ലൂസിഫർ 1 (ലോലന്‍)

Posted by

ലൂസിഫർ 1 (ലോലന്‍)
…………….. ???–LUCIFER–??? ………………

 

^mkns` 5. 30 B]n _w` fNsW knan¨p….: ]mhosW dm¦v sNmXp¯p Fjpt¶äp Wnh-vN^nNv.

Zm Fjpt¶Â¡X sI_p¡m hf]w B]n.

C{S sb«¶v tW^w skapt¯m CsSs´m^p Nãw B\v fpiv–hnt]mXv Imäv sI]vSp D_§m³ sskNn]Snsâ]m D½msX Nan]m¡Â tN«p In^n¨psNm*v Ak³ Fjpt¶äp.

fpivhnW F¶ fpivhn Aksâ Kok³ AXp¯ fmhw B\v N`ym\w Unkh§Ä tbmNp¶nà Nm¯n^n¡m³ k¿.

Aksa]pw HmÀ¯psNm*v Ak³ Npan¡m³ N]_n.

b¯WwSn« tÌgWns` XN B\v ]mhn³ hÀkohn N]_n 2 kÀgfm]n bYn¨psNm*n^p¶t¸mÄ fpS DÅ {b\]w B\v fpiv–hn]pfm]n.

AkapsX ko«n sI_n] FSnÀ¸p D*m]n^ps¶¦n`pw tKm`n Nn«n]tSmsX AsSÃmw fm_n.

AkÄ Bs\¦n ss{bkäv h-vNqan Xo¨À B]n tKm`n¡p N]_n]n«v fq¶v fmhw B]ns«mÅp tKm`n Nn«n]SnWp tlgw N`ym\w fSn F¶ AkapsX kmln ASm\v C{S]pw sskNn¨Sv.

Npan Njnªp bp_t¯¡n_§n] ]mhn³ Ssâ tcm¬ sd AXn¡p¶ tN«p FXp¯p.

A¸p_¯v tNm¬hv{Xdnav emh-vN^³ tI«³ B]n^p¶p.

hÀ Pkn t_mZn H^p BNv–hnZâv W½psX Im¯³ fp¡n`m.

CSnt¸m Cu fmhw Ss¶ Wm`mfs¯]m\v.

C¶s` ^m{Sn]m\v hwekw F«p k]hpÅ H^p Np«ns]mjnsN dm¡n FÃmk^pw f^\s¸«p.

Np«n¡v tdmVw k¶n«nÃ.

BÄ Smfhw CÃm¯ G^n] B]SnWm B^pw A_nªnà ^mkns` {Xn¸v– k¶ Nps_ bntÅÀ B\v hwekw N*Sv.

Hmt¡ tI«m Mm³ Ct¸mÄ k^mw F¶p b_ªp ]mhn³ tcm¬ N«v– sI]vSp.

DXsW Ss¶ Ak³ Ssâ {bn]Sfs] knan¨p.

im]v… fpivhn…

im]v… F´m\v fmtg ^mkns` Ss¶… ?

C¶v Mm³ k^nÃt«m ASv b_]m³ knan¨Sm.

F´v bän…?

FknsX tbmNp¶p…?

H^p tNhv D*v.

Pkn t_mZn H^p BNv–hnZâv.

H¶v tbm]n tWm¡\w.

k¶n«p knanNmw Mm³.

fw…. sl^n…

F¶m Mm³ Hä]v¡v tbm]vtNmamw…

Hmt¡… Zn]À… ssd……………………….

hwekw WX¶ Ø`w…

PpZv

Leave a Reply

Your email address will not be published.