പ്രണയിനി സഹ്‌ല [ Paachu ]

Posted by

പ്രണയിനി സഹ്‌ല [ Paachu ]

PRANAYINI SAHLA BY PAACHU

Fsâ tb^v bm¨p In`À Fs¶ A§sW B\v knan¡pN .CsSsâ BUys¯ NT]m\v Fsâ BUys¯ AWpekw , Mm³ ¹hv Xp knWp bYn¡p¶ Nm`w, M§Ä 10 ¢mÊv– bYn¡pt¼mÄ SpX§n] dÔw 7 kÀgw Wo*psk¦n`pw AkÄ¡p H^p bpSn] Bsa Nn«n]t¸mÄ Fs¶ Hjnkm¡pN B]n^p¶p. B Nm^\w sNm*m\v Mm³ CSv FjpSp¶Sv . A¶v Aksat¶mXv sk_psS H¶p b_ªp tbm]n ko«n FÃmk^pw N`ym\¯nWv tbm]n F¶v. Ft´m Mm³ WnÀdÔn¨Sv sNm*mt\m Ft´m AkÄ Fs¶ ko«nt`Nv k^m³ h½Sn¨p.. dhn B]n^p¶p Mm³ tbm]Sv , Fsâ Wm«n Wn¶pw 27 Nnt`mfoäÀ Uq^w D*v At§m«v– A§sW Mm³ tbm]n dhv C_§n Np_¨p DÅnt`¡v WX¶p, tcm\n hwhm^n¨p sNm*m\v WX¶Sv koXv F¯n Ipäpw DÅ koXpNan Wns¶m¶pw Nm\m³ bänÃm]n^p¶p .AkÄ tPäv Sp_¶p sk¨n^p¶p bp_¯p AkapsX D¸msâ ssd¡v fqXn C«n^n¡p¶p . Mm³ sI^p¸v Du^n ssN]n bnXn¨p AkÄ kmSn Np_¨p Sp_¶p sk¨v DÅnt`¡v WX¶p , Mm³ tN_n sI^p¸v– Nth^]psX AXn]n sk¨p . CWn Aksa Np_n¨v b_]ms\¦n .skap¯ Wn_w 5 A©^ Woaw. Np*n Bkly¯nWv D*m]n^p¶p. AXnsbman tdmZn tg¸v D*m]n^p¶p. fp` FWn¡v Ctbmjpw HmÀf D*v 36^ B\v k`n] I¡^ fp`NÄ D*m]n^p¶p AkÄ¡p. AkÄ k®w H¶pw NqXpS CÃm]n^p¶p Nm\mWpw sNmÅmfm]n^p¶p . M§Ä Np_¨p tW^w hwhm^n¨p AkÄ Fsâ AXp¯n^p¶p tIÀ¶v H¶v In^n¨p . Mm³ AkapsX ssN]n bnXn¨p. Cu _qfn thcvän Asöp b_ªp Aksas¶ D¸]psX _qfn sNm*v tbm]n. F¶n«v Mm³ Aksa sN«nbnXn¨p Aksam¶p sM«n]Sv Mm³ A_nªp At¸mtj¡pw Mm³ AkapsX Ip*v km]n`m¡n]n^p¶p. Mm³ CX¡v tbXnt]msX Bt^`pw k^ptfm F¶v tImSn¨p .B^pw k^nà F¶v b_ªp AkÄ FWn¡v D_¸p S¶p . FWn¡v tbXn]pw D*m]n^p¶p. Nm^yfm¡msS Mm³ Aksa sN«nbnXn¨p Ip*v I¸n NpXn¡m³ SpX§n .AkapsX km]n Wn¶pw fq¡n Wn¶pw IqXpÅ lzmhw FWn¡v i^w bNÀ¶p ,Aksam^p Wo` Wn_fpÅ tXm¸pw bmâpw B]n^p¶p C«n^p¶Sv . Mm³ Fsâ sN«n¸nXn¨ ssN bSpsN Np*n]nt`¡p sNm*v tbm]n BUyw Ss¶ DÅnt`¡v N¿n«p sM¡n ASmkly¯nWp k`n¸w Ds*¶p FWn¡v tSm¶n. Fsâ sW©n AkapsX fp` S«n At¸mÄ Ss¶ FWn¡v fWhn`m]n fp` Wà k`n¸w Ds*¶p. H¶pw tWm¡n]nà fp` sM¡n bnjnªv tWm¡n H^p ^£]pw Cà A{S¡v k`pSm]n^p¶p ASv. Mm³ tkPw AkpsX tXmbv Du^n BUyw B]n«m]n^p¶p A{S k`n] fp` Nm\p¶Sv AkapsX A^s¡«v s tbms` kaªp B]n^p¶p Wn¶n]n^p¶Sv .Wmen N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.