mhv…tkPw…tkPw..`¯ocnsW knan¡v…””
WX¡p¶SnWnX]n Ak³ B]mhs¸«v– b_ªp.
AkÄ AksW S³s_ NnX¡]n NnX¯n.
“”F³s_…!””
Ak³s_ ^qbw N*p t_mhv–`n³s_ N®pNÄ Wn_ªp.
“”F³s_ hn²q! Wns¶ B^m C§sW…?””
S³s_ N^Ä bna^p¶Sv tbms` AkÄ¡v tSm¶n.
“”im…AsSms¡…AsSms¡…Mm³ bns¶ …b_]mw …Wo …Wo]mUyw `¯ocnsW …knan¡v. AtÃÂ …t_mhv AtÃÂ K]Nrgv\³…Ak³ UntkysW…UntkysW…””
ASv b_ªv So^p¶SnWv fp¼v hn²mÀ°³ NnX¡]nt`¡v f_nªp.
“”Kohhv-“”
t_mhv–`n³s_ irU]w bnX¨p.
AkÄ B Wnfngw Ss¶ S³s_ NmSpNÄ Ak³s_ sWªnt`¡v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.