വഞ്ചനയുടെ മറവിൽ

Posted by

വഞ്ചനയുടെ മറവിൽ
Vanchanayude Maravil bY Kidilan

f^w sk«pNm^³ sfm]vSoWpw A]mapsX em^y]m] B]ngm doP¯nWpw ^*v f¡am\v H^m\pw H^p sb®pw
fq¯kÄ _mdn] knkmiw Njnªv eÀ¯mknsâ NqsX]m\v Smfhw
fN³ hfoÀ fq¶v kÀgfm]n Updm]n]n H^p N¼WnWn]n hq¸Àsskh_m]n tKm`n sI¿p¶p
sb§apsX knkmi¡Xkpw Np_¨v Nm`w fp¼v f^w sk«p¶SnWnX]n sS¶n ko\v Ws«ÃnWv £Sw emUn¨v NnX¸n`m] D¸]psX InNnÕ sI`kpsfÃmw shfo_nWv Sm§mkp¶SnWpw A¸p_¯m]n^p¶p
tNmtaKv bYWw fpjpkn¸n¡p¶SnWv fp¼v Ss¶ koXnsâ BVm^w b\]w sk¨v hfoÀ H^p knhs]Xp¯v Updm]nt`¡v b_¶p
H^p k^vgt¯maw b\ns]m¶pfnÃmsS kas^ ]mVWNÄ hfo_nWv tW^ntX*n k¶p
A§sW AkhmWw WsÃm^p N¼Wn]n shfoÀ hq¸Àsskh_m]n tKm`n S^s¸«p
AtSmXv NqXn shfo_nsW]pw NpXpwd¯nsâ]pw dp²nfp«pNÄ¡v S¡m`w kn^mffm]n
Ssâ NXdmVySNsaÃmw SoÀ¯v bpSns]m^p koXpw b\n Njn¸n¨v shfoÀ fp¶v kÀg§Ä¡v tlgw Wm`v fmhs¯ `oknWv Wm«nt`¡v fX§pN]m\v
shfoÀ Ssâ Dä hpir¯pw NqX¸n_¸nsW t¸ms` hvtWin¡pN]pw sI]vSn^p¶ A`ns] knan¨v D½s]]pw D¸]pfm]n F]Àt¸m«nt`¡v k^m³ b_ªp
A§sW Wà NpXpwd¯n Wn¶v H^p bmXv Bt`mIWNÄ hfo_nsW tSXns]¯n
AkhmWw hfoÀ Wm«ns` A_n]s¸Xp¶ {bfm\n]m] fKoUvimKn]psX fNsa Ssâ f\km«n]m]n sSs^sªXp¯p
fKoUv imKn]psX Ht^ H^p fNam] _hn]]m]n^p¶p hfo_nsWs_ f\km«n
skap¯p SpXp¯p Wn¡p¶ AÊ sk®s¨^¡v B Wm«ns` {co¡³fm^psX]pw fpSnÀ¶k^psX]pw km\ tUkU F¶v Ss¶ tks\sf¦n _hn]s] Np_n¨v b_]mw
D¸]psX N\¡n`VnNw h¼mUykpw Hä
fNams\¶pÅSnsâ `maW]pw _hn]s] Ai¦m^¯nsâ]pw sNmXpfpXn]ns`¯n¨p
tNtaKn`pw fäpw H^p bmXv B¬ bntÅ^pfm]n H^p bmXv Ajnª Nq«v sN«v _hn]]v¡p*m]n
hfqi¯n fmWyfm]n Kokn¡pW fKoUv imKn fNapsX kjnkn«v tbmNp¶ dh§Ä A_n]mWnX]m]n
A]mÄ WÃkWpw hÂhzemkn]pfm] hfo_nsâ S`]n H^ÀT¯n b_ªm Ssâ fNsa hfo_nsâ S`]n sN«nsk¡pN]m]n^p¶p F¶Sm]n^p¶p hSyw
F¶m _hn] fWÊnÃm fWtÊmsX ]m\v hfo_pfm]pÅ knkmi¯nWv h½Sn¨Sv
knkmiw ASnPweo^fm]n Ss¶ C^p Nq«^pw WX¯n
knkmiw Njnªv BUy ^m{Sn Ssâ {bn]Sfs] Nm¯v N«n`n H^p fqan¸m«pw bmXn Ssâ knkmi¯nsâ BUy^m{Sn _hn]]pfm]n F§sW SpX§\sf¶ In´]n`m]n^p¶p shfoÀ
b¯v fnWn«v NjnªtSmsX Ipk¶ Wn_fpÅ H^p Ip^nUm_\nªv N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.