കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ [ശ്രുതി]

Posted by

കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ [ശ്രുതി]

KOCHU KOCHU SANTHOSHANGAL BY SRUTHY

sNm¨p sNm¨p ht´mg§Ä

ASneoN^ XznÌpNsam¶pw CÃmsS, hmVm^\¡m^m] Wfp¡nX]n hwekn¡p¶Spw, hwekn¡m³ hmVyS]pÅSpfm] H^p co PpZv NT]m\v Mm³ FjpSp¶Sv. {SnÃnRv B] H¶pw Csæn`pw Wn§Ä¡v CSv BhzUn¡m³ Njn]psf¶v N^pSp¶p

Sn^pkW´bp^w S¼mWqÀ dhv Ìm³Zv, lWn]mjv¨]m\v sskNo«v 5. 40 Njnªp. Sn^¡v Btkmafp*v.

&n]sp;

“”sNmÃw B`¸pj sskän` A¦fm`n SrÈqÀ kjn bm`¡mXv hq¸À cmÌv DX³ bp_s¸Xp¶p, Xn¡äv _nhÀÆv sI]vSn«pÅ ]m{S¡mÀ DX³ dÊn N]m_\sf¶v AeyÀ°n¡p¶p…””

&n]sp;

k`ns]m^p dmPpw tSmant`än N¿n {bnâv FXp¯ _nhÀtkg³ Xn¡äpfm]n Mm³ HmXns]¯n. N*ÎÀ¡v fp¶nt`¡v Xn¡äv Wo«n þ hKokv NpfmÀ 28 k]Êv þ 10 sFhn hoäv

“”_nhÀtkg³Nms^ms¡ H^p 5 fnWnäv fpWvtb¦n`pw F¯t*…””

“”Hmcohn H^p GXmNqX tNhv k¶v sb«p, tI«m…””

“”k*n Cs¸m kn«v tbmt]sW… B hoäv 10 H¶v Hjnªp sNmXps¯..””

“”Sm¦yq tI«m…””

&n]sp;

dhv FXp¯p, sfsà Wo§n. dhn`pw s{X]nWn`pw, WP^¯n sbmSptk]pw lWn]mjvI Sn^¡v bSnkm\v. ASm\v Mm³ dp¡v sI]vSSv, s{X]nWn`pw, Zo`N-vhv dhn`pw FÃmw cpÄ B]n Nn«n]Sv CSnWm\v. CSn`pw ÌmânwPv Bap*v.

Mm³ H^p hÀ¡m^ptUymPس B\v, Nm\m³ k`n] Npj¸fnÃ. k]Êv 28, ko«n Aѳ, A½, H^p tI¨n DÅSv Aan]Wpw bntÅ^pfm]n Aan]sâ ko«nÂ.

hzmemknNfm]pw N`ym\mt`mIW WX¡p¶p, A½]psX tWSrSz¯n Fsâ hpir¯v AKn¯nsâ DÕmi¯nÂ, AÑsâ Bln^zmUt¯msX.

“”Biv, AÑm… bp_s¸«p… H^pf\n]mkpw SrÈqÀ F¯pt¼mÄ… tk*, AKn¯v k^pw…””

tcm\n`m\v, k*n Wo§n tNlkmUhbp^w F¯pt¼mÄ B\v, Øn^w ko«n knant¡* Nm^yw HmÀ¡pN.

“”At½… Npjs¸m¶pfnÃ… dp¡v sI]vSn^p¶p… k¶nt«m… k¶n«v FknsX]pw tbmkmsWm¶pfnÃ…

Hm… fWÊn`m]n… B tbm¡v WX¸nÃ… FWn¡v tk*… fXp¯p…

tk*m¶v b_ªntÃ…

CÃ… hWymhn¡m³ B\v So^pfmWw…

Mm³ N«v sI¿p¶p… k¶n«v b_]mw…””

N`ym\¡m^yfm\v, H^p 10þ15 Bt`mIW]pw, 6þ7 sb®v Nm\`pw Njn]pt¼mtj¡pw fXp¯p,

AÃ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.