പ്രണയം പൂത്തുലഞ്ഞപ്പോൾ

Posted by

പ്രണയം പൂത്ത്   ഉലഞ്ഞപ്പോൾ

Pranayam Poothulanjappol bY Ashi

കാർ മലയോര താഴ്വര കടന്ന് പുതിയ നാട്ടിലെക്ക് കുതിച് പാഞ്ഞു.: അച്ഛൻDrive ചെയും ബോൾ ബാക്കിലെ സീറ്റിൽ കിടന്ന് ഉറഞുകയായിരുന്നു മകൾ ചാന്ദിനി…. +2 കഴിഞ്ഞ് ”  ഡിഗ്രിക്ക് ചെരണ്ട സമയം അച്ചൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആയത് കൊണ്ട് തൃശൂർത്തെ പഠനം നിർത്തി വഴനാട്ടിലെക്ക്  മാറുകയാണ്:  അച്ചാറെന്റ പെര് ചന്ദ്രൻ  എന്നാണ് വില്ലേജ് ഓഫീസർ: അമ്മ മരിച്ചിട്ട് 5 വർശമായി:  ഉറക്കം ഉണർന്ന ചന്ദിനിചേ: dadi സ്ഥലം എന്നിയോ… എത്തി മോളെ കാർ ഗെയിറ്റ് തിരിഞ്  താറക്കാലമായി ഒരാൾ വന്നു. സ്>റെ താക്കോ ൽ: അയാൾ പോകാൻ നേരം പറഞ്ഞുf d കൊടുത്തയ ക്കാം സാറെ.” ശരി…. സാറിന്റെ മോളാലെ അയാൾ തിരക്കി അതെ അവൾ പിരിച്ചം.: ഭാര്യക്ക് പനിയാ നാളെ മുതൽ വിട്ട് ജോലിക്ക് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞട്ടിണ്ട്… ശരി താൻ പൊക്കെ: പിറ്റെന്ന് രാവിലെ  വെലക്കാരി മീന എത്തി: :  അച്ഛനും മകളും പരിചയപ്പെട്ടം’: പിറ്റെന്ന് രാവിലെ ചാന്ദിനിയെ ഗിഗ്രിക്ക് colleglചെർത്തു4 km ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടീന്ന്: തിരികെ വന്നു….. വീടിന്റെ അടുന്നയി ചെറിയ തടാക വും ഉണ്ടായിരുന്നു…. ചന്ദിനിയം ടെ വീടിനടുത്താണ് സാറിന്റെയും ടീ ചർനെറയും വീട്: ‘.. പിറ്റെന്ന് മകളെ Collgl ൽ ആക്കി വന്ന ചന്ദ്രൻ വീട്ടിലെ പൊ ർ ചിൽ കാർ നിർത്തി….. അകന്നെ ക്ക് കഴറിയ നേരം’3 3 വയസകാരി മീന നിലം തുടക്കുന്നു. മുല പകുതിയോളം പുറത്ത് കാണാം സാറിനെ കണ്ടതുമവൾ എണീറ്റു…. മീനാ: ചായ വെണമായിരുന്നു. അവൾ അടുക്കളയിൽ കയറിച്ചായ വെച്ചi: സിറിന് റൂമിൽ കൊണ്ട് ചെന്ന് കൊട്ടത്തു – …. മീനു…. സാർവിളിച്ചം എന്നാ സാറെന്ന കതകടക്ക്.” എന്തിനാ സാറെ…. അടക്ക് മീനാ.” അവൾ കതകടച്ചതും

ചന്ദ്രൻസാര്‍ മീന യെ കെട്ടി പിടിച്ചു കൊണ്ട് ബെഡിയ ലക്കിരുത്തി:

മീന -സാറെ വെണ്ട സാ റെ: ചെട്ടനെങ്ങാനും അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നെ കൊന്ന് കളയും ആരും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല മീനു സർ അയാൾടഷരട്ടയിച്ചം മീനു അയാൾക്കരുത്തുറ്റരോമാർ ദ്രമായ നെഞ്ചിലെക്ക് നോക്കി: നല്ല കരുത്തുറ്റ ‘ശരീരം അവൾ മനസിൽ- പിടച്ചിൽ അനുഭവപെട്ടു;ചന്ദ്രൻ സർ അവളെനെഞ്ചിലെക്ക് കിടത്തി :: അവൾ  അന്നു സരണ ഉള്ള  പൂച കുട്ടിയെ പോലെ കിടന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.