എന്‍റെ സിനിമകഥ

Posted by

എന്‍റെ സിനിമകഥ

Ente Cinema Kadha bY Jai

Nq«pNmt^ Mm³ H^p hnWnfm s{bmZyqh_pw Z]_Î_pw Hs¡ B\v . tb^v b_ªm Wn§Ä H^p bs£ A_n]pw. Fsâ NT Aæn Fsâ H^p KoknSmWekw ASp Wn§tamXv b¦ k]v¡m³ B{Pin¡p¶p.
Cu NT hSyfm\¦n`pw CSn`pw NTmbm{S§apsX ]SmÀ° tb^v b_]m³ Njn]Ã. ASp sNm*v hm¦Â¸nN tb^pNÄ Dbt]mPn¡¶p . tbmÌv {PmtKyg³ Hs¡ Njnªv sk_psS WX¡p¶ hf]w . bYn¯w FÃmw Njn ªp. BsN {co’ ‘.. CWn Mm³ Wn§tamXv H^p Nm^yw b_]s«? Mm³ l^n¡pw hnWnfm ]n  F¯m³ Nm^\w H^p WXn]m\v . sS¶vSy³ hnWnf]n sk¶ns¡mXn bm_n¨ WXn. Sfnjn`pw sS`p¦n`pw Gt_ {blhvS . Ct¸mÄ AkÀ¡v AVnNw hnWnfNanà . bs£ Pvamf_nWp fm{Sw H^p Np_kpfnÃ. AkapsX tb^v ‘{Sn b’ . CkapsX H^p S`fpXn Cjs]¦n`pw N*m DXsW FWn¡v N¼n]mkpw. FÃm Unkhkpw Np_ªSv H^p km\sf¦n`pw Cksa Hm¯v sI¿m¯ Unkh§anÃ.
Unkhw Njn]pw tSm_pw {Snbt]mXv FWn¡v AenWntklw NpXn k¶p. Cu fmUN SnX¼nsW F§sWs]¦n`pw H¶v AWpekn¡\w. F{S kn` sNmXp¯m`pw tk*nà . BjvINtamaw Wo* Bt`mIW sNmXpkn MmsWm^p So^pfmWo FXp¯p. Aksa Wm]nN]m¡n H^p hnWnf FXp¡pN . A§nsW Fsâ g]_n sb« Ø`w knäpv Np_¨v ssbh b`nl]v¡psfXp¯v Mm³ sIs¶ Nv Sn^n¨p .
ssIs¶]n FWn¡v b^nI]fpÅ H^p hwknVm]NsW Nm\pN]m]n^p¶p `£yw. BÄ S^t¡XnÃm¯ H^p {bfpO hwknVm]N³ B]n^p¶p. .]m{S]n DXWoaw Fsâ hzbvW hpµ^n]m]n^p¶p fWhn . AkapsX B hpµ^ ^qbw Mm³ fWÊn Smt`m`n¨p sNm*n^p¶p. Nm^y§saÃmw Hmt¡ .hnWnf bvam³ sI]vSp . mXn]psX tZävhpw H¸n¨p. gq«n§pw B^wen¨p

Bt_jp Unkhs¯ gq«nwPv Njnªp. bSns] Sn¶m bW]pw Sn¶mw F¶m]n^p¶p Fsâ tbmanhn. CSnWnX]n M§Ä Wà hpir¯p¡Ä B]n Njnªn^p¶. As¶m^p Mm]_jvI B]n^p¶p. gq«nwPnà . AkÄ fp_n]n Ss¶ cpÄ ssXw. Z]_ÎÀ kn«n tbm]n. H¶p fp«n tWm¡m³ Mm³ So^pfmWn¨p . Mm³ fp_n]psX fp¶n F¯n sdÃXn¨p . Np_¨p tW^t¯]v¡v AW¡sfm¶pfnà .. “” ssUktf b\n bmant]m?”” bs£ AÃw Njnªt¸mÄ sfsà kmSn Sp_¡s¸«p

{Now Na_n DÅ bq¡apÅ Ip^nUmÀ B]n^p¶p tkgw . Sp\n kas^ ss`äv B]Sp sNm*pw s{ZÊv l^o^t¯mXv H«n¸nXn¨p NnX¡pN]m]n^p¶Sv sNm*pw l^o^kXnkv WÃSv tbm` {bNXfm]n^p¶p. sN«msS `qhm]n«n^n¡p¶ fpXn bm_n b_¡p¶. Np_¨v fp¼v Npan NjnªtS DÅp F¶p tSm¶p¶p. Fsâ Np® cpÄ s_Zn . Mm³ C«n^n¡p¶ dÀfpZ]psX fpNan`qsX AkÄ ASp N*p F¶p tSm¶p¶p . “” k^p N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.