ഉമ്മയുടെ കടി തീർത്ത പണിക്കാർ

Posted by

ഉമ്മയുടെ കടി തീർത്ത പണിക്കാർ

Ummayude Kadi theertha Panikkaar bY pokkiri

Mm³ CknsX b_]m³ tbmNp¶Sv Fsâ D½s] ko«n tKm`n¡p k¶ ¹wdÀfmÀ b®n] NT]m\v

Fsâ D½ sshWd H^p Bä³ I^¡m\v H^p 39 k]Êv {bm]w k^pw F¶m`pw Ct¸mjpw NXn fpän] CWfm\v …..ASnWp H^p Nm^\w D*v MmWpw Fsâ dm¸]pw PÄcn`m\v, Fsâ Np«pNmÀ Ct¸mjpw CX]v¡p Nan]m¡n tImUn¡pw Wnsâ D½s] tbm`pÅ H^p D{P³ hmVW¯nsW Wm«n kn«n«p PÄcnWp tbm] f*³ F¶v. Wnsâ D½]psX NXn Wm«n`pÅ b` Nnak·m^pw SoÀ¯p sNmXp¡m_ps*¶p b_ªp Nan]m¡n In^n¡pw ….sl^n]m\v D½s] Wm«n`pÅ b\¡m^m] In` bq_·mÀ b®n]n«pÅ knk^w FWn¡_n]mw ….. ASv tbms« Ft¸mÄ Mm³ b_]m³ tbmNp¶Sv Fsâ sbm¶p½s] Wm«n`pÅ iwhm¡]pw At±i¯nsâ b\n¡m^Wm] H^p bm*n]pw NqXn b®n] NT]m\v…

FsWs_ k`n] fmanN tbm`s¯ koXv b\ns]ms¡ bqÀ¯n]m¡n CWn So^mWpÅSv Np_¨p ¹wdnwPv kÀ¡pw bns¶ fpNan`s¯ Wn`]ns` Cs`{În¡Â kÀ¡pw B\v. ASnWm]n Bsa Sn^¡n]t¸mÄ AXp¯ ko«ns` B]ng]m\v D½]v¡v iwhm¡]psX W¼À sNmXp¯Sv….!

iwhm¡ Bav WÃ]map B\v F¦n`pw H^p b®Â ko^Wm\v F¶v B]ng D½t]mXv t{bSyNw b_ªp. ASpsNm*p hq£n¨pw N*pw CXsb«m fSns]¶v B]ng D½t]mXv b_ªp. (skXnt]mXm\v Wo CSp b_]p¶Sv F¶v fWÊn HmÀ¯p D½ AX¡n In^n¨p). iwh]psX Aà H^p bqs_sâ]pw H^p kna]m«kpw Fsâ AXp¯v WX¡nà F¶v D½ fpOw Ipan¨p sNm*v B]ngt]mXp b_ªp,

D½]psX NÅNanNÄ In`Sp A_n]msf¦n`pw ssNt¿msX bnXn¨n«nà B]ng. Fsâ C¡]psX AÃmsS iwhm]psX Aà H^p bq_ntfmsâ]pw Np® Cu sshWd]psX bqän`pw sNm¯n`pw N]_m³ tbmNp¶nsöpw, kà knaIn FXp¯m Ssâ SWn sNm\w Nm\psf¶pw B]ngt]mXp D½ b_ªp …..(D½ NXnfq¯ hmVWw Bs\¦n`pw Wm«n`pÅ t`m¡Âhv B^pw Ss¶ D½s] b®n]n«nà fm{SfÃ, D½]v¡v Nnak·vfms^ Sm`vb^ykpw CÃ) Sm³ ^mkns`]pw sskNn«pw Nk`]n DÅ hz´w dyq«n bmÀ`_n AknXs¯ Nm^y§Ä Sn^¡m³ tbmNpt¼mÄ iwhm¡ Ss¶ BÀ¯nt]msX tWm¡m_ps*¶pw, SWn¡p B NÅ NnaksW³s_ tWm«w Cãfsöpw b_ªp D½ B]ng]psX AXp¯v NqXpS bSn{kS Ifªp.

CSp tN«t¸mÄ B]ng]v¡p tUgyw ks¶¦n`pw bp_sf Nm\n¨nà F´m]m`pw B]ng iwhs]s¡m*v F§nsWs]¦n`pw Cu sshWd bq_n]psX sNmSkpw bq_pw AXn¨p sbman¡m³ b_]m³ So^pfmWn¨p. ASv ihmt]s¡m*v CSp knV¯n`pw hmVn¸ns¨Xp¡m³ B]ng So^pfmWn¨p A§nsWs]¦n`pw Cu sshWd bq_n]psX b` Nm^y§an`pw DÅ Cu N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.