അയല്പക്കത്തെറാണികൾ [ Ansar ]

Posted by

അയല്പക്കത്തെറാണികൾ

AYALPAKKATHE RANIKAL BY ANSAR

Mm³ H^p SpX¡¡m^Wm\v Fsâtb^v WnhmÀ FsâA]Âb¡s¯ ^*v I^¡pNapfm]n Nan¨Nan]m\v CSn FjpSp¶Sv hco`]pw Kho`]pw hco` C^pWn_w H¯ l^o^w Nm\mw 32 k]Êv H^pIn^Nm\v hco`]psX koXv– Fsâ koXnsâ sSm«]Xp¯ koXm\v BUysfm¶pw WmWmksa {l²n¨n^p¶nà H^p Unkhw Wm³ `okm]n^p¶p Wm³ Fs¶ b^nK] sbXp¯m³ f_¶p tb^v WnhmÀ k]hv– 25 H^p td¡_n]n Wn¡p¶p A¶v D¨¡v Wm³ H^p A`¡p¶ ldv–Uw tNB«p {l²n¨t¸mÄ hco` A`¡pNm]m\v H^p ssWhv fN-vhn fm{Sw DÅn H¶pfnà sk]n`nsâ Wnj sNm*v fpjpk³Nm\mw FWn¡v ASv N*t¸mÄ N¼n]m]n Wm³ sfsà sk]n`n ]psXAkntX]vNv sbm]n Ct¸mÄtWs^ Nm\mw AkÄNv Fs¶]pw Nm\m³ bäpw AkÄ Fs¶¡* emkw WXn¡msS A`¡Â SpXÀ¶p CWn¡v BsN N¼n]m]n AkÄ Ft¶mZv C¶v `okmt¶m F¶v tIm¯n¨p Wm³ AsS F¶vb_ªp AknsX¯s¶Wn¶p AkÄ _qfns` cm³ kÀ¡mkp¶Ã AsSm¶v tWm]v¡ptfms]¶vtIm¯n¨p Wm³ l^nF¶vb_ªv AkapsX sSmXn]nt`]vNv NnX¶p koXnsâ AN¯p N]_n Akapw NqsXk¶p Wm³ F§nsW F¦n`pw Nan¡\sf¶v N^pSn AkÄ H^p hv–{Nqss{ZkÀ FXp¯v S¶p Wm³ hznIv tdmÀZv Ajn¨p H^p hv{Nqk Sp^p¼nIv {SZv Cà AkÄ Fsâ AXpSv Wn¡p¶p*v Wm³ hv{NqZss{Zk_n H¶vbnXn¡m³  N¼nNp«³.sWäv b_¶p AkÄbnXn¨p hv{NqkSn^n]p¶nà AkÄ fp¶n`pw Wm³ bn¶n`pw Wn¶v Sn^n¨p Sn^n]p¶nà BkapsX kn]À¸nsâ PÔw Fs¶ NqXpS knNm^Wm¡n Wm³ bSpsN FsâNp«sW BkapsX I´n]n D^Ên AkÄ AW§p¶nà H¶pNqXn AfÀ¯n At¸mÄ AkÄ Sn^nªv Wn¶v Fs¶mYv tIm¯n¨p F´m\oNm\n¡p¶ Wm³ b_¶p FWn¡v Wns¶tk\w F¶vb_ªv Aksa sN«nbnXn¨p AkÄ NpS_m³ {lfn¨p Wm³ kn«nà BkapsX Ip*n D½k¨p NqXpS sN«nbnXn¨p Akapw bSps¡ Fs¶ sN«nbnXn¨p AkÄ b_ªp BsN kn]ÀbmX Wm³ Npan¡s« Wm³ b_ªp CWn¡v Wns¶ Npan¡msS]m skt]*Spv AkÄ A{SNv Cãfmt]m Fsâ Wmäw Wm³ BkapsX fN-vhn Ajn¨p 36 sshhv– fp` Wm³ bSps¡ fp`¡®n W¡n AkÄ N«n`n NnX¶p Wm³ Aksa sfm¯w W¡n SpX¨p AkÄ Fsâ `p¦n]pw gÀ«pw Ajn¨p gZn ]pw Ajn¨p Np«sW bnXn¨p Np`p¡m³ SpX§n Fs¶mYv N«n`n NnX¡m³ b_ªp AkÄ Fs¶ sfm¯w W¡n Nfnjv¯n NnX¯n Np*n]pw W¡n AkhmWw Fsâ Np«Wv W¡n W¡n Du¼m³ SpX§n 10 fnWnäv AkÄ Du¼n AkhmWw Nn«m³ BkapsX km]]nt`¡v Ss¶ bm Ioän AkÄ ASv fpjpk³ NpXn¨p Fsâ km]]nt`]v¡pw Nm_¨pS¶p bns¶ Wm³ Aksa Nfnjv–Sn NnX¯n BkapsX Np*n fpjpkWpw W¡n f`À¯n NnX¯n bq_pw W¡n 15 fnWnäp

Leave a Reply

Your email address will not be published.