തമ്പുരാട്ടി [ SiD ]

Posted by

തമ്പുരാട്ടി

THAMBURATTY BY SiD

“”CWn CksW CknsX WnÀ¯p¶ {blvWfnÃ, C_§nt¡m\w C¶v Ss¶””
{bSmb kÀ½ A`_n. S`]pw SmjvSn N®³ A¸p_¯v Wn¸p*m]n^p¶p.
“” fWpgysW Wm\w sNXp¯m³ tk*n Hmt^m K·§Ä, CWn Wo CknsX Wn¶m fNsW sNm¶k³ F¶ tb^v Mm³ tNÄt¡*n k^pw”. kÀ½ D_ªpSpÅn N®sW AXn]v¡pkm³ fpt¶m«v NpSn¨p .
“” bt¸«m fSn, WnÀ¯v “” emWp C^pk^ptX]pw CX]n N]_n Wn¶p
“” emWq Wnt¶mXv fm_mWm\v b_ªSv, Wo Fsâ tIm^]n Ss¶ bn_¶tÃmXm Ahs¯, KWn¨t¸mÄ Ss¶ SÅs] sNm¶kWtà Wo, At¶ Wns¶ Njp¯v sM^n¨v sNmÃ\fm]n^p¶p. b¶ Wms] FkntX`pw tbm]n I¯qsX WnW¡v “”
“” N®m Wo AN¯v tbm”” emWp AktWmXv b_ªp.
N®³ bSns] Ssâ fp_n]nt`¡v bn³k`nªp, Aksâ N®pNÄ Wn_ªn«p*m]n^p¶p. hz´w AWn]¯nt]mXv f^ymUs¡«v sb^pfm_n] {bSmb kÀ½]psX bm«v\_psX fNsW tImUyw sI]SSnWm\v AkWv Cu Io¯s]Ãmw tNÄt¡*n k¶Sv.
“” ^*v Unkhs¯ hf]w Mm³ S^pw, ASnWv fp¼v Cu ko«n F¶Ã, PÄcn tbm`pw. CksW N*p tbmN^pSv. fn{Sm Wmsa sskNpt¶^w Ss¶ Cksâ hmVW§Ä FÃmw FXp¯v bp_t¯¡v Ct«¡v. FkntX¦n`pw tbm]n Sp`]s« lkw. CWn FWn]v¡v C§sW H^p fN³ Cà “”
kÀ½ Bt{Nmln¡p¶Sv N®³ tNÄ¡p¶p*m]n^p¶p. CSv N®³, PÄcns` dnhnWÊv {bfpOWm] {bSmb kÀ½]psX fq¯ fN³. N®sâ KWWt¯msX Ss¶ Aksâ A½ f^n¨p. {b\] knkminS^m] {bSmb kÀ½]v¡v em^y]psX tkÀbmXv Sm§mkp¶Sn`pw k`pSm]n^p¶p. ASnWm Ss¶ N®sW A]mÄ sk_p¯p. Aksâ HmÀ½]n In^n¨ fpOt¯msX {bSmb kÀ½ AktWmXv sb^pfm_n]n«pÅ H^p hwekw tbm`pw CÃm]n^p¶p. emWp F¶ emWpfSn Aksâ ^*mW½]m\v. hz´w fNsW tbms`¯s¶]m\v AkÀ N®sW kaÀ¯n]Sv. kÀ½]v¡pw, emWpknWpw D*m] fNam\v PoS. Aksâ NpªWpK¯n, tNmtaKns` AkapsX ¢mhv–tfäv Nn^¬ kÀ½]psX dnhnWhv bmXv\_m] kmhptUk tftWmsâ fNWm\v. Njnª Sn¦amjvI Nn^¬ PoSs] ko«n B^pfnÃm¯ hf]¯v k¶v N]_n¸nXn¡m³ {lfn¨p.CSv N* N®³ AksW FXp¯n«v ^*v sbm«n¨p. F¶m Nn^¬ B {blvWw kas¨mXn¨v NqXpS h¦oÀ®fm¡n, AkhmWw N®³ {bSn]m]n.
Np_¨v Njnªv emWp ANt¯¡v k¶p. AkÀ N®sâ AXp¯v C^p¶p. bSns] Ak³ Ak^psX fXn]nt`¡v S` sk¨v NnX¶p.
“” Mm³ F´v sI]vSn«m Intä, F´nWm FWn]v¡n§sW H^p KoknSw”” N®sâ sSm*]nX_n.
“” N®m ASv hm^fmt¡*, Np_¨v Unkhw Wo CknsX Wn¶v H¶v kn«v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.