ആദ്യത്തെ അനുഭവം

Posted by

ആദ്യത്തെ അനുഭവം

Aadyathe Anubhaavm bY Bharathan

A¶v A¸q¸³s_ B*v d`n Unkhw B]n^p¶p .Mm³ bYn¡p¶ hf]w .FÃmk^pw AØn NX`n Hjp¡m³ ko«ns` IX§pNÄ¡v tlgw NX`n Hjp¡³ tbm]n.FWn¡v sI_n] bWn D*m]n^p¶Sv Nm^\w Fs¶ sNm*ptbm]nà .Aks^Ãmk^pw tbm]n Njnªs¸mam\v A¦nÄ k¶Sv. Fs¶ ko«n Hä¡n^p¯m* F¶v N^pSn A¦napw bns¶ tbm]nÃ.

A¦nÄ ko«n k^pt¼msams¡ A¦nanWp {btSyNw fp_n]p*v.A¦nÄ AN¯p N]_n Xn .kn sk¨p N*psNm*n^p¶p .Mm³ B hf]w koXp kr¯n]m¡n Npan¡m³ tbm]n. Npan¨n«p k¶t¸mÄ Fsâ tkgw XnþgÀ«pw fnXn]pw B]n^p¶p .Mm³ Npan¨n«p k¶p A¦nanWp Fs´¦n`pw tkt\m F¶_n]m³ sI¶t¸mÄ Xn.kn ]n Cw¥ogv hnWnf WX¡p¶p.ASpw A¸w t_mfm³_n¡v ho³.A¦nÄ `]n¨n^p¶p Nm\p¶p.Mm³ sbs«¶v AkntX¡v sI¶t¸mÄ M§Ä ^*ptb^pw sM«n. Mm³ sbs«¶p N®v Smjv¯n A¦nantWmXv NpXn¡m³ Fs´¦n`pw tkt\m F¶v tImUn¨p .As¸m A¦napw sI_pSm]v In^n¨psNm*v IqXpÅ bm`v tk\w F¶v b_ªp.FWn¡v Ft´mtbms` tSm¶ns]¦n`pw Mm³ AXp¡a]n tbm]v– bm`v IqXm¡n A¦nanWp sNm*v tbm]n sNmXp¯p .

A¦nÄ b_ªp bs£ tfmÄsX fp`t]ms¡ WtÃm\w k`pS]tÃm. Mm³ sbs«¶p bm`v tXdnan sk¨n«v tbmNm³ NpWnªt¸m A¦nÄ b_ªp bSps¡ tfmsa Asæn fp` AX¶ptbmNpw .ASnsæn bns¶ F§sW SpÃnt¨m*v WX¡pw. Mm³ sbs«¶p AknXp¶v tbmNm³ SpX§n]t¸mÄ A¦nÄ Fsâ N¿n bnXn¨n«p At¿m tfmap bm`v Sm^s¯ tbmNtà F¶v b_ªv– Fs¶ AXp¯v bnXn¨p WnÀ¯n]n«p h-vNÀ«pw gÍn]pw H¶n¨p bnXn¨p Smtjm«m¡n fpOw AknsX AfÀ¯n bnXn¨p .

FWn¡v Fs´¦n`pw sI¿m³ Njn]p¶Sn`pw tkP¯n Cu hwekw WX¶p.A¦nansâ N«n fol]pÅ fpOw AknsX AfÀ¶t¸mÄ FSnÀ¯v b_]mWpw tSm¶n]nÃ. kÃms¯m^p hpOw!FWn¡v FSnÀ¸nsöv N*t¸mÄ A¦nÄ Wmkp DÅnt`¡v N]än Ca¡n bp_s¯Xp¯p.Mm³ hz^vP¯ns`¶ tbms` Wn¶p.A¦nÄ Fsâ h-vNÀ«pw gÍn]pw bj]Sv tbms` C«p S¶n«v bms`Xp¯v NpXn¨p. bs£ FWns¡t´m Np_¨pNqXn BNmfm]n^p¶p Fs¶m^p B{Piw .Wm¸Sp k]tÊmaw {bm]fpÅ A¦nantWmXv At¸mÄ FWns¡t´m CSpks^ tSm¶n]n«nÃm¯ knNm^w.FWn¡v A¦nansW NXn¨p Sn¶\w F¶v tSm¶n.Mm³ shän]n C^p¶p A¦nansW tWm¡ns¡m*n^p¶p.A¦nÄ Fs¶ ssf³Zv sI¿p¶nÃ.Mm³ A¦nantWmXv tImUn¨p A¦nÄ F´pbän? A¦nÄ b_ªp F´v bämWm tfmap ? H¶pw hwekn¡m¯ tbms` hwhm^w .

Mm³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *