അഷ്മിയും അജിമോളും

Posted by

അഷ്മിയും അജിമോളും

Ashmiyum Ajimolum bY Sanoop

 

Agvfn]pw AKntfmapw
{bn] km]W¡ms^ Mm³ hWqbv CSv Fsâ ^*mfs¯ NT]m\v. C¶v Mm³ b_]m³ tbmNp¶Sv ^*p htimU^n fms^ Np_n¨m\v. Agvfn]pw AKntfmapw (nfm` ^kfnj`_) Alvfn]vNv Ct¸mÄ 32 k]Êv. AKntfmÄ 29 k]Êpw.FWn¡v Ct¸mÄ 31 k]Êpw. Fsâ koXnsâ AXp¯p Ss¶]m\v Ak^pw Smfhn¡p¶Sv. M§Ä Nan¡p«pNm^m]n^p¶p.M§Ä H^pfn¨m\v h-vNqan tbmNp¶Sv. Agvfns] Mm³ Agvfn A¡ F¶m\v knan¨n^p¶Sv. Agvfn sf`nª l^o^fm\v N_p¯ Wn_kpw F¶m`pw Nm\m³ WÃewPn]m\v. AKntfmapw sf`nª l^o^{bNrSn]m\v F¶m Wà skap¯ Wn_fm\v. Nm\m³ WÃ^hfm\v.CWn NT]nt`¡v k^mw NTWX¡pt¼mÄ FWn¡v {bm]w 18.
hmVm^\ M§Ä B¬Np«nNÄ {Nn¡äv Nan¡pt¼mjpw Han¨p Nan¡pt¼mjpw Hs¡ M§apsX NqsX AKntfmapw k^m_p*v. A§sW H^p Unkhw Han¨p Nan¡pt¼mÄ Mm³ Han¨n^p¶Sv INn^n sN«pNapsX CX]v¡m]n^p¶p.(M§apsX Wm«n bs*ms¡ N]À bn^ns¨Xp¡p¶ b\n]m\v NqXpS D*m]n^p¶Sv ASpsNm*v Sfnjv Wm«n Wn¶pw sNm*pk^p¶ sN«p INn^nNÄ AXp¡n skt¨]v¡pw) AknsX INn^nNapsX CX]v¡v H^p k`n] knXkv D*v ASn`m\v Mm³ Han¨n^p¶Sv. Np_¨p Njnªt¸mÄ AKntfmapw AknsX Fsâ AXp¯p k¶n^p¶p. A§sW sbs«s¶m¶pw At§m«v– B^pw k^nà INn^n sN«pNapsX fpNan`qsX WX¶p k¶mt` AknsX F¯m³ bäp. AkÄ Fsâ AXp¯v k¶n^p¶p bmkmX]pw dvakphpw B\v AkapsX tkgw. A©mw ¢hv fpSt` hz]temPw Mm³ sI¿m_p*v. Agvfns]]pw AKntfmsa]pw Hs¡ HmÀt¯m*v hz]wtemPw bSnkm\v. Np_¨p Njnªt¸mÄ AkÄ Wfp¡v tbmNmw F¶p b_sª\oäp. Mm³ AkapsX ssN]n bnXn¨p k`n¨p AknsX C^p¯n Ct¸mÄ tbm]m W½sa BUyw bnXn¡pw Np_¨pNqsX Njnªn«v tbmNmw F¶v Mm³ b_ªp. Mm³ bnXn¨p k`n¨n^p¯n]t¸mÄ AkÄ Fsâ fXn]n`m\v Ct¸mÄ k¶n^p¶Sv. AkÄ AXp¯p k¶t¸mÄ Ss¶ Fsâ `Pm³ N¼n]m]n^p¶p. Ct¸mÄ H¶pNqsX d`w sk¨p. AkÄ¡p ASv fWÊn`m]n CknsX F´m fpj¨pWn¡t\ b´mt\m ? AkÄ tImUn¨p. FWn¡pw sbs«¶v Ft´mtbms` B]n. Mm³ b_ªp ASpw H^p b´m\v. {Nn¡_v Nan¡p¶Smt\m ? ASpw H^pNan Nan¡p¶ b´m\v. F´p Nan]m\v Nm\nt¨ tWm¡s« F¶pw b_tªm*v AknsX bnXn¨p. At¸mam\v AkÄ¡pw fWhn`m]Sv ASv b´söv. AkapsX fpOw sbs«¶v fm_n. Mm³ tImUn¨p Ct¸mÄ fWÊn`mt]m ? Fsâ fpO¯nXv ssNsNm*p H^p S«v S¶n«v AkÄ F\näp tbmNm³ tWm¡n Mm³ ko*pw AkapsX ssN bnXn¨p F¶n«v tbmNtà F¶p b_ªp. Mm³ tImUn¨p Wo]tà ASn bnXn¨Sv F¶n«v F´nWm Ft¶mXv N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.