താജ്മഹൽ [Rajeesh]

Posted by

താജ്മഹൽ

THAJMAHAL BY RAJEESH

H^p SpX¡¡m^sW¶ Wn`]n Fsâ sSäv Npä§Ä km]W¡mÀ £fn¡psf¶p knlzhn¡p¶p.

gdoÀ fm{Sfm\v F]Àtbm«n k¶Sv. hSyw b_ªm Mm³ {bSo£n¨Sv Fs¶ Nm\m³ Nj¸v fp«n Wn¡p¶ fpwSmhnsW]m\v. A¶v F]À tbm«nt`¡p gdo_nsW ]m{S A]¡m³ tbm]t¸mÄ. gdo_nWv k*n HmXn¡m³ sNmXp¯p bn³ hoän sk¨v tf¯¨n I^¡ntWmXpÅ Nj¸v SoÀ¯Sv Hjn¨mÂ
bn¶oXv F¶pw hzbvW¯n fm{Stf B Bäw I^¡nsW b®n]n«pÅp. AkapsX bÀU]n fpjp¯p Wn¡p¶ Np*n]pw NqÀ¯ fp`]pw bns¶ tWm¡n skÅfn_¡mWÃmsS H¶v sSmXm³ tbm`pw bän]n«nÃ. Ct¸mjnSm… fq¶p fmhw FWn¡v fpwSmhnsW fSnk^ptkmaw Sn¶m³ tk*n Fsâ {bn] hpir¯v gdoÀ Fs¶ HfmWn Ak³ Smfhn¡p¶ Aksâ cv`mänt`¡v £\n¨n^p¶p. Ak³ Ss¶ B]n^p¶p FÃm¯nWpw SpX¡fn«Sv. H¶n¨p bYn¡p¶ Nm`¯m\v Aksâ B^psX fp¶n`pw b_]m¯ sskÂZv cmâhn {bn] hpir¯m] Ft¶mXv b_]p¶Sv. Aksâ D½s] Mm³ F§sWs]¦n`pw ka¨p Nan¡mWm]n^p¶p Aksâ BUy B{Piw. Fs¶ fqZv B¡pkm³ {bn] hpir¯v Aksâ D½]psX WPvWS Nymsf_]n bNÀ¯nFWn¡v sNm*v S¶n^p¶p.F´psNmt*m Mm³ ASn Wn¶pw AksW bn´n^n¸n¨p. bN^wAk³ B{Pin¨SpwMm³ km¡v sNmXp¯Spw CSm]n^p¶p. Ak³ sN«p¶ sb®nsW Mm³ ka¨p Aksâ fp¶n`n«v Du¡pw. fpwSmhv H^p Nj¸n B]SpsNm*v FWnt¡m AktWm AVnNw Nãs¸tX*n k¶nÃ.

BUy ^m{Sn]n Ss¶ AkÀ Fsâ Nm^yw b_ªp t_mÄt¹]v sI]vSp.
bpSpf\km«n Fs¶ HmÀ¯m\v AkWpfm]n Nan¨sS¶p A_nª Unkhw Mm³ kn« km\¯nWp N\¡nÃ… fpÉnw bq_v… ASpw fpwSmhnsWt¸ms`m^p sW¿v I^¡nsâ. ASv FWn¡v tk*n WW]p¶p… tim… AsSm^p kÃm¯ co Ss¶

Wn¡miv Njnªp gdoÀ BUyw PÄcn tbm]n. AVnNw sskNmsS fpwSmhnsW]pw sNm*ptbm]t¸mÄ BsN kngffm]n. sSmXm³ tbm`pw bäm_nsæn`pw Akapw MmWpw N®v sNm*v ^Sn]n GÀs¸Xpfm]n^p¶p… H^p hpOw.
ASpsNm*p Ss¶ Fsâ tImUyw ASm]n^p¶p ‘fpwSmhv k¶ntÃ?” H¶v £fn¡v bi]m… CWn fq¶p fmhw Hmav WnW¡tÃ…’ ASv tN«t¸mÄ hSyw b_ªm N-¼-n Np«³.s Wäv Fsâ Np®s]m¶p S^n¨p. Aksâ cv`män MmWpw AkWpw Akapw fm{Sw. tKm`n tSXn ks¶¶p Wm«n b_sª¦n`pw,fq¶pfmhw fpwSmhnsW Du¡Wm\v k¶sS¶v M§Ä¡v fq¶p tbÀ¡tà A_n]q…
k*n]n N]_n] DXsW Ak³ Fs¶ hSyw sI¿n¨p… FWn¡pw AkWpw fm{Sw A_n]p¶… fpwSmhnWv tbm`pw A_n]m¯ hSyw… tbmNpw fp³bv Mm³ Aksa PÀen\n B¡psf¶v. Ak^psX BUys¯ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.