ഹരം [ Hudha ]

Posted by

ഹരം 2

HARAM PART 2 BY Hudha | Previous Part

t{bmÕmin¸n¨ Fsâ FÃm {bn] km]W¡mÀ¡pw Wµn ? sskNn]Sn BßmÀ°fm]n £f tImUn¡p¶p

…………_mhn]psX Nm`pNÄ t{d¡n AfÀ¶p…

Ak³ NmÀ Hmcv sI]Sp Fs¶ tWm¡n

bnXn¡sbXpN F¶Sv In´n¡m³ bäp¶Sn`pw A¸p_w B\v

fn__n`qsX {bn]]psX tbXn¨ fpOw Mm³ N*p

AkÄ tif]psX ssNNÄ fp_psN bnXn¨n^n¡p¶p

bmkw

H¶pw hwekn¡nà F¶v AÀ°¯n Aksa tWm¡n Mm³ Nm_n Wn¶pw bp_¯p C_§n

HmcohnWp bn¶ns` A^ fSn`p ImXn M§Ä HmZntäm_n]¯nt`¡v WX¶p F¯n]t¸mÄ tbm`ohv F¯n Njnªp

Mm³ {bn]]psX ko«n N* AtS HmcohÀ

As{S]pw tW^w AknsX Wn_ªp Wn¶ diaw AkhmWn¨p

B^k§Ä Hjnªp tNmtaKv WnlÐfm]t¸mtj¡pw tbm`ohv F¯n]Sv A_nªp {bn³hn¸Â hm_pw HmXn F¯n

B_p kÀg§Ä¡p tlgw B\v tbm`ohv Nym¼Ên F¯p¶Sp…. !

“”F´m, hÀ…. F´m {blvWw? “”

“”Sm³ Bt\m {bn³hn¸Â? “”

“”AtS hÀ… Nm^yw b_ªnÃ… “”

“”Wn§apsX sscWÂ C]À ÌpZâv {bn] Njnª H^p f\n¡qÀ B]n fnÊnRv B\v… “”

“”Culz^m fnÊnRv Hm…. AkÄ CsSknsX tbm]n? “”

“”AS_n]m³ B\tÃm M§Ä Ct§m«v k¶Sv.. A_nªnt« tbmkp¶pÅq “” A]mapsX tWm«w F¶n bSn¨p “”Sm³ AknsX k¶p tbm]Sv AsÃ… CknsX k¶p kna¼nCtà H¶pw “”

“”Mm³ k¶tS DÅp hÀ… AXp¯ hpir¯p¡tamXv hwhm^n¡pt¼mÄ B\v….. “”

“”½v… F´m]m`pw FÃmks^]pw tImUyw sIt¿* k^pw “”

FWn¡v sSm*]n skÅw käp¶Sp tbms` tSm¶n

CSnWnX]n Aksa N* Bs^¦n`pw CknsX Ds*¦nÂ

MmWpw _mhn]pw Ct¸mÄ B\v k¶Sv F¶v Bs^¦n`pw b_ªmÂ

SoÀ¶p NT….

“”ASv bänà hÀ… H¶mfs¯ CknsX Np«nNÄ b`^pw Cà fm{Sw Aà sbÀfng³ CÃmsS CSnWN¯v H¶pw WX¯n¡nà “” _mhn B]n^p¶p ASv

sI]Àfm³ F¶ Wn`]n Aksâ km¡nWp kn` D*v

AkWp tk*n sNmXn bnXn¨Sv sk_psS B]nÃ

Nm^yw sl^n B]n^p¶p sNm*v dm¡n Np«nNapw ASv N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.