ഭാര്യയുടെ റോൾ വേലക്കാരിക്ക്

Posted by

ഭാര്യയുടെ റോൾ വേലക്കാരിക്ക്

Bharyayude Role Velakkarikku bY vivek

Fsâ tb^v kntkNv. sIss¶]n H^p MNC ]n thmcvXv-sk]À F©nWo]À B\v. N`ym\w Njnªn«v A©p sNmÃfm]n þ em^y B^y BN-vhnhv dm¦n fmtWK^m\v. M§Ä¡p H^p tfmÄ Ct¸mÄ 2 k]Êv. FWn¡v Ct¸mÄ FWn¡v 32 k]hpw em^y¡v 28 k]hpw. ko«pNmÀ D_¸n¨ N`ym\fm^p¶p M§aptXSv. kas^ sbs«¶v WX¶ sNm*v M§Ä S½n`VnNw tcm¬knanNÄ H¶pw WX¶nÃ. N`ym\w Njnª tlgfm\v fWhn`m]Sv B^ys] Nm\m³ I^¡ms\`pw Nj¸v Sos^]nÃ. shN-vhv F¶v b_]p¶Sv AkÄNv CãfÃ. F¶m`pw Fsâ WnÀdÔw NqXpt¼mÄ Nm`p sbman¨p S^pw AkÄ. AknsX C«p Du¡n bm`v Naªp Fsâ Nj¸v SoÀ¡m³ bäm_pfnÃ. A§sW]n^ns¡]m\v AkÄ s{bPvWâv BNp¶Sv. {bhkw Njnªp fq¶mw fmhw AkÀ Sn^n¨p sIss¶]n k¶p. B k^tkmsX Fsâ Km^dÔw SpX§n.CWn NT]nt`¡v

Np«ns] tWm¡m³ Bs^¦n`pw tk\sftÃm F¶v A½]m\v b_ªSv. ko«n tKm`nNv Wn¡p¶ 45 Njnª Spahn tI¨nt]mXv A½ Ss¶ tImUn¨p M§apsX NqsX sIss¶]n tbmNmtfms]¶p. knUymeymhw H¶pfnÃm¯ Spahn tI¨n¡v Wm«n Wn¶v fm_n Wn¡m³ Ss¶ fXn, F¶m 15000 ^qb Nn«psf¶v b_ªt¸mÄ B HmcvcÀ Na]mWpw fXn. A§sW Spahn tI¨n A½s] WÃtbms` H¶v Nm³kmhv– sI]vSp B tKm`n A§v f_n¨p, ASpw hz´w tfmÄ¡v. tI¨n]psX tfmÄ ^mVnN Ct¸mÄ ZntkmÀhv B]n ko«n Wn`vNp¶p. 25 k]hpÅ ^mVnNs] 18 SnNªt¸mÄ sN«n¨p kn«Sm\v, sN«nt]m³ fpjp¡pXn]Wpw hwl]t^mPn]pw, Db{Ukn]pw B]n^p¶p. Bt^mXpw H¶pw b_]msS ^mVnN Nps_ WmÄ A]msa hin¨p, H^p Unkhw AXnk]än A]mapsX Iknt«äv Pp^pS^fm]n Blpb{Sn]n B]t¸mam\v Spahn tI¨n Nm^yf_n]p¶Sv. Fsâ Aѳ tbm`ohn B^p¶p sNm*v sb®nWv Zntkmjvhv tfXn¨p sNmXp¡m³ sbs«¶v bän. B Ikn«n P^vebm{S¯n`v £Sw hwekn¨ sNm*v AkÄNv H^n¡`pw Np«n D*mNnà F¶_nªtSmsX A½]pw tfmapw SNÀ¶p. bns¶ H^p N`ym\¯ntWmXv Akapw Sm`vb^yw Nm\n¨nÃ. At¸mam\v Cu tKm`n¡v Aksa ‘A½ So^pfmWn¡p¶Sv. FÃmt^w Wà dipfmWfpÅ, Wà hzemkfpÅ Aksa A½¡v k`y Cãfm\v. F¶m 25 k]hpÅ, b¯p bmhm] H^p sb®nsW ko«ptKm`nNv WnÀ¯m³ A½¡v fWhv k¶nÃ. At¸mam\v Spahn tI¨n A½s] Nm³kmhv– sI]vSp sIss¶]v¡v knXm³ h½Sn¸n¨Sv. H^p S^¯n A½¡v Blzmhfm]n^p¶p, A_n]mkp¶ H^msa Ss¶ Np«ns] tWm¡m³ Nn«ns]tÃm.

^mVnNs] bän CWn b_]mw. Akam\v Cu NT]ns` Wm]nN. B^y]psX cot¨jvhv Hs¡]m\v ^mVnN¡pw, Woaw H^p sbmXn¡v Np_]pw. 34hn fp`]pw sf`nª l^o^kpw, N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.