വല്യേട്ടൻ 8 [അൻസിയ]

Posted by

വല്യേട്ടൻ 8 ?അൻസിയ?

Vallyettan Part 8 | Author : അൻസിയ | Previous Parts

 

k*n At§m«v N]_m³ Wt¶ bmXpsbXp¶Sv N*n«v Bk\w {bko\ Fs¶ e]t¯msX tWm¡n …. Fsâ DÅpw e]w sNm*v bnX¡m³ SpX§n]n^p¶p.. bs£ MmWSv bp_¯v Nm\n¨m AkÄ bmsX SNÀ¶p tbmNpsf¶v A_n]mkp¶Sv sNm*v MmsWm¶pw fn*msS fpt¶m«v Ss¶ tbm]n…. Nãn¨v H^p Nnt`mfoäÀ F¯n]t¸m t_mZv AkhmWn¨p k*n]psX ss`äv Hmcv B¡n Mm³ bp_t¯¡n_§n Ipän`pw ko£n¨p… Cà H^p sk«w tbm`pw Nm\m³ Cà H¶v NqXn fpt¶m«v WX¶ Fsâ Nm`n H^p D^pa³ NÃv S«n]Sv A_nªp Wn¶Spw ASv Smtj¡v D^p*p tbmNp¶Spw C^p* skan¨¯n Mm³ N*p… tkPw Nm_nsâ AXpt¯¡v sI¶v A]mapsX tdmZn k`n¨p Smsj¡n«p… Aksa]pw knan¨v Mm³ B tdmZn FXp¯v ss{ZknwPv hoänt`¡v N]än sk¨v hoäv sdÂäv C«p… A]msa sNm*v k¶ Fà hmf{PnNapw k*n]nt`¡v N]än C«v tW^s¯ km§n] sbt{Xmapw AknXp¶v FXp¯ fpaNv sbmXn]pw Mm³ N¿n sk¨p… fpaNv sbmXn k*n¡pÅn W¶m]n knS_n] tlgw Ìn]_n§n`pw tZm_n`pw sbt{Xmapw Hjn¨p.. dm¡n D*m]n^p¶ sbt{XmÄ A]mapsX tUi¯pw k*n]psX DÅn`pw bp_¯pfm]n bmÀ¶p….. im³Zv t{d¡v Hjnkm¡n MmWpw {bko\]pw NqXn k*n Np_¨p NqXn fpt¶m«v SÅn Npjn]psX k¡v ks^ F¯n¨p…

“”tfmsa Mm³ N¯n¡m³ tbmkpN]””

“”G«m ASv…””

“”Ft´…???

“”skan¨w Bs^¦n`pw Nm\ntÃ….??

“”bns¶ F´m sI¿…. Wo H^p Nm^yw sI¿v Np_¨t§m«v fm_n Wn¡v N¯n¨ DXsW Mm³ At§m«v k^mw…””

“”ASv tk* G«sW Hä]v¡v B¡n Mm³ tbmNnÃ…””

bns¶ Aksa WnÀdÔn¡m³ Wn¡msS Mm³ NmÀ ÌmÀ«v sI]vSp… AktamXv Np_¨p bn¶nt`¡v Wn¡m³ b_ªp Mm³ tbm¡än D*m]n^p¶ Sos¸«n FXp¯v N¿n N^pSn… ÌÀ«n§n Wn¡p¶ k*n]psX AXpt¯¡v sI¶v Mm³ cÌv Pn]^v C«Spw k*n H¶v fpt¶m«v ImXn… Hmcv BNs¯ ko*pw ASv tbms` fpt¶m«v Wo§n]Spw Sos¸«n N¯n¨v Mm³ DÅnt`¡v C«v bn_tNm«v f_nªp… Ban bXÀ¶ So]pfm]n NmÀ SmjvI]nt`Nv tbmNp¶Sv Mm³ AknsX NnX¶v sNm*v N*p… ASv tbmNp¶Sv N*v F´m]m`pw H^p Nn\_nsâ Smjv¨ Ds*¶v FWn¡v tSm¶n… ^*p fnWpäv Ban N¯n] Nm_nWpÅn A]mÄ sk´^nªp Nm\psf¶v FWn¡v D_¸m]n^p¶p… eoSnt]msX Ipän`pw tWm¡n Mm³ AkapsX N¿n bnXn¨v k¶ kjn Smtj¡v HmXn….

t_mZnt`¡v C_§n]Spw M§Ä bSns] WX¶p kn]À¯p Npan¨ Fs¶ AkÄ tWm¡n]SÃmsS H¶pw b_ªnÃ….{bko\]psX N¿n N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.