രതിലയം 4 [ഉണ്ണി]

Posted by

രതി ലയം 4

Rathilayam Part 4 bY Unni  | Previous Part

B^y tI¨n tN_n k¶t¸mÄ Kn³hn tI¨n F\oäp dmSv–_qfn tN_n…
Zm Np«m AkÄ Wns¶ Sn¶p SoÀt¯m
CÃ At^y¨n…
AkÄ Wnt¶mXv F´v b_ªp
FÃmw b_ªp tI¨n..
Mm³ AÀ°w sk¨p b_ªp…
F´m WnWs¡m^p In^n
H¶pw CÃ
Mm³ B^y tI¨ns] tWm¡n sNm*n^p¶p
CSv N*p tI¨n tImUn¨p F´m D®n Wo Fs¶ C§sW tWm¡ps¶
ASv bns¶ Cu tkgw N*m B^pw tWm¡n C^p¶p tbmkpw
WnW¡{SNv Cãs¸t«m
Dw tI¨n hq¸À cnPÀ AsÃ
Bt\m
F³s_ F´m WnW¡nãsbs«
FÃmw
F¶m`pw b_s]Xm
ASv tI¨nsX k`y SpXNÄ Cu Ko³hv Wn¡_n Nm\pt¼mÄ kÃmsS Bkp¶p…
As¸m WnWs¡´p tSm¶pw
FWn¡Sn AknsX Hs¡ D½ sk¡m³ tSm¶p¶p..
l^n¡pw
Dw
tI¨n, tI¨n F´m ko«n sks¨m¶pw CSnWp fpt¶ C§sW H¶pw…
F´m tfmsW WnÀ¯ns]… FWn¡_n]nÃtÃm Wo C{S k`n] Bam]Sv…
B^y tI¨n F³s_ Np«sW bSns] St`mXp¶p*m]n^p¶p…
tI¨n Mm³ NjpNn k^mw F¶pw b_ªp Mm³ F\o¡m³ SpX§n
Zm AknsX NnX¡p
F¶v b_ªp B^y tI¨n Fs¶ bnXn¨p NnX¯n
F¶n«v F³s_ Np«Wn H^p D½ S¶p
B^y tI¨n bSns] ASnsâ fNpX¯n H¶v W¡n bns¶ sSm`n¨p bnXn¨p fNpXw sfm¯w km]n`m¡n Wp\ªp..
FWn¡nãm Kn³hn sX bmÂ… ASpw Wnsâ Np«Wn Wn¶pw W¡n FXp¡pt¼mÄ kÃm¯ H^p tXÌv…
Bt\m tI¨n
F¶m sfm¯w W¡n FXpt¯m
B^y F³s_ Np®]pw SpX]nXp¡pw sfm¯w W¡n tSmÀ¯n F¶n«v F³s_ NqSn]n`v Wm¡n«na¡n..
Mm³ Nm`v l^n¡pw knXÀ¯n sNmXp¯p
CSv N*p sNm*m\v Kn³hn tI¨n dmSv–_qfn Wn¶pw C_§n k¶Sv
B^y F´m Cu Nm\n¡pt¶ AksW sNm*v sI¿n¡p sI_p¡³ hzÀPw Nm\n¡pw…
Wo H¶v tbm]n S^mtkm sbm¶p Kn³hn
Hm Cs¸m W½sa tk* tÃ
Zm D®n Wo Fs¶ f_¶p Na]^pSv tNt«m F¶pw b_ªp Kn³hn tI¨n tI¨nsX AwP`mk\yw Fs¶ H¶v NqXn Nm\n¨p
Mm³ Kn³hn tI¨n¡v N®n_p¡n Nm\n¨p H^p cv`]nRv NnÊv sNmXp¯p
tI¨n FWn¡pw H¶v S¶p bp_t¯m«p tbm]n
Zm D®n Mm³ Bt\m Kn³hn Bt\m sup`r
B^y tI¨n Ss¶ ASns`´m hwl]w…
Kn³hn tI¨n I^¡p Ss¶]m bs£ F³s_ B^y tI¨n tim«tÃ…
Bt\m
bns¶
sb«¶v NmanRv sdÃnsâ lÐw tN«p
Np_¨p Njnªp Kn³hn tI¨n k¶p b_ªp
At¿m B^y tU A¦nÄ k¶n«p*v…
F´m tI¨n N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.