നിലാവിലേക്കിറങ്ങിപ്പോയ ഇസബെല്ല [SMiTHA]

Posted by

നിലാവിലേക്കിറങ്ങിപ്പോയ ഇസബെല്ല
*******************************************************

NILAVILEKKIRANGIPPOYA ISABELLA BY SMiTHA

{bn] hpir¯p¡sa,
Hjnkm¡mWmkm¯ Sn^¡pNÄ, HutUymPnNfm]pw kyànb^fm]pw, H^p f`skŸm¨n tbms` NX¶pk¶t¸mÄ Mm³ KoksWt¸ms` hvtWin¡p¶ sshän Wn¶v- A¸w kn«v WnÂt¡*n k¶p. F¦n`pw km]W]pw Aen{bm]sfjp¯pw WX¯p¶p*m]n^p¶p. MmWÀin¡p¶Sn NqXpS hvtWikpw b^nP\W]pw S¶psNm*n^p¶ FÃm km]W¡mt^mXpw Fjp¯pNmt^mXpw {btSyNn¨pw Np«³ S¼p^mtWmXpw ssb`n¨m]tWmXpw Cu Wo* CXtka FXp¯SnWm WnÀkymKfm]n £f tImUn¡p¶p.
tNm{dm inÂhns` WnVn, lnln^ bpgvbw, ^mKn þ ^m{Sn]psX ^mKNpfm^n Cu fq¶p NTNapw fq¶p Unkh§ans` CXtkaNan sshäns`¯n¡p¶Sm\v. ASnWv WÂNn] hvtWikmÕ`y§sa H^pbmXv kn`fSn¡p¶p. Cu A²ym]w FjpSn¡jnª sf]v C^pbs¯«v fpS Mm³ hKokfm\v. ]m{S¡nX]n `en¨ In` Bl]§Ä bpSpf Wg«vs¸XmsS tbmNmSn^n¡mWm\v– CSv Ct¸mÄ Ss¶ FjpSn]Sv.
hvtWimU^§tamsX,
Wn§apsX hvfnS.
þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ

sKÊo´ AhzØ]m]n Sn^nªpw f_nªpw NnX¶p. A¸p_s¯ fp_n]n D_§p¶ fNÄ sZ]vhns] F§sW AenfpOoN^n¡pw F¶ In´ Akan làfm]n k¶p. NqXpS In´n¡pt´m_pw NqXpS e]kpw bn^nfp_p¡kpw Ss¶ NojX¡p¶Spw sKÊo´]_nªp.
C¶s` ^m{Sn W£{S KzÃ_n]pXf CÀcmWpfm]n sN«nf_n]pN]m]n^p¶p. tUi¯v H^p Wq f_tbm`pfnÃmsS. ko«n SWn¨m\v. sSm«Xp¯v– A]`v¡m^pfnÃ. B ssV^y¯n ANt¯ kmSn AX¨nÃm]n^p¶p. ^Sn hpO¯n³s_ D¯pwPS]n CX]v¡v N®pNÄ Sp_¶t¸mÄ tIm^f^¨ptbm]n.
timÌ`n Wn¶v- k¶ tkg¯nÂ, dm¡v bm¡_pfm]n kmSn¡ bnaÀ¶ Ip*pNtamsX bN¨p Wn¡p¶ sZ]vhn!
bs£ e]¶n^p¶n«v Nm^yfnÃ. AkÄ¡v Sm³ fm{Stf]pÅq. SWn¡kapw. fNapsX]ms\¦nÂt¸m`pw Nm`n ko\v fm¸n^¡\w. CWn Aksa Wm\n¸n¡p¶ S^¯n`pÅ H^p Nm^ykpw sI¿pN]nà F¶ D_¸p sNmXp¡\w.
B_pf\n Njnªn^n¡p¶p. CWn NnX¡m³ bänÃ. tfmsa Nm\\w. AkÄ D\À¶p Nm\ptfm? C¶nWn GSm]m`pw tim«`ns`¯m³ kas^ sskNpw.
fq¶m_ns` Gäkpw {bhn²fm] b©W£{S tim«Â “”U ssiävhn”” ³s_ _nhbvgWnÌpNan H^mam\v sKÊo´ B³{Zqhv. b¯pkÀgfm]n AkÄ AknsX tIÀ¶n«v. bpSpSm]n tIÀ¶ ]pkhpµ^nNsa¡mapw NÌtfjvhvfm]pÅ CXbmXpNanÂ, PÌpNapfm]pÅ C³sä^m£WpNan Ct¸mjpw Gäkptfs_ {l²n¡s¸Xp¶Sv sKÊo´Ss¶]m\v.
A¸w SXn¨ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.