സുഹറയുടെ വിനു 2 [Kuttoos]

Posted by

സുഹറയുടെ വിനു 2

Suhrayude Vinu Part 2 bY Kuttos

 

 

“”hpi_]psX knWp “” 2 (Np«qhv)
BUy emP¯nWv S¶ t{bmÕmi§Ä¡p kas^]VnNw Wµn…
Wn§apsX Nwsfâvhpw ss`¡pw B\v fpWvtbm«pÅ emP§apsX DuÀKw…..

eoSnt]msX hpi_ sdZn k¶p fpOw sbm¯n C^p¶p. N^¨n AX¡m³ AkÄ bmXpsb«p. Fs´¶_n]m¯ eoSn Aksa {Phn¨p…..
Sm³ ssUks¯ tbms` Nm\p¶ C¡………C§sW H^p…….AkÄ¡p Bt`mIn¨n«v N^]m³ AÃmsS tks_m¶pw tSm¶n]nÃ……
Nps_ tW^w B C^p¸p C^p¶p. .

do¸v do¸v, ko*pw sfmssd`n sftÊKnsâ hu*v, ASm\ksa D\À¯n]Sv…..

F´pw k^s« F¶v N^pSn AkÄ ko*pw sfmssd FXp¯p….
knWpknsâ sftÊKv Ss¶ B\v k¶n^n¡p¶Sv……
sZu¬t`mZv sI]vS bnNvIÀ sftÊKv ko*pw tWm¡m³ ssV^yw CÃmsS AkÄ sbs«¶v Smtj¡v hvt{NmÄ sI]vSp…..

BUy sftÊKv…..

C¡m…..s´Xp¡pkm?

D_§nt]m C¡m, ko*pw sftÊKv…

C¡s]´m fn*ms¯?…..

AXp¯ sftÊKv km]n¨ AkÄ¡p S` N_§p¶ tbms` tSm¶n….

C¡m, s´ C§av fn*ms¯,,,C¯ms] NantIm*n^n¡pkmt\m??

AkÄ sfmssd sdZn sk¨v, sdZn sshZn S`]n\ sbm¡n sk¨v N]_n Im^n C^p¶p…..

F´m\v Cu sftÊKnsâ Hs¡ AÀTw, ? C¡t]mXv Fs¶ sI¿pkmt\m F¶v tImUn¡m³ fm{Sw s´ CkÀ S½nÂ? As¸m C¡m s¶ sI¿p¶ Nm^yw CktWmXv b_ªn«p*mkptfm? ASv sNm*tà Ck³ tImUn¨Sv…..B bnNvIÀ sftÊKv F´nWm Ak³ C¡m¡v A]¨Sv….ASv sNm*v C¡m¡v F´v Nm^yw?….
AkapsX fWÊn A§nsW Wq_m]n^w In´NÄ k¶p SpX§n……
AkÄ sfsà fWÊn knWpknsW HmÀ¯p….
GSm\]mÄ??
Hiviv….AkapsX fWhnt`¡v k¶p, ^*p fmh§Ä¡p fp³bv H^p {bmklyw, C¡]psX NqsX k¶ ^*p tbÀ, Hmcohns` AÊnÌâvhv F¶v b_ªp Ss¶ b^nI]s¸Xp¯n] ^*p tbÀ…kntWmUpw kngv\pkpw….
Ak^psX fpOw AkÄ sfsà HmÀfns¨Xp¡m³ tWm¡n…..
A¶v AkÀ k¶n«v, Sm³ NpXn¡m³ sNmXp¯p……ASnWp tlgw, fq¶p tb^pw NqXn tfman`s¯ fp_n]nt`¡v Hmcohn Nm^y§Ä hwhm^n¡\w ¶p b_ªp tN_n tbm]n….Nps_ tW^w AkÀ AknsX B]n^p¶p….
A¶v sskNn«v, Hmcohns` Nm^y§Ä Hmcohn sk¨v hwhm^n¨qsX F¶v tIm]v¨t¸m C¡m St¶mXv kÃmsS tUgys¸«Spw AkÄ HmÀ¯p……..
B ^*p tb^n B^m]n^p¶p kntWmUv?
AkÄ AksW N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.