മനുവിന്‍റെ സുഹൃത്ത്ബന്ധം 2

Posted by

മനുവിന്‍റെ സുഹൃത്ത്ബന്ധം 2

MANUVINTE SUHRUTHBANDHAM 2 BY [email protected]  | |  CLICK HERE TO FIRST PART 

At¸mjm\v tcm\nt`¡v H^p NmÄ k¶Sv
tWm¡pt¼mÄ fWp..
fWp C¶s`]pw knan¨n^p¶Sv sbs«t¶mÀfk¶p C¶`s¯ h¦X¯n tcm¬ FXp¯n^p¶nÃ..

tkPw Aksâ NmÄ Aä³Zv sI]vSp.
“”FXo sS*o…..
Wo F´mXo Iqs` tcm¬ FXp¡m¯Sv””

“”Zm MmWn¶ms` Zyq«n]n`m]n^p¶p””

“”F¶m {co Bkpt¼mÄ knan¨pNqsX””
(fWp IqXm]n)

“”huN^yfnÃ….. WnW¡nt¸mÄ F´m tk*Sv””
(gmcnt]mXpÅ tUgyfm]n^p¶p fWÊn fpjpk³)

“”Wo Zyq«n]n`mt\m””

“”AsS,Ft´`pw b_]mWpt*Â tkPw b_]v FWn¡nknsX H^pbmXv t^mPnNap*v, k¨n«v tbmXm”” H^p NÅw b_ªp.

“”F¶m Hmt¡ Zn””
tcm¬ k¨v Fjpt¶ät¸mÄ fp¶n fWp.

(IB:-Mm³ F¶Sv CWn H^_n]n¸p*mkpw ks^ fWp B]n^n¡pw)

Mm³ Nm\p¶Sv kÃm¯ b^pk¯n`pÅ Bfn]psX ^qbfm\v
Ajnª fpXn]pw
Du^nNnX¡p¶ tNm«nsâ d«³hpw
Ipanª tNm«pw
bns¶ ØmWw sSän] sbm«pw gmapw.

Ft´m H^p klbnlNv tSm¶n AXp¯pk¶ Mm³ AktamXv IqXm]n.

“”CSmt\mXo Wnsâ Sn^¡v,
F¶v fpS`mXn Mm³ WnW¡p l`yfm]Sv Nakv b_ªp Hjnªpfm_m³””
Mm³ Fs´ms¡t]m km]n tSm¶n]sSms¡ knan¨p b_ªp….
AkÄ S` Smjv¯n H¶pw fn*msS AknsXSs¶ Wn¶p..
AkapsX fuWw Fs¶ ko*pw tUgyw bnXn¸n¨p.

“”F´mXn Wo H¶pw fn*m¯Sv…
Hm Mm³ WnW¡v B^m AsÃ…
Wo F´ptkt\`pw sI]v–tSm Mm³ tbmkm…””
(Mm³ AktamXv tUlys¸«v F\oäv WX¶p.
Mm³ tUlys¸«m ASv AkÄ¡v hin¡nÃm]n^p¶p)
AkÄ N^ªpsNm*v HmXn k¶p..
“”Xm Wo]pw Fs¶kn«v tbmktÃXm,
Wo Ft¶mXv bn\§n]m Mm³ I¯v Na]pw…””
(AkÄ Fsâ Nm`n ko\p N^ªp)
AkÄ Nm`n ko\p N^ªt¸mÄ FWn¡pw h¦Xfm]n..
Mm³ Aksa bnXns¨jpt¶`vbn¨p F¶n«ktamXv tImUn¨p
“”F´nWmXo Wo Ft¶mXv NÅw b_ªSv ASpsNm*tà FWn¡v tUgyw k¶Sv..
At¸mjpw Aksam¶pw fn*msS S`]pw Smjv¯n N^]pN]m]n^p¶p.
Mm³ ko*pw AktamXv IqXm]n

“”F´mXn Wnsâ km]n Bs^s]¦n`pw bjw tNän k¨n«pt*m……””
At¸mÄ AkapsX F§`Xn]psX lànNqXn.
“”fn*nt¸mN^pSv Wnsâ N^¨n bp_¯p tNÄ¡^pSv”” Mm³ b_ªp
AkÄ Fsâ tUgyw N*v l^n¡pw tbXn¨ptbm]n. lÐw bp_¯pk^msS At¸mjpw AkÄ N^]pN]m]n^p¶p.
N^¨n`X¡m³ AkÄ Wt¶ bmXpsb«p.
AkapsX N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.