കാദറിക്കാന്‍റെ മുട്ടമണി ഭാഗം 13

Posted by

കാദറിക്കാന്‍റെ മുട്ടമണി ഭാഗം 13

Khaderikkante Muttamani Part 13 bY വെടിക്കെട്ട്‌ | Previous Part

 

AlzSn¡p«n]psfm¯v WmXpw Wm«pNm^pw Nm\vsN ssN bnXn¨p WX¶ H^p Nm`w.. ASn^pNan`pw tk`n¸XÀ¸pNÄ¡nX]n`pw D½NÄ ssNfm_n]n^p¶ Nm`w.. Aksam¯pÅ B hvtWiNm`w A{S¡v {b\] So£\fm]n^p¶p..Hmt^m bp`^n]n`pw ^m{Sn]n`pw AkÄ Ss¶]m]n^p¶p DÅnÂ.. bj] FÃm tkUW]pw f_¡m³ AksW ASv him]n¨p.. fN s` fmäw N­p Aksâ D¸]pw ht´mgn¨p..lm´fm]n HjpNp¶ Nm«ptIm`Nsat¸mÄ Aksâ fWÊv HjpNn SpX§n.. bs£ FÃmw kas^ sb«¶m\v fm_n f_nªSv.. bSnkv tbms` H^p sskNpt¶^w AlzSn¡p«ns]]pw Nm¯v k]`nW¡s^ ASn^n Ak³ Nm¯p s¶m^p Unkhw.. A¶kÄ k¶nÃ.. bN^w ASn^n`qsX Bt^m WX¶p k^p¶Sv Ak³ {l²n¨p..

B fpOw b^nInSfm\v.. HmÀfNaqsX AX^pNan Gäpkm§n] boZW¯nsâ fqÀ¨ Aks^ N­ fm{S]n AkWpÅn DXs`Xp¡m³ SpX§n.. ASv fäm^pfm]n^p¶nÃ.. fm`Sn Xo¨_m]n^p¶p.. AkÀ AkWXps¯¯n]t¸mÄ H¶p In^n¨p.. Ak^psX k« N®X H¶p sbm¡n k¨p.. ‘Fs¶ W¡v HmÀ½ Nm\psf¶p knIm^n¡p¶p..’ AkÀ b_ªp.. Ak³ H¶pw fn­n]nÃ.. AkÀ H¶p NqsX In^n¨ tlgw H^p bpÑ emkt¯msX Aksâ fpOt¯¡v tWm¡n.. ‘Xot¨jv–hnsW]pw fnhv{XhhnsW]pw N­m kngv sI¿\w F¶m\v b_]m_v.. Fsâ hv_pZânWSv A_n]ntÃ..??’ AkÀ NW¯n tImUn¨p.. Ak³ H¶p e]¶p.. bns¶ CX_n] hz^¯m b_ªp.. ‘PpZv Cuk wPv Xo¨À..’ ‘A§sWSs¶.. As¸m W¡v AWph^\]p­v..Sn^n¨p k¶m`pw W¡v Mm³ B bj] sbmhng³ N^pSn k¨n«p­v.. Fsâ GSv Uzm^kpw W¡mWm]n Fsâ Nm`nWXn]n £ft]msX C^n¡p¶ B sNmXn¨n b«n]psX ØmWw.. U _n] sÉkv tZmPv.. tNt«mXm..’ AkÀ H¶p NqXn In^n¨p..

Smjv¶p tbm] N®X bns¶]pw l^n]m¡n k¨p.. ‘bns¶ Mm³ Cs¸m k¶Sv hpe{U fmZw b_ªn«m.. Sn^n¨p k¶Sv M§sa A§sW sbXp¯mWpÅ kà knIm^kpfm]n«ms\¦n ASv tk­m¶p b_]m³.. bns¶ sâ bj] sbmhng³ H¶p NqXn HmÀ½n¸n¡m³.. sâ Hmt^m C©pw M§Ä C ]pw sM¡n bnjn]pw tNt«mXm.. hq£n¨n^pt¶m..’ A{S]pw b_ªp AkÀ AksW tWm¡n In^n¨v sNm­p WX¶p.. eoSn]m bmS_n] fpOkpfm]n Ak³ kn^­p ¶p.. C§sW H^p N­pfp«Â hzbvW¯n tbm`pw {bSo£n¡nÃtÃm.. bNv–tg AkÀ WX¡p¶Sn X]n AksW tWm¡n H¶p NqXn Sn^nªp ¶p.. bns¶m¶p In^n¨p.. ‘Wos]Sm]m`pw tWs^ ko«nt`m«v knt«m.. Wo CknsX Nm¯p ¡t\mÄ Cs¶´m]m`pw CknsX k^nÃ.. Wo Nm¯n^p¶p fpgn]­..’ ASp NqXn tN«tSmsX Aksâ e]w H¶p NqXn kÀVn¨p.. fm`Sn Xo¨_psX In^n.. ASm\v Ss¶ BsN e]s¸Xp¯p¶Sv.. A¶v ^m{Sn NmU_n D_§m³ NjnªnÃ.. AlzSn¡p«ns] Np_n¨v fm{Sw Ak³ In´n¨p.. AkÄ sI¶p sb«n«pÅ Abm]w F´mkpw..?? H^p F¯pw bnXn]pw Nn«p¶nÃ.. FknsX ¶p SpX§\sft¶m.. F´p sI¿\sft¶m..?? H¶pw A_n]nÃ.. Ak³ NnX¡]n NnX¶p sM^nbn^n sNm­p.. bntä¶v Nm`¯p Wyqhv tb¸_pw sNm­v A¶m«nt`¡v k¶ dmt`«³ IqXpÅ H^p kmÀ¯]pw sNm­m\v F¯n]Sv.. N©mkp ssNklw k¨SnWpw knÂbW WX¯n]SnWpw sgfo_nsW]pw Nq«s^]pw tbm`ohv NÌZn]n FXp¯Sn^n¡p¶p..b{S¯n fp³tbKn kmÀ¯ k¶n«p­v..

WmXn – A¶p IÀ¨ sI¿m³ fsäm¶pw tk­m]n^p¶p.. ASv Ss¶ Bkly¯n F^nkv tIÀ¯m Vm^maw.. B kmÀ¯ HXpkn hv–Nqant`¡v fX§pw kjn Nk`]n ¶p Aksâ NmSn`pw F¯n.. BapNÄ AktW]pw hq£n¨v tWm¡n.. AkWpw sgfo_nsâ hpir¯m\tÃm.. Ak³ Bt^mXpw H¶pw fn­msS WX¶p.. CsSÃmw hpe{U]psX Ft´m Pq[fm] ¹m³ Bs\¶v fm{Sw AkWp fWÊn`m]n.. A¶v hv–Nqan C^p¶ Hmt^m fngkpw SmsWm^p So¡qW]n`m\v ¡p¶sS¶ {bSoSn Ak  K ¸n¨p.. hv–Nqans` fng§Ä Cjªp Wo§n..

Leave a Reply

Your email address will not be published.