നവവധു 18 [JO]

Posted by

നവവധു 18

Nava Vadhu Part 18 bY JO |  Previous Parts CLICK HERE

im]v…FÃmk^pw Nm¯n^p¶p fpgnªp F¶_n]mw… bSnkv tbms` £fn¡pftÃm…. NT f_¶p tbm]kÀ H¶pNqXn km]n¨p k¶m NqXpS ht´mgw…. Csæn`pw ht´mg¯nWv Np_knÃmt«m….

bns¶ CSv ss¢fmN-vhv Asöv A_n]n¡p¶p…H^p fps¶m^p¡w fm{Sw. Sn^¡v Nm^\w bqÀ¯n]m]Sv A]¡p¶p F¶pfm{Sw. Cu `¡¯n AkhmWn¸n¡\w F¶m]n^p¶p B{Piw. WX¶nÃ…
Sp½Â Nm^\w fXp¯Sv sNm*v FjpSn]Sv CXp¶p… dm¡n]pÅSv tNk`w Ht¶m ^t*m tbKpNÄ B]n^n¡pw… Wn§sams¡ CSv km]n¨p Njn]pt¼mtj¡pw ASpNqXn St¶¡mw….(F¶pw b_]p¶ tbms`]Ã….S^pw…)

km]n¨n«v Aen{bm]§Ä f_¡msS A_n]p¡psf¶ knlzmht¯msX, H^n¡Â NqXn £f tImUn¨psNm*v WkkVpknsâ bSnsW«mw emPfnSm…

fmÊv Z]t`msPms¡ AXns¨¦n`pw t_mhnsW¡p_n¨pÅ tbXn F§pWnt¶m fWÊn N]_n¡qXn]n^p¶p F¶Sm\v hSyw. Nm^\w H¶pfnsæn`pw Ft´m H^p tbXn…..-!

tI¨n]psX AkØ HmÀ¡pt¼mjpÅ tbXn tks_. sl^n¡pw tI¨n¡t\m FWn¡mt\m k«v???? Aà Hmt^m¶p Bt`mIn¨p Nq«p¶Spw Mm³, C½mSn^n b\n sfm¯w D*m¡p¶Spw Mm³….tim Fs¶ h½Sn¡\w….

Hmt^mt¶mÀ¯p WX¶p Mm³ k*nNÄ NnX¶ Ø`¯v F¯n]n^p¶p. bt£…. knVn ko*pw Ft¶mXv Nan¡p¶tbms`… AÃ… ko*pw Fs¶ ISn¨p…. AknsX B^pw D*m]n^p¶nÃ…-! BsN lntk«³ fm{Sw….- b^n{em´nt]msX Mm³ Ipäpw tWm¡n. CÃ.. Aks^Ãmw tbm]n^n¡p¶p… Mm³… Mm³ ko*pw Hä¡v… sN«n] sb®nsW Mm³ ko*pw tfmin¸n¨p ISn¨n^n¡p¶p…. -!

B hf]¯v FWn¡p*m] emkw F´ms\¶v ssUk¯nWp tbm`pw fWÊn`m]n¡m\nÃ. N`n]mt\m kngffmt\m sM«`mt\m BsN¡qXn NqXn¡pjªp kÃms¯m^p emkw…-!

tKm¡p«m….Mm³… lntk«³ Ft´m b_]mtWm§n. bt£ Fsâ emkw N*n«mk\w H¶pw fn*n]nÃ. H¶v h´zWn¸n¡mWpÅ ¹m³ B]n^n¡\w. bt£ Fsâ fpO¯v At¸mÄ H^pS^w {bSnNm^ emkfm]n^p¶p. AÃ… tUgykpw AfÀgkpw h¦XkpsfÃmw NqXn¡pjª H^p h¦^emkw.-

H¶pw fn*msS Mm³ kjn]nt`¡n_§n WX¶p. A_n]msS sbmXnª N®oÀ bp_wssNsNm*p SpX¨v Mm³ WX¶p. hutfy¨nt]mXv Np_¨pfp¼v b_ªt¸mapÅ In´Nsams¡ fWÊn Wn¶v fmªn^p¶p. Ct¸mÄ fWÊn BsNs]m^p kn§`m\v. AÃ, sfm¯¯ns`m^p lqWyS. sl^n¡pw b_ªm Nn^oX¯ns` thSpfmVksâ AkØ… bm«nÃs¶ HÅp… ASptbms` Hä¡v… fWÊn tI¨n]psX HmÀ½NÄ…. AS§sW Fsâ N®oÀ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.