താജ് മഹൽ റീ ലോഡഡ് 2

Posted by

താജ് മഹൽ റീ ലോഡഡ് 2
TajMahal Reloaded Part 2 bY Kuttoose

Fsâ kn^`pNÄ¡nX]n`qsX gdo_nsâ lp¢w H`n¨n_§p¶SnWnX]n`pw, Ak³ b_ª km¡pNÄ Fsâ fWÊn A`]Xn¨p WnWs¡sâ D½s] Nan¨qsX,
iq, Fsâ km]n Wn¶pw B hz^w k¶Sv, Ak³ Smtj¡v fp«n C^p¶p Fsâ A*n km]nt`¡v sk¨t¸mÄ B\v, sbs«¶v Nn«n] B Du¼`nsâ hpO¯nÂ, Mm³ Fsâ ssN sNm*v Aksâ S`]n bnXn¨p Fsâ A*n]nt`¡p AXp¸n¨p. Aksâ km]nt`¡v Fsâ A*n fpjpk³ N]_n, Aksâ A®m¡n fp«p¶Sv Mm³ A_nªp. Fsâ D*Nsa SjpNn sNm*v Ak³ Fsâ A*n I¸n k`n¨p sNm*n^p¶p.
Mm³ OUoKp½s] HmÀ¯p GtSm fmhvf^nN t`mNs¯¶ tbms` Aksâ km]nt`¡v Fsâ A*n AXn¨p sNmXp¯p sNm*n^p¶p, As¸m Ak³ Fsâ Np® km]n Wns¶Xp¯p Sp¸Â tS¨p ssN sNm*v AXnt¨m*p tImUn¨p, Zm AWs¡ sâ D½ C§sW Du¼n St^mXm F¶v, Mm³ Aksâ fpOt¯¡v tWm¡n H¶pw fn*msS Wn¶v, Zm Wo fWhv sk¨ sâ Ds½ Nan¡mw, Asâ Cu A*n FWn¡v Cãm]ntà ASv tbms` sâ D½¡pw Cãmkpw, sâ D½msX km]n`pw, bqän`pw NqSo`pw sfmt`wtf`pw Hs¡ Asâ Cu Np® tN_p¶Sv FW¡v Nm\\w Zm. Ct{Sw b_ªn«v ko*pw Fsâ Np® Ak³ km]nt`¡v knjp§n.
Aksâ km]nt`¡v Np® N]_n tbmNp¶Spw Ak³ ASv k`n¨nDu¼p¶Spw Mm³ f_¶p. Fsâ fp³bn As¸m OUoKp½ B^p¶p. sâ fp³bn fp«v Np¯n C^p¶p, sâ Np® ssN sNm*v bnXn¨p, A{Pw W¡n k`n¨p, 2 ssN sNm*pw bnXn¨p sfsà OUoKp½ Fs¶ tWm¡n In^nt¨m*v Fsâ Np® Smtj¡v sSm`n¡pkm^p¶p, sSm`n¨t¸m sâ Np®]psX Ipk¶ fNpXw sSanªt¸m D½ ASnt`¡p sfsà kn^ sNm*v SXkn, Bkn^ hvb^vlWw Gät¸mÄ Fsâ Np® H¶v sk«n kn_¨p , As¸m D½ sfsà Fsâ Nps¶sX AXpt¯Nv fpOw sNm*v k¶n«v, sâ Np®]psX f\w fq¡nt`¡v k`n¨p N]än. N®X¨v ko*pw ko*pw sâ Np®]psX f\w AkÀ k`n¨p FXp¯p, fq¡n`qsX lzmhw k`n¨p FXp¯n«v km]n`qsX lzmhw knXpt¼m B IqXv Nmäv Fsâ Np®]nt`¡v S«n Fsâ Np®s] {bN¼Ww sNmÅn¨p sNm*n^p¶p. sfsà AkÀ Fsâ Np®]psX Aäw fq¡nt`¡v fp«n¨p, ]m AÅm, Ak^psX km]n Wn¶pw B hz^w Mm³ tN«p.
Fsâ Np®]n H¶v NqsX fp_ps¡ bnXn¨p AkÀ knan¨p, tfmsW, Bivi F´v Np®]mXm Wnsâ, CSnsW´mXm C{S kmhW, Mm³ b_ªp A_n]nà D½, ^mkns` Npan¡msS Fsâ Np®]n bänbnXn¨n^p¶, St` Unkhs¯ lp¢¯nsâ f\kpw Aklnãkpw D½mNv Cãfmkp¶sS§nsW F¶v Mm³ Bt`mIn¨q.
AkÀ sfsà Fsâ Np® ssN sNm*v Djnªn«p sSm`n fpjpk³ bp_Nnt`¡v fmän. F¶n«p Fsâ Ipk¶ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.