കമ്പി ക്വിസ്സ്

Posted by

കമ്പി ക്വിസ്സ്

ഉത്തരം താഴെ കൊടുക്കുന്ന രീതിയില്‍ കമന്റ്റ് ചെയ്യുക.
1. a,   2. b,   3. c,  4. d,  5. e,  6. f,  7. g,  8.g

Leave a Reply

Your email address will not be published.