രതിലയം 3 [ഉണ്ണി]

Posted by

രതി ലയം 3

Rathilayam Part 3 bY Unni  | Previous Part

 

_o¯mân Fs¶ k¶p bnXn¨p k`n¨p N«n`n sNm­n^p¯n… tk­ tI¨n F´m CSv… B sI¡³ sbm]vt¡mt«… F¶v hn²n¡ A¿Xm A§sW Cs¸m tbm­m… Wo AksW H¶v Np­³ Nant¨ F s¡m¶p Nm\mWm.. At¿m Bân AsSm¶pw tk­m F´m D®n tk­msS F³s_ fp¶n B]Sp sNm­mt\m Aà Bân F ¡Sp Cãw Aà AsS´m D®n C¡msW CãÃmªn«mt\m Aà bns¶ F ¡v Bân sW Hs¡]m Cãw Hm A§sW… Bân In^n¨p sNm­v C¡msW tWm¡n… At¸mÄ bp_s¯m^p Hmt«m sX lÐw tN«p… Aks^¯n F¶v tSm¶p¶p F¶pw b_ªp Bân sb«¶v {ZÊv– sI]vSp… hn²o¡v sb«¶v bn¶m¼p_¯qsX tbmkm³ tWm¡v..

Wo]pw NqXn H¶v sIÃv D®n C¡msX NqsX.. F¶v b_ªp Bân tbm]n kmSn Sp_¶p.. bp_¯p hKnS Bân]pw dmw¥qÀ bYn¡p¶ B^y]pw bns¶ ^fy]pw Hs¡ D­v… AkÀ A§sW hwhm^n¨p AN¯p tN_n] S¡¯n C¡ bn¶n`qsX tbm]n Hmt«m FXp¯p fp§n… Mm³ Sn^n¨p ko«nt`¡p N]_ns¨¶p. Zm Wo k`pSm]tÃmXm bnt¶w F¶v b_ªp B^y k¶p sN«n bnXn¨p Mm³ Wm\t¯msX ¶pw D®nt]«³ FknsX]m^p¶p F¶v ^fy Mm³ NX]n D­m]n^p¶p §Ä Hmt«m]n k^p¶ N­p k¶Sm…

ˇ

Hmtim As¸m M§sa Nm\m³ HmXn k¶Smt\m Np«³… F¶v KnSmân tImUn¨p A§sW H¶pw Cà As¸m At§m«v– _o¯mân tN_n k¶p BsN kn]À¯p Npan¨p H^p ^qb¯n FknXm^p¶p tI¨n… F´m BsN kn]À¯p Npan¨p Cu ^qb¯n F¶v KnSmân tImUn¨p H^p NÅ In^n]pw In^n¨p AsSm¶pw b_t]­… _o¯mân Fs¶ H¶v tWm¡n N®v C_p¡n Mm³ kn_Nv AXp¡pN B]n^p¶p A¸p_¯v F´m B^y dmw¥qÀ kntlg§Ä.. Mm³ Bân F¶v knan¡p¶Sv sNm­v Aks^Ãmw Bân F¶v Ss¶]m Ak^psX sI_n]½s] knan¡m_pÅSv H^p bmXv kntlg§Ä D­v Bân… F¶m kt¶ tNÄ¡s« Cs¸m tk­ Bân Mm³ H¶v NnX¡s« AsS´m Cu tW^s¯m^p NnX¯w sbs® H¶v b_t]­ _o¯mân.. dhn Wà Sn^¡v B]n^p¶p…

Leave a Reply

Your email address will not be published.