നഗരം മാറ്റിയ നാട്ടുകാരി അമ്മ 3

Posted by

നഗരം മാറ്റിയ നാട്ടുകാരി അമ്മ 3

Nagaram Matiiya Nattukari Amma 3 bY Nandu

CLICK HERE TO READ PREVIOUS PART NAGARAM MAATTIYA NATTYKARI AMMA

_qfnt`¡v WX¡pt¼mapw Mm³ A½]psX tdmZn tg¸v sl^n¡pw BhzUn¡pN B]n^p¶p.

Wm«n Ft¸mÄ sI¶m`pw H^p fpgnª hm^n]n b\ns]Xp¯p SaÀ¶p Wn¡p¶ A½]ntà Wn¶pw

Ft¸mÄ sl^n¡pw H^p tfmZ tPÄ B]n fp¶n tbmNp¶ A½ sl^n¡pw H^p knhvf]fm]n FWn¡v tSm¶n….

koXv F¯m³ A`vbw Uq^w dm¡n WnÂs¡]m\v fj SpX§n]Sv.

sl^n¡pw t{bSo£n¡m¯ fj B]SnWm M§Ä ^*mapw WWªp.

M§Ä HmXns¨¶v N]_n]Sv H^p emwPv NX]n B]n^p¶p. NX¡m^³ fj WWª Wfp¡v S\p¸v fmämWm]n emwPv S¶p

bmkw A½ tfm^ptbms` Ft´m Bs\¶v N^pSn ASp NpXn¨p. hSy¯n emwPv H^p `i^n B\v.

emwPv A½]n fmäw Nm\n¨p SpX§n…

A½ NX]n Wn¶pw fj]än_§n….

AsSm^p NmjvI Ss¶ B]n^p¶p….

fj]n A½]psX tXmbv sfm¯w WWvRt¸mÄ DÅn NnX¡p¶ {dm ks^ sSanªp Nm\mfm]n^p¶p..

Mm³ Nn«n] Akh^w fpS`m¡m³ So^pfmWn¨p…

MmWpw fj]¯v C_§n…..

A½]psX AXp¯psI¶p…

AtdmVkØm]n`pw A½ Ft¶mXv hwhm^n¡p¶p*m]n^p¶p

“”Zm tfmsW fj….. F{S Wmam]n H¶v fj]n WWªn«v….. bs£ CknsX fj]¯p eqfn]psX dm`³hv tbmNptfm……

FWn¡v Ft´m S_]n Ikn«v D_¡p¶nÃ….. “”

CSv b_]pt¼mapw A½ Wn`¯p Nm D_¡msS BXpN]m….

kojpw F¶v N* Mm³ A½s] bnXn¨p…..

Fsâ bnXn A½]psX A^s] Ipän B]n^p¶p… Fsâ ssNNÄ A½s] Fsâ l^o^t¯mXv AXp¸n¨p….

Fsâ N®n Nmfw N¯n N]_n….

fj]n WWª B l^o^w sl^n¡pw H^p Nmf tUkS tbms` tSm¶n…

Mm³ A½]psX sW©ns` N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.